Казуси и Статии

Покажи брой
Заглавие Автор Посещения
Прилагане на осигурителното и данъчно законодателство по отношение на адвокат, който е съдружник в адвокатско дружество. alfaodit.com 196
Подлежи ли на осигуряване лице, по договор за възлагане на управлението, в който не е договорено възнаграждение? alfaodit.com 473
Промяна на вида на осигуряването на самоосигуряващо се лице при прекъсване и възобновяване на дейност през различни календарни години. alfaodit.com 605
Данъчно третиране на приходи от дивиденти получени от дружество установено в трета страна. alfaodit.com 526
Попълване на декларация образец № 1 при самоотлъчка на работник или служител. alfaodit.com 2266
Допустимо ли е ваучерите за храна да се обвържат с отработените дни през месеца? alfaodit.com 5794
Попълване на справката по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при изплатени доходи за минали периоди? alfaodit.com 8756
Закона за ограничаване на плащанията в брой при изплащане на суми в брой по договори за наем и дивиденти alfaodit.com 2352
Бланка на декларация по чл.38, ал.9, т.2 ЗСч- фирми без дейност. alfaodit.com 72455
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2019г.? alfaodit.com 49613
Дължи ли данък дивидент лице с ТЕЛК и ползва ли данъчно облекчение? desislava 1980
Задължително ли е лице упражняващо свободна професия да има касов апарат /ФУ/? alfaodit.com 3964
Възнаграждение при полагане на личен труд от собственик/съдружник. desislava 13262
Може ли да бъде разпределен дивидент в полза само на един от съдружниците/акционерите? alfaodit.com 3867
Дължими здравноосигурителни вноски за лице, за периода през който получава обезщетение за бременност и раждане, след прекратяване на срочен трудов договор. alfaodit.com 3899
Оформяне на Сметката за изплатени суми във връзка с изплащане на възнаграждения по граждански договори по банков път. alfaodit.com 7325
Следва ли обстоятелството, че лицето е пенсионер в друга държава-членка на ЕС, да се използва като основание за самоосигряване като пенсионер в България? alfaodit.com 1488
Дължат ли се здравноосигурителни вноски за периода на неплатения отпуск от лице пенсионер? alfaodit.com 4086
Дължат ли се осигурителни вноски върху средствата предоставяни на ветеринарните лекари като държавна помощ чрез Държавен фонд "Земеделие"? alfaodit.com 1695
Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност след изтичане на срока на решението на ТЕЛК. alfaodit.com 3050
Осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице за период, през който ползва отпуск поради бременност и раждане без право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване? alfaodit.com 3650
Продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит при покупката? Начислява ли се 20% ДДС? alfaodit.com 11291
ЗП и ЕООД/ООД - задължително осигуряване на земеделски стопанин и едновременно собственик на търговско дружество? alfaodit.com 5353
Попълване на данни за съставителя на годишния финансов отчет (ГФО) в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) alfaodit.com 5656
Самоосигуряващо се лице и граждански договор - Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. alfaodit.com 10007
Извършени услуги към фирми от Европейския съюз и извън него по чл.21 ал.2 - задължителна и специална регистрация по ЗДДС? alfaodit.com 6269
Получена фактура за реклама от Google, Facebook и дневници по ЗДДС? alfaodit.com 10762
Регистрирах ООД - как следва да се осигурявам? alfaodit.com 3618
Декларация образец 1 и болничен на лице, което няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж за право на парично обезщетение за временна неработоспособност? alfaodit.com 4712
Неплатен отпуск обхващащ две календарни години и признаване за трудов стаж? alfaodit.com 5186
Пенсиониране до една година по-рано от изискващата се възраст и право на обезщетение по чл. 222, ал.4? alfaodit.com 13893
Задължения при наследяване на починал ЕТ alfaodit.com 10779
Участват ли приходите от държавни помощи при формирането на облагаемия оборот по смисъла на ЗДДС на лица, упражняващи ветеринарномедицинска дейност? alfaodit.com 4398
Може ли да се сключи повторно трудов договор със срок на изпитване с един и същ работник в едно предприятие? alfaodit.com 4467
Право на платен годишен отпуск и неплатен отпуск на управител по договор за управление и контрол? alfaodit.com 7080
Регистрация по ЗДДС на физическо лице, което извършва услуги по проектиране на софтуер. alfaodit.com 3973
Дължими данъци за получено възнаграждение по договор за управление и контрол, когато получател е чуждестранно физическо лице-съдружник в българско дружество. alfaodit.com 2825
Задължения на фирма, която изкупува селскостопанска продукция по ЗДДФЛ- документиране, данъчни и осигурителни аспекти. alfaodit.com 5428
Продажба на сграда и облагаем оборот по ЗДДС? alfaodit.com 4275
Дължи ли се ДДС при закупуване на автомобил от физическо лице от ЕС? alfaodit.com 11144
Отразяване на анулирани фактури в дневник за продажбите alfaodit.com 3930
Граждански договор със самоосигуряващо се лице alfaodit.com 19727
Необходими документи за подаване на финансов отчет в Търговски регистър alfaodit.com 4058
Определяне на данъчната основа при доставка на недвижими имоти по Закона за данък върху добавената стойност alfaodit.com 7071
Продажби на недвижими имоти от физическо лице - Трябва ли да се регистрира по ЗДДС? Дължи ли данък по ЗДДФЛ? alfaodit.com 17391
Облагане на продажбите на лични вещи в Интернет от физически лица alfaodit.com 5923
Какви документи са необходими за сключване на трудов договор и Кои документи могат да бъдат обект на проверка от Инспекцията по труда? alfaodit.com 35995
Регистрация по чл. 97а от ЗДДС и извършване на услуга в рамките на ЕС? alfaodit.com 17715
Осигуряване на чужденец собственик на българско дружество alfaodit.com 9725
Осигурителни вноски при повече от едно трудово правоотношение alfaodit.com 20031
Фактура за доставка на отпадъци с нулева ставка чл. 163а, ал. 2 ЗДДС - отразяване в отчетните регистри по ЗДДС. alfaodit.com 38531
Възнаграждение за положен личен труд - формира ли оборот за регистрация по ЗДДС ? alfaodit.com 4475
Полагане на личен труд и Декларация по чл.15 ЗЗБУТ alfaodit.com 5639
Предоставени заеми от физически лица - деклариране в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ? alfaodit.com 16373
Режийни разходи при наем от физическо лице - признаване за разход за фирмата alfaodit.com 8428
Договор за управление и Договор за полагане на личен труд- неплатени суми и преобразуване по ЗКПО alfaodit.com 13883
Промени свързани с подаване на отчетните регистри по ЗДДС, регистрацията и дерегистрацията по закона в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 3555
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2017г.? alfaodit.com 13207
Данъчно третиране при отписване на несъбираеми вземания alfaodit.com 24851
Фишове за заплати при изплащане на възнагражденията по банков път. Минимална месечна работна заплата alfaodit.com 9378
Обезщетения по Кодекса на труда - как да изчислим? alfaodit.com 20444
Нови срокове в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 8244
Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПО - същност и пример. alfaodit.com 19506
Отразяване на получен дивидент от юридическо лице в данъчната декларация. alfaodit.com 14521
Признаване на разходи за командировка на собственик на ЕООД alfaodit.com 7674
Кое да избера - ЕООД/ООД или ЕТ? alfaodit.com 4223
Как да регистрирам фирма? alfaodit.com 1792