Казуси и Статии

Покажи брой
Заглавие Автор Посещения
Промяна на вида на осигуряването на самоосигуряващо се лице при прекъсване и възобновяване на дейност през различни календарни години. alfaodit.com 163
Данъчно третиране на приходи от дивиденти получени от дружество установено в трета страна. alfaodit.com 241
Попълване на декларация образец № 1 при самоотлъчка на работник или служител. alfaodit.com 783
Допустимо ли е ваучерите за храна да се обвържат с отработените дни през месеца? alfaodit.com 2971
Попълване на справката по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при изплатени доходи за минали периоди? alfaodit.com 7919
Закона за ограничаване на плащанията в брой при изплащане на суми в брой по договори за наем и дивиденти alfaodit.com 1785
Бланка на декларация по чл.38, ал.9, т.2 ЗСч- фирми без дейност. alfaodit.com 68576
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2019г.? alfaodit.com 47919
Дължи ли данък дивидент лице с ТЕЛК и ползва ли данъчно облекчение? desislava 1575
Задължително ли е лице упражняващо свободна професия да има касов апарат /ФУ/? alfaodit.com 2987
Възнаграждение при полагане на личен труд от собственик/съдружник. desislava 10411
Може ли да бъде разпределен дивидент в полза само на един от съдружниците/акционерите? alfaodit.com 2876
Дължими здравноосигурителни вноски за лице, за периода през който получава обезщетение за бременност и раждане, след прекратяване на срочен трудов договор. alfaodit.com 2841
Оформяне на Сметката за изплатени суми във връзка с изплащане на възнаграждения по граждански договори по банков път. alfaodit.com 6009
Следва ли обстоятелството, че лицето е пенсионер в друга държава-членка на ЕС, да се използва като основание за самоосигряване като пенсионер в България? alfaodit.com 1246
Дължат ли се здравноосигурителни вноски за периода на неплатения отпуск от лице пенсионер? alfaodit.com 3391
Дължат ли се осигурителни вноски върху средствата предоставяни на ветеринарните лекари като държавна помощ чрез Държавен фонд "Земеделие"? alfaodit.com 1284
Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност след изтичане на срока на решението на ТЕЛК. alfaodit.com 2580
Осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице за период, през който ползва отпуск поради бременност и раждане без право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване? alfaodit.com 3093
Продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит при покупката? Начислява ли се 20% ДДС? alfaodit.com 8073
ЗП и ЕООД/ООД - задължително осигуряване на земеделски стопанин и едновременно собственик на търговско дружество? alfaodit.com 4335
Попълване на данни за съставителя на годишния финансов отчет (ГФО) в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) alfaodit.com 5032
Самоосигуряващо се лице и граждански договор - Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. alfaodit.com 8657
Извършени услуги към фирми от Европейския съюз и извън него по чл.21 ал.2 - задължителна и специална регистрация по ЗДДС? alfaodit.com 4510
Получена фактура за реклама от Google, Facebook и дневници по ЗДДС? alfaodit.com 8502
Регистрирах ООД - как следва да се осигурявам? alfaodit.com 3203
Декларация образец 1 и болничен на лице, което няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж за право на парично обезщетение за временна неработоспособност? alfaodit.com 3671
Неплатен отпуск обхващащ две календарни години и признаване за трудов стаж? alfaodit.com 4421
Пенсиониране до една година по-рано от изискващата се възраст и право на обезщетение по чл. 222, ал.4? alfaodit.com 10543
Задължения при наследяване на починал ЕТ alfaodit.com 8615
Участват ли приходите от държавни помощи при формирането на облагаемия оборот по смисъла на ЗДДС на лица, упражняващи ветеринарномедицинска дейност? alfaodit.com 3713
Може ли да се сключи повторно трудов договор със срок на изпитване с един и същ работник в едно предприятие? alfaodit.com 3520
Право на платен годишен отпуск и неплатен отпуск на управител по договор за управление и контрол? alfaodit.com 5650
Регистрация по ЗДДС на физическо лице, което извършва услуги по проектиране на софтуер. alfaodit.com 3509
Дължими данъци за получено възнаграждение по договор за управление и контрол, когато получател е чуждестранно физическо лице-съдружник в българско дружество. alfaodit.com 2449
Задължения на фирма, която изкупува селскостопанска продукция по ЗДДФЛ- документиране, данъчни и осигурителни аспекти. alfaodit.com 4662
Продажба на сграда и облагаем оборот по ЗДДС? alfaodit.com 3559
Дължи ли се ДДС при закупуване на автомобил от физическо лице от ЕС? alfaodit.com 8916
Отразяване на анулирани фактури в дневник за продажбите alfaodit.com 3593
Граждански договор със самоосигуряващо се лице alfaodit.com 16229
Необходими документи за подаване на финансов отчет в Търговски регистър alfaodit.com 3765
Определяне на данъчната основа при доставка на недвижими имоти по Закона за данък върху добавената стойност alfaodit.com 6136
Продажби на недвижими имоти от физическо лице - Трябва ли да се регистрира по ЗДДС? Дължи ли данък по ЗДДФЛ? alfaodit.com 14108
Облагане на продажбите на лични вещи в Интернет от физически лица alfaodit.com 5357
Какви документи са необходими за сключване на трудов договор и Кои документи могат да бъдат обект на проверка от Инспекцията по труда? alfaodit.com 27014
Регистрация по чл. 97а от ЗДДС и извършване на услуга в рамките на ЕС? alfaodit.com 14002
Осигуряване на чужденец собственик на българско дружество alfaodit.com 8262
Осигурителни вноски при повече от едно трудово правоотношение alfaodit.com 16322
Фактура за доставка на отпадъци с нулева ставка чл. 163а, ал. 2 ЗДДС - отразяване в отчетните регистри по ЗДДС. alfaodit.com 30830
Възнаграждение за положен личен труд - формира ли оборот за регистрация по ЗДДС ? alfaodit.com 4033
Полагане на личен труд и Декларация по чл.15 ЗЗБУТ alfaodit.com 5314
Предоставени заеми от физически лица - деклариране в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ? alfaodit.com 13182
Режийни разходи при наем от физическо лице - признаване за разход за фирмата alfaodit.com 7022
Договор за управление и Договор за полагане на личен труд- неплатени суми и преобразуване по ЗКПО alfaodit.com 12695
Промени свързани с подаване на отчетните регистри по ЗДДС, регистрацията и дерегистрацията по закона в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 3378
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2017г.? alfaodit.com 12938
Данъчно третиране при отписване на несъбираеми вземания alfaodit.com 20702
Фишове за заплати при изплащане на възнагражденията по банков път. Минимална месечна работна заплата alfaodit.com 8077
Обезщетения по Кодекса на труда - как да изчислим? alfaodit.com 16638
Нови срокове в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 8025
Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПО - същност и пример. alfaodit.com 16583
Отразяване на получен дивидент от юридическо лице в данъчната декларация. alfaodit.com 12697
Признаване на разходи за командировка на собственик на ЕООД alfaodit.com 6734
Кое да избера - ЕООД/ООД или ЕТ? alfaodit.com 3593
Как да регистрирам фирма? alfaodit.com 1610