Казуси и Статии

Покажи брой
Заглавие Автор Посещения
Закона за ограничаване на плащанията в брой при изплащане на суми в брой по договори за наем и дивиденти alfaodit.com 537
Бланка на декларация по чл.38, ал.9, т.2 ЗСч- фирми без дейност. alfaodit.com 59644
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2019г.? alfaodit.com 37176
Дължи ли данък дивидент лице с ТЕЛК и ползва ли данъчно облекчение? desislava 555
Задължително ли е лице упражняващо свободна професия да има касов апарат /ФУ/? alfaodit.com 664
Възнаграждение при полагане на личен труд от собственик/съдружник. desislava 3289
Може ли да бъде разпределен дивидент в полза само на един от съдружниците/акционерите? alfaodit.com 1216
Дължими здравноосигурителни вноски за лице, за периода през който получава обезщетение за бременност и раждане, след прекратяване на срочен трудов договор. alfaodit.com 995
Оформяне на Сметката за изплатени суми във връзка с изплащане на възнаграждения по граждански договори по банков път. alfaodit.com 2713
Следва ли обстоятелството, че лицето е пенсионер в друга държава-членка на ЕС, да се използва като основание за самоосигряване като пенсионер в България? alfaodit.com 847
Дължат ли се здравноосигурителни вноски за периода на неплатения отпуск от лице пенсионер? alfaodit.com 1110
Дължат ли се осигурителни вноски върху средствата предоставяни на ветеринарните лекари като държавна помощ чрез Държавен фонд "Земеделие"? alfaodit.com 642
Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност след изтичане на срока на решението на ТЕЛК. alfaodit.com 1734
Осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице за период, през който ползва отпуск поради бременност и раждане без право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване? alfaodit.com 1837
Продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит при покупката? Начислява ли се 20% ДДС? alfaodit.com 3120
ЗП и ЕООД/ООД - задължително осигуряване на земеделски стопанин и едновременно собственик на търговско дружество? alfaodit.com 2388
Попълване на данни за съставителя на годишния финансов отчет (ГФО) в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) alfaodit.com 3710
Самоосигуряващо се лице и граждански договор - Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. alfaodit.com 4946
Извършени услуги към фирми от Европейския съюз и извън него по чл.21 ал.2 - задължителна и специална регистрация по ЗДДС? alfaodit.com 1734
Получена фактура за реклама от Google, Facebook и дневници по ЗДДС? alfaodit.com 4498
Регистрирах ООД - как следва да се осигурявам? alfaodit.com 2302
Декларация образец 1 и болничен на лице, което няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж за право на парично обезщетение за временна неработоспособност? alfaodit.com 2080
Неплатен отпуск обхващащ две календарни години и признаване за трудов стаж? alfaodit.com 2761
Пенсиониране до една година по-рано от изискващата се възраст и право на обезщетение по чл. 222, ал.4? alfaodit.com 5851
Задължения при наследяване на починал ЕТ alfaodit.com 4343
Участват ли приходите от държавни помощи при формирането на облагаемия оборот по смисъла на ЗДДС на лица, упражняващи ветеринарномедицинска дейност? alfaodit.com 2065
Може ли да се сключи повторно трудов договор със срок на изпитване с един и същ работник в едно предприятие? alfaodit.com 1840
Право на платен годишен отпуск и неплатен отпуск на управител по договор за управление и контрол? alfaodit.com 2459
Регистрация по ЗДДС на физическо лице, което извършва услуги по проектиране на софтуер. alfaodit.com 1971
Дължими данъци за получено възнаграждение по договор за управление и контрол, когато получател е чуждестранно физическо лице-съдружник в българско дружество. alfaodit.com 1421
Задължения на фирма, която изкупува селскостопанска продукция по ЗДДФЛ- документиране, данъчни и осигурителни аспекти. alfaodit.com 2887
Продажба на сграда и облагаем оборот по ЗДДС? alfaodit.com 2028
Дължи ли се ДДС при закупуване на автомобил от физическо лице от ЕС? alfaodit.com 5542
Отразяване на анулирани фактури в дневник за продажбите alfaodit.com 2807
Граждански договор със самоосигуряващо се лице alfaodit.com 9936
Необходими документи за подаване на финансов отчет в Търговски регистър alfaodit.com 3065
Определяне на данъчната основа при доставка на недвижими имоти по Закона за данък върху добавената стойност alfaodit.com 4024
Продажби на недвижими имоти от физическо лице - Трябва ли да се регистрира по ЗДДС? Дължи ли данък по ЗДДФЛ? alfaodit.com 8578
Облагане на продажбите на лични вещи в Интернет от физически лица alfaodit.com 3312
Какви документи са необходими за сключване на трудов договор и Кои документи могат да бъдат обект на проверка от Инспекцията по труда? alfaodit.com 13973
Регистрация по чл. 97а от ЗДДС и извършване на услуга в рамките на ЕС? alfaodit.com 7397
Осигуряване на чужденец собственик на българско дружество alfaodit.com 5702
Осигурителни вноски при повече от едно трудово правоотношение alfaodit.com 10206
Фактура за доставка на отпадъци с нулева ставка чл. 163а, ал. 2 ЗДДС - отразяване в отчетните регистри по ЗДДС. alfaodit.com 18201
Възнаграждение за положен личен труд - формира ли оборот за регистрация по ЗДДС ? alfaodit.com 3109
Полагане на личен труд и Декларация по чл.15 ЗЗБУТ alfaodit.com 4437
Предоставени заеми от физически лица - деклариране в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ? alfaodit.com 7367
Режийни разходи при наем от физическо лице - признаване за разход за фирмата alfaodit.com 4591
Договор за управление и Договор за полагане на личен труд- неплатени суми и преобразуване по ЗКПО alfaodit.com 9045
Промени свързани с подаване на отчетните регистри по ЗДДС, регистрацията и дерегистрацията по закона в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 2900
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2017г.? alfaodit.com 11942
Данъчно третиране при отписване на несъбираеми вземания alfaodit.com 12604
Фишове за заплати при изплащане на възнагражденията по банков път. Минимална месечна работна заплата alfaodit.com 5236
Обезщетения по Кодекса на труда - как да изчислим? alfaodit.com 9649
Нови срокове в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 7341
Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПО - същност и пример. alfaodit.com 11068
Отразяване на получен дивидент от юридическо лице в данъчната декларация. alfaodit.com 8941
Признаване на разходи за командировка на собственик на ЕООД alfaodit.com 4909
Кое да избера - ЕООД/ООД или ЕТ? alfaodit.com 2202
Как да регистрирам фирма? alfaodit.com 1086