Казуси и Статии

Покажи брой
Заглавие Автор Посещения
Закона за ограничаване на плащанията в брой при изплащане на суми в брой по договори за наем и дивиденти alfaodit.com 801
Бланка на декларация по чл.38, ал.9, т.2 ЗСч- фирми без дейност. alfaodit.com 63205
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2019г.? alfaodit.com 42883
Дължи ли данък дивидент лице с ТЕЛК и ползва ли данъчно облекчение? desislava 836
Задължително ли е лице упражняващо свободна професия да има касов апарат /ФУ/? alfaodit.com 1222
Възнаграждение при полагане на личен труд от собственик/съдружник. desislava 4612
Може ли да бъде разпределен дивидент в полза само на един от съдружниците/акционерите? alfaodit.com 1605
Дължими здравноосигурителни вноски за лице, за периода през който получава обезщетение за бременност и раждане, след прекратяване на срочен трудов договор. alfaodit.com 1331
Оформяне на Сметката за изплатени суми във връзка с изплащане на възнаграждения по граждански договори по банков път. alfaodit.com 3440
Следва ли обстоятелството, че лицето е пенсионер в друга държава-членка на ЕС, да се използва като основание за самоосигряване като пенсионер в България? alfaodit.com 935
Дължат ли се здравноосигурителни вноски за периода на неплатения отпуск от лице пенсионер? alfaodit.com 1731
Дължат ли се осигурителни вноски върху средствата предоставяни на ветеринарните лекари като държавна помощ чрез Държавен фонд "Земеделие"? alfaodit.com 831
Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност след изтичане на срока на решението на ТЕЛК. alfaodit.com 1982
Осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице за период, през който ползва отпуск поради бременност и раждане без право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване? alfaodit.com 2182
Продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит при покупката? Начислява ли се 20% ДДС? alfaodit.com 4096
ЗП и ЕООД/ООД - задължително осигуряване на земеделски стопанин и едновременно собственик на търговско дружество? alfaodit.com 2903
Попълване на данни за съставителя на годишния финансов отчет (ГФО) в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) alfaodit.com 4111
Самоосигуряващо се лице и граждански договор - Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. alfaodit.com 6483
Извършени услуги към фирми от Европейския съюз и извън него по чл.21 ал.2 - задължителна и специална регистрация по ЗДДС? alfaodit.com 2192
Получена фактура за реклама от Google, Facebook и дневници по ЗДДС? alfaodit.com 5583
Регистрирах ООД - как следва да се осигурявам? alfaodit.com 2525
Декларация образец 1 и болничен на лице, което няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж за право на парично обезщетение за временна неработоспособност? alfaodit.com 2430
Неплатен отпуск обхващащ две календарни години и признаване за трудов стаж? alfaodit.com 3339
Пенсиониране до една година по-рано от изискващата се възраст и право на обезщетение по чл. 222, ал.4? alfaodit.com 7162
Задължения при наследяване на починал ЕТ alfaodit.com 5084
Участват ли приходите от държавни помощи при формирането на облагаемия оборот по смисъла на ЗДДС на лица, упражняващи ветеринарномедицинска дейност? alfaodit.com 2343
Може ли да се сключи повторно трудов договор със срок на изпитване с един и същ работник в едно предприятие? alfaodit.com 2286
Право на платен годишен отпуск и неплатен отпуск на управител по договор за управление и контрол? alfaodit.com 3467
Регистрация по ЗДДС на физическо лице, което извършва услуги по проектиране на софтуер. alfaodit.com 2384
Дължими данъци за получено възнаграждение по договор за управление и контрол, когато получател е чуждестранно физическо лице-съдружник в българско дружество. alfaodit.com 1670
Задължения на фирма, която изкупува селскостопанска продукция по ЗДДФЛ- документиране, данъчни и осигурителни аспекти. alfaodit.com 3352
Продажба на сграда и облагаем оборот по ЗДДС? alfaodit.com 2417
Дължи ли се ДДС при закупуване на автомобил от физическо лице от ЕС? alfaodit.com 6252
Отразяване на анулирани фактури в дневник за продажбите alfaodit.com 3020
Граждански договор със самоосигуряващо се лице alfaodit.com 11533
Необходими документи за подаване на финансов отчет в Търговски регистър alfaodit.com 3294
Определяне на данъчната основа при доставка на недвижими имоти по Закона за данък върху добавената стойност alfaodit.com 4607
Продажби на недвижими имоти от физическо лице - Трябва ли да се регистрира по ЗДДС? Дължи ли данък по ЗДДФЛ? alfaodit.com 9894
Облагане на продажбите на лични вещи в Интернет от физически лица alfaodit.com 3702
Какви документи са необходими за сключване на трудов договор и Кои документи могат да бъдат обект на проверка от Инспекцията по труда? alfaodit.com 16942
Регистрация по чл. 97а от ЗДДС и извършване на услуга в рамките на ЕС? alfaodit.com 8993
Осигуряване на чужденец собственик на българско дружество alfaodit.com 6297
Осигурителни вноски при повече от едно трудово правоотношение alfaodit.com 11581
Фактура за доставка на отпадъци с нулева ставка чл. 163а, ал. 2 ЗДДС - отразяване в отчетните регистри по ЗДДС. alfaodit.com 21162
Възнаграждение за положен личен труд - формира ли оборот за регистрация по ЗДДС ? alfaodit.com 3367
Полагане на личен труд и Декларация по чл.15 ЗЗБУТ alfaodit.com 4697
Предоставени заеми от физически лица - деклариране в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ? alfaodit.com 8932
Режийни разходи при наем от физическо лице - признаване за разход за фирмата alfaodit.com 5191
Договор за управление и Договор за полагане на личен труд- неплатени суми и преобразуване по ЗКПО alfaodit.com 9974
Промени свързани с подаване на отчетните регистри по ЗДДС, регистрацията и дерегистрацията по закона в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 3048
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2017г.? alfaodit.com 12147
Данъчно третиране при отписване на несъбираеми вземания alfaodit.com 14242
Фишове за заплати при изплащане на възнагражденията по банков път. Минимална месечна работна заплата alfaodit.com 5954
Обезщетения по Кодекса на труда - как да изчислим? alfaodit.com 12025
Нови срокове в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 7563
Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПО - същност и пример. alfaodit.com 12605
Отразяване на получен дивидент от юридическо лице в данъчната декларация. alfaodit.com 9949
Признаване на разходи за командировка на собственик на ЕООД alfaodit.com 5313
Кое да избера - ЕООД/ООД или ЕТ? alfaodit.com 2579
Как да регистрирам фирма? alfaodit.com 1230