Казуси и Статии

Покажи брой
Заглавие Автор Посещения
Прилагане на осигурителното и данъчно законодателство по отношение на адвокат, който е съдружник в адвокатско дружество. alfaodit.com 305
Подлежи ли на осигуряване лице, по договор за възлагане на управлението, в който не е договорено възнаграждение? alfaodit.com 828
Промяна на вида на осигуряването на самоосигуряващо се лице при прекъсване и възобновяване на дейност през различни календарни години. alfaodit.com 990
Данъчно третиране на приходи от дивиденти получени от дружество установено в трета страна. alfaodit.com 651
Попълване на декларация образец № 1 при самоотлъчка на работник или служител. alfaodit.com 3133
Допустимо ли е ваучерите за храна да се обвържат с отработените дни през месеца? alfaodit.com 11738
Попълване на справката по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при изплатени доходи за минали периоди? alfaodit.com 11109
Закона за ограничаване на плащанията в брой при изплащане на суми в брой по договори за наем и дивиденти alfaodit.com 2765
Бланка на декларация по чл.38, ал.9, т.2 ЗСч- фирми без дейност. alfaodit.com 75819
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2019г.? alfaodit.com 50334
Дължи ли данък дивидент лице с ТЕЛК и ползва ли данъчно облекчение? desislava 2186
Задължително ли е лице упражняващо свободна професия да има касов апарат /ФУ/? alfaodit.com 4778
Възнаграждение при полагане на личен труд от собственик/съдружник. desislava 15079
Може ли да бъде разпределен дивидент в полза само на един от съдружниците/акционерите? alfaodit.com 4437
Дължими здравноосигурителни вноски за лице, за периода през който получава обезщетение за бременност и раждане, след прекратяване на срочен трудов договор. alfaodit.com 4545
Оформяне на Сметката за изплатени суми във връзка с изплащане на възнаграждения по граждански договори по банков път. alfaodit.com 8082
Следва ли обстоятелството, че лицето е пенсионер в друга държава-членка на ЕС, да се използва като основание за самоосигряване като пенсионер в България? alfaodit.com 1609
Дължат ли се здравноосигурителни вноски за периода на неплатения отпуск от лице пенсионер? alfaodit.com 4527
Дължат ли се осигурителни вноски върху средствата предоставяни на ветеринарните лекари като държавна помощ чрез Държавен фонд "Земеделие"? alfaodit.com 1908
Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност след изтичане на срока на решението на ТЕЛК. alfaodit.com 4110
Осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице за период, през който ползва отпуск поради бременност и раждане без право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване? alfaodit.com 4010
Продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит при покупката? Начислява ли се 20% ДДС? alfaodit.com 14089
ЗП и ЕООД/ООД - задължително осигуряване на земеделски стопанин и едновременно собственик на търговско дружество? alfaodit.com 5919
Попълване на данни за съставителя на годишния финансов отчет (ГФО) в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) alfaodit.com 6149
Самоосигуряващо се лице и граждански договор - Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. alfaodit.com 10752
Извършени услуги към фирми от Европейския съюз и извън него по чл.21 ал.2 - задължителна и специална регистрация по ЗДДС? alfaodit.com 7020
Получена фактура за реклама от Google, Facebook и дневници по ЗДДС? alfaodit.com 12208
Регистрирах ООД - как следва да се осигурявам? alfaodit.com 3933
Декларация образец 1 и болничен на лице, което няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж за право на парично обезщетение за временна неработоспособност? alfaodit.com 5424
Неплатен отпуск обхващащ две календарни години и признаване за трудов стаж? alfaodit.com 5655
Пенсиониране до една година по-рано от изискващата се възраст и право на обезщетение по чл. 222, ал.4? alfaodit.com 16592
Задължения при наследяване на починал ЕТ alfaodit.com 12275
Участват ли приходите от държавни помощи при формирането на облагаемия оборот по смисъла на ЗДДС на лица, упражняващи ветеринарномедицинска дейност? alfaodit.com 4821
Може ли да се сключи повторно трудов договор със срок на изпитване с един и същ работник в едно предприятие? alfaodit.com 5133
Право на платен годишен отпуск и неплатен отпуск на управител по договор за управление и контрол? alfaodit.com 8013
Регистрация по ЗДДС на физическо лице, което извършва услуги по проектиране на софтуер. alfaodit.com 4245
Дължими данъци за получено възнаграждение по договор за управление и контрол, когато получател е чуждестранно физическо лице-съдружник в българско дружество. alfaodit.com 3069
Задължения на фирма, която изкупува селскостопанска продукция по ЗДДФЛ- документиране, данъчни и осигурителни аспекти. alfaodit.com 5859
Продажба на сграда и облагаем оборот по ЗДДС? alfaodit.com 4930
Дължи ли се ДДС при закупуване на автомобил от физическо лице от ЕС? alfaodit.com 12516
Отразяване на анулирани фактури в дневник за продажбите alfaodit.com 4105
Граждански договор със самоосигуряващо се лице alfaodit.com 22421
Необходими документи за подаване на финансов отчет в Търговски регистър alfaodit.com 4338
Определяне на данъчната основа при доставка на недвижими имоти по Закона за данък върху добавената стойност alfaodit.com 7558
Продажби на недвижими имоти от физическо лице - Трябва ли да се регистрира по ЗДДС? Дължи ли данък по ЗДДФЛ? alfaodit.com 19772
Облагане на продажбите на лични вещи в Интернет от физически лица alfaodit.com 6201
Какви документи са необходими за сключване на трудов договор и Кои документи могат да бъдат обект на проверка от Инспекцията по труда? alfaodit.com 43507
Регистрация по чл. 97а от ЗДДС и извършване на услуга в рамките на ЕС? alfaodit.com 19572
Осигуряване на чужденец собственик на българско дружество alfaodit.com 10850
Осигурителни вноски при повече от едно трудово правоотношение alfaodit.com 22541
Фактура за доставка на отпадъци с нулева ставка чл. 163а, ал. 2 ЗДДС - отразяване в отчетните регистри по ЗДДС. alfaodit.com 43654
Възнаграждение за положен личен труд - формира ли оборот за регистрация по ЗДДС ? alfaodit.com 4807
Полагане на личен труд и Декларация по чл.15 ЗЗБУТ alfaodit.com 5913
Предоставени заеми от физически лица - деклариране в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ? alfaodit.com 18419
Режийни разходи при наем от физическо лице - признаване за разход за фирмата alfaodit.com 9522
Договор за управление и Договор за полагане на личен труд- неплатени суми и преобразуване по ЗКПО alfaodit.com 14858
Промени свързани с подаване на отчетните регистри по ЗДДС, регистрацията и дерегистрацията по закона в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 3659
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2017г.? alfaodit.com 13375
Данъчно третиране при отписване на несъбираеми вземания alfaodit.com 28037
Фишове за заплати при изплащане на възнагражденията по банков път. Минимална месечна работна заплата alfaodit.com 10379
Обезщетения по Кодекса на труда - как да изчислим? alfaodit.com 22754
Нови срокове в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 8451
Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПО - същност и пример. alfaodit.com 22425
Отразяване на получен дивидент от юридическо лице в данъчната декларация. alfaodit.com 16135
Признаване на разходи за командировка на собственик на ЕООД alfaodit.com 8360
Кое да избера - ЕООД/ООД или ЕТ? alfaodit.com 4788
Как да регистрирам фирма? alfaodit.com 1916