Казуси и Статии

Покажи брой
Заглавие Автор Посещения
Дължими здравноосигурителни вноски за лице, за периода през който получава обезщетение за бременност и раждане, след прекратяване на срочен трудов договор. alfaodit.com 483
Оформяне на Сметката за изплатени суми във връзка с изплащане на възнаграждения по граждански договори по банков път. alfaodit.com 819
Следва ли обстоятелството, че лицето е пенсионер в друга държава-членка на ЕС, да се използва като основание за самоосигряване като пенсионер в България? alfaodit.com 656
Дължат ли се здравноосигурителни вноски за периода на неплатения отпуск от лице пенсионер? alfaodit.com 513
Дължат ли се осигурителни вноски върху средствата предоставяни на ветеринарните лекари като държавна помощ чрез Държавен фонд "Земеделие"? alfaodit.com 370
Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност след изтичане на срока на решението на ТЕЛК. alfaodit.com 1019
Осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице за период, през който ползва отпуск поради бременност и раждане без право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване? alfaodit.com 1270
Продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит при покупката? Начислява ли се 20% ДДС? alfaodit.com 1353
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2018г.? alfaodit.com 19699
ЗП и ЕООД/ООД - задължително осигуряване на земеделски стопанин и едновременно собственик на търговско дружество? alfaodit.com 1486
Попълване на данни за съставителя на годишния финансов отчет (ГФО) в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) alfaodit.com 2981
Самоосигуряващо се лице и граждански договор - Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. alfaodit.com 3277
Извършени услуги към фирми от Европейския съюз и извън него по чл.21 ал.2 - задължителна и специална регистрация по ЗДДС? alfaodit.com 901
Получена фактура за реклама от Google, Facebook и дневници по ЗДДС? alfaodit.com 2318
Регистрирах ООД - как следва да се осигурявам? alfaodit.com 1802
Декларация образец 1 и болничен на лице, което няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж за право на парично обезщетение за временна неработоспособност? alfaodit.com 1215
Неплатен отпуск обхващащ две календарни години и признаване за трудов стаж? alfaodit.com 1481
Пенсиониране до една година по-рано от изискващата се възраст и право на обезщетение по чл. 222, ал.4? alfaodit.com 3471
Задължения при наследяване на починал ЕТ alfaodit.com 2793
Участват ли приходите от държавни помощи при формирането на облагаемия оборот по смисъла на ЗДДС на лица, упражняващи ветеринарномедицинска дейност? alfaodit.com 1556
Може ли да се сключи повторно трудов договор със срок на изпитване с един и същ работник в едно предприятие? alfaodit.com 1315
Право на платен годишен отпуск и неплатен отпуск на управител по договор за управление и контрол? alfaodit.com 1177
Регистрация по ЗДДС на физическо лице, което извършва услуги по проектиране на софтуер. alfaodit.com 1323
Дължими данъци за получено възнаграждение по договор за управление и контрол, когато получател е чуждестранно физическо лице-съдружник в българско дружество. alfaodit.com 1026
Задължения на фирма, която изкупува селскостопанска продукция по ЗДДФЛ- документиране, данъчни и осигурителни аспекти. alfaodit.com 2046
Продажба на сграда и облагаем оборот по ЗДДС? alfaodit.com 1332
Дължи ли се ДДС при закупуване на автомобил от физическо лице от ЕС? alfaodit.com 4036
Отразяване на анулирани фактури в дневник за продажбите alfaodit.com 2359
Граждански договор със самоосигуряващо се лице alfaodit.com 6192
Необходими документи за подаване на финансов отчет в Търговски регистър alfaodit.com 2609
Определяне на данъчната основа при доставка на недвижими имоти по Закона за данък върху добавената стойност alfaodit.com 2662
Продажби на недвижими имоти от физическо лице - Трябва ли да се регистрира по ЗДДС? Дължи ли данък по ЗДДФЛ? alfaodit.com 5333
Облагане на продажбите на лични вещи в Интернет от физически лица alfaodit.com 2499
Бланка на декларация по чл.38, ал.9, т.2 ЗСч- фирми без дейност. alfaodit.com 48799
Какви документи са необходими за сключване на трудов договор и Кои документи могат да бъдат обект на проверка от Инспекцията по труда? alfaodit.com 8945
Регистрация по чл. 97а от ЗДДС и извършване на услуга в рамките на ЕС? alfaodit.com 4378
Осигуряване на чужденец собственик на българско дружество alfaodit.com 4228
Осигурителни вноски при повече от едно трудово правоотношение alfaodit.com 6731
Фактура за доставка на отпадъци с нулева ставка чл. 163а, ал. 2 ЗДДС - отразяване в отчетните регистри по ЗДДС. alfaodit.com 12535
Възнаграждение за положен личен труд - формира ли оборот за регистрация по ЗДДС ? alfaodit.com 2327
Полагане на личен труд и Декларация по чл.15 ЗЗБУТ alfaodit.com 4019
Предоставени заеми от физически лица - деклариране в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ? alfaodit.com 4994
Режийни разходи при наем от физическо лице - признаване за разход за фирмата alfaodit.com 3348
Договор за управление и Договор за полагане на личен труд- неплатени суми и преобразуване по ЗКПО alfaodit.com 6791
Промени свързани с подаване на отчетните регистри по ЗДДС, регистрацията и дерегистрацията по закона в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 2599
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2017г.? alfaodit.com 10990
Данъчно третиране при отписване на несъбираеми вземания alfaodit.com 7472
Фишове за заплати при изплащане на възнагражденията по банков път. Минимална месечна работна заплата alfaodit.com 3747
Обезщетения по Кодекса на труда - как да изчислим? alfaodit.com 6149
Нови срокове в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 6847
Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПО - същност и пример. alfaodit.com 7300
Отразяване на получен дивидент от юридическо лице в данъчната декларация. alfaodit.com 6668
Признаване на разходи за командировка на собственик на ЕООД alfaodit.com 3845
Кое да избера - ЕООД/ООД или ЕТ? alfaodit.com 1318
Как да регистрирам фирма? alfaodit.com 778