Казуси и Статии

Покажи брой
Заглавие Автор Посещения
Закона за ограничаване на плащанията в брой при изплащане на суми в брой по договори за наем и дивиденти alfaodit.com 254
Бланка на декларация по чл.38, ал.9, т.2 ЗСч- фирми без дейност. alfaodit.com 55692
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2019г.? alfaodit.com 27718
Дължи ли данък дивидент лице с ТЕЛК и ползва ли данъчно облекчение? desislava 344
Задължително ли е лице упражняващо свободна професия да има касов апарат /ФУ/? alfaodit.com 482
Възнаграждение при полагане на личен труд от собственик/съдружник. desislava 2289
Може ли да бъде разпределен дивидент в полза само на един от съдружниците/акционерите? alfaodit.com 1047
Дължими здравноосигурителни вноски за лице, за периода през който получава обезщетение за бременност и раждане, след прекратяване на срочен трудов договор. alfaodit.com 858
Оформяне на Сметката за изплатени суми във връзка с изплащане на възнаграждения по граждански договори по банков път. alfaodit.com 2317
Следва ли обстоятелството, че лицето е пенсионер в друга държава-членка на ЕС, да се използва като основание за самоосигряване като пенсионер в България? alfaodit.com 817
Дължат ли се здравноосигурителни вноски за периода на неплатения отпуск от лице пенсионер? alfaodit.com 923
Дължат ли се осигурителни вноски върху средствата предоставяни на ветеринарните лекари като държавна помощ чрез Държавен фонд "Земеделие"? alfaodit.com 588
Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност след изтичане на срока на решението на ТЕЛК. alfaodit.com 1607
Осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице за период, през който ползва отпуск поради бременност и раждане без право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване? alfaodit.com 1688
Продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит при покупката? Начислява ли се 20% ДДС? alfaodit.com 2783
ЗП и ЕООД/ООД - задължително осигуряване на земеделски стопанин и едновременно собственик на търговско дружество? alfaodit.com 2144
Попълване на данни за съставителя на годишния финансов отчет (ГФО) в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) alfaodit.com 3470
Самоосигуряващо се лице и граждански договор - Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. alfaodit.com 4172
Извършени услуги към фирми от Европейския съюз и извън него по чл.21 ал.2 - задължителна и специална регистрация по ЗДДС? alfaodit.com 1525
Получена фактура за реклама от Google, Facebook и дневници по ЗДДС? alfaodit.com 4061
Регистрирах ООД - как следва да се осигурявам? alfaodit.com 2179
Декларация образец 1 и болничен на лице, което няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж за право на парично обезщетение за временна неработоспособност? alfaodit.com 1851
Неплатен отпуск обхващащ две календарни години и признаване за трудов стаж? alfaodit.com 2440
Пенсиониране до една година по-рано от изискващата се възраст и право на обезщетение по чл. 222, ал.4? alfaodit.com 5287
Задължения при наследяване на починал ЕТ alfaodit.com 4063
Участват ли приходите от държавни помощи при формирането на облагаемия оборот по смисъла на ЗДДС на лица, упражняващи ветеринарномедицинска дейност? alfaodit.com 1967
Може ли да се сключи повторно трудов договор със срок на изпитване с един и същ работник в едно предприятие? alfaodit.com 1715
Право на платен годишен отпуск и неплатен отпуск на управител по договор за управление и контрол? alfaodit.com 1866
Регистрация по ЗДДС на физическо лице, което извършва услуги по проектиране на софтуер. alfaodit.com 1838
Дължими данъци за получено възнаграждение по договор за управление и контрол, когато получател е чуждестранно физическо лице-съдружник в българско дружество. alfaodit.com 1340
Задължения на фирма, която изкупува селскостопанска продукция по ЗДДФЛ- документиране, данъчни и осигурителни аспекти. alfaodit.com 2706
Продажба на сграда и облагаем оборот по ЗДДС? alfaodit.com 1890
Дължи ли се ДДС при закупуване на автомобил от физическо лице от ЕС? alfaodit.com 5280
Отразяване на анулирани фактури в дневник за продажбите alfaodit.com 2718
Граждански договор със самоосигуряващо се лице alfaodit.com 9177
Необходими документи за подаване на финансов отчет в Търговски регистър alfaodit.com 2957
Определяне на данъчната основа при доставка на недвижими имоти по Закона за данък върху добавената стойност alfaodit.com 3775
Продажби на недвижими имоти от физическо лице - Трябва ли да се регистрира по ЗДДС? Дължи ли данък по ЗДДФЛ? alfaodit.com 7960
Облагане на продажбите на лични вещи в Интернет от физически лица alfaodit.com 3103
Какви документи са необходими за сключване на трудов договор и Кои документи могат да бъдат обект на проверка от Инспекцията по труда? alfaodit.com 12797
Регистрация по чл. 97а от ЗДДС и извършване на услуга в рамките на ЕС? alfaodit.com 6545
Осигуряване на чужденец собственик на българско дружество alfaodit.com 5461
Осигурителни вноски при повече от едно трудово правоотношение alfaodit.com 9514
Фактура за доставка на отпадъци с нулева ставка чл. 163а, ал. 2 ЗДДС - отразяване в отчетните регистри по ЗДДС. alfaodit.com 16975
Възнаграждение за положен личен труд - формира ли оборот за регистрация по ЗДДС ? alfaodit.com 3012
Полагане на личен труд и Декларация по чл.15 ЗЗБУТ alfaodit.com 4353
Предоставени заеми от физически лица - деклариране в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ? alfaodit.com 6701
Режийни разходи при наем от физическо лице - признаване за разход за фирмата alfaodit.com 4325
Договор за управление и Договор за полагане на личен труд- неплатени суми и преобразуване по ЗКПО alfaodit.com 8581
Промени свързани с подаване на отчетните регистри по ЗДДС, регистрацията и дерегистрацията по закона в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 2853
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2017г.? alfaodit.com 11852
Данъчно третиране при отписване на несъбираеми вземания alfaodit.com 11149
Фишове за заплати при изплащане на възнагражденията по банков път. Минимална месечна работна заплата alfaodit.com 4852
Обезщетения по Кодекса на труда - как да изчислим? alfaodit.com 8660
Нови срокове в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 7231
Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПО - същност и пример. alfaodit.com 9430
Отразяване на получен дивидент от юридическо лице в данъчната декларация. alfaodit.com 8423
Признаване на разходи за командировка на собственик на ЕООД alfaodit.com 4611
Кое да избера - ЕООД/ООД или ЕТ? alfaodit.com 2009
Как да регистрирам фирма? alfaodit.com 1028