Казуси и Статии

Покажи брой
Заглавие Автор Посещения
Следва ли обстоятелството, че лицето е пенсионер в друга държава-членка на ЕС, да се използва като основание за самоосигряване като пенсионер в България? alfaodit.com 209
Дължат ли се здравноосигурителни вноски за периода на неплатения отпуск от лице пенсионер? alfaodit.com 229
Дължат ли се осигурителни вноски върху средствата предоставяни на ветеринарните лекари като държавна помощ чрез Държавен фонд "Земеделие"? alfaodit.com 255
Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност след изтичане на срока на решението на ТЕЛК. alfaodit.com 711
Осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице за период, през който ползва отпуск поради бременност и раждане без право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване? alfaodit.com 1067
Продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит при покупката? Начислява ли се 20% ДДС? alfaodit.com 690
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2018г.? alfaodit.com 17856
ЗП и ЕООД/ООД - задължително осигуряване на земеделски стопанин и едновременно собственик на търговско дружество? alfaodit.com 1126
Попълване на данни за съставителя на годишния финансов отчет (ГФО) в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) alfaodit.com 2704
Самоосигуряващо се лице и граждански договор - Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. alfaodit.com 2814
Извършени услуги към фирми от Европейския съюз и извън него по чл.21 ал.2 - задължителна и специална регистрация по ЗДДС? alfaodit.com 651
Получена фактура за реклама от Google, Facebook и дневници по ЗДДС? alfaodit.com 1456
Регистрирах ООД - как следва да се осигурявам? alfaodit.com 1563
Декларация образец 1 и болничен на лице, което няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж за право на парично обезщетение за временна неработоспособност? alfaodit.com 844
Неплатен отпуск обхващащ две календарни години и признаване за трудов стаж? alfaodit.com 867
Пенсиониране до една година по-рано от изискващата се възраст и право на обезщетение по чл. 222, ал.4? alfaodit.com 2624
Задължения при наследяване на починал ЕТ alfaodit.com 2170
Участват ли приходите от държавни помощи при формирането на облагаемия оборот по смисъла на ЗДДС на лица, упражняващи ветеринарномедицинска дейност? alfaodit.com 1233
Може ли да се сключи повторно трудов договор със срок на изпитване с един и същ работник в едно предприятие? alfaodit.com 1074
Право на платен годишен отпуск и неплатен отпуск на управител по договор за управление и контрол? alfaodit.com 736
Регистрация по ЗДДС на физическо лице, което извършва услуги по проектиране на софтуер. alfaodit.com 952
Дължими данъци за получено възнаграждение по договор за управление и контрол, когато получател е чуждестранно физическо лице-съдружник в българско дружество. alfaodit.com 892
Задължения на фирма, която изкупува селскостопанска продукция по ЗДДФЛ- документиране, данъчни и осигурителни аспекти. alfaodit.com 1624
Продажба на сграда и облагаем оборот по ЗДДС? alfaodit.com 971
Дължи ли се ДДС при закупуване на автомобил от физическо лице от ЕС? alfaodit.com 3352
Отразяване на анулирани фактури в дневник за продажбите alfaodit.com 2126
Граждански договор със самоосигуряващо се лице alfaodit.com 4450
Необходими документи за подаване на финансов отчет в Търговски регистър alfaodit.com 2330
Определяне на данъчната основа при доставка на недвижими имоти по Закона за данък върху добавената стойност alfaodit.com 1988
Продажби на недвижими имоти от физическо лице - Трябва ли да се регистрира по ЗДДС? Дължи ли данък по ЗДДФЛ? alfaodit.com 3887
Облагане на продажбите на лични вещи в Интернет от физически лица alfaodit.com 2115
Бланка на декларация по чл.38, ал.9, т.2 ЗСч- фирми без дейност. alfaodit.com 46441
Какви документи са необходими за сключване на трудов договор и Кои документи могат да бъдат обект на проверка от Инспекцията по труда? alfaodit.com 6453
Регистрация по чл. 97а от ЗДДС и извършване на услуга в рамките на ЕС? alfaodit.com 3212
Осигуряване на чужденец собственик на българско дружество alfaodit.com 3378
Осигурителни вноски при повече от едно трудово правоотношение alfaodit.com 5215
Фактура за доставка на отпадъци с нулева ставка чл. 163а, ал. 2 ЗДДС - отразяване в отчетните регистри по ЗДДС. alfaodit.com 9171
Възнаграждение за положен личен труд - формира ли оборот за регистрация по ЗДДС ? alfaodit.com 2016
Полагане на личен труд и Декларация по чл.15 ЗЗБУТ alfaodit.com 3793
Предоставени заеми от физически лица - деклариране в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ? alfaodit.com 4267
Режийни разходи при наем от физическо лице - признаване за разход за фирмата alfaodit.com 2817
Договор за управление и Договор за полагане на личен труд- неплатени суми и преобразуване по ЗКПО alfaodit.com 5859
Промени свързани с подаване на отчетните регистри по ЗДДС, регистрацията и дерегистрацията по закона в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 2447
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2017г.? alfaodit.com 10121
Данъчно третиране при отписване на несъбираеми вземания alfaodit.com 6499
Фишове за заплати при изплащане на възнагражденията по банков път. Минимална месечна работна заплата alfaodit.com 3011
Обезщетения по Кодекса на труда - как да изчислим? alfaodit.com 4651
Нови срокове в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 6611
Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПО - същност и пример. alfaodit.com 6699
Отразяване на получен дивидент от юридическо лице в данъчната декларация. alfaodit.com 5944
Признаване на разходи за командировка на собственик на ЕООД alfaodit.com 3466
Кое да избера - ЕООД/ООД или ЕТ? alfaodit.com 976
Как да регистрирам фирма? alfaodit.com 601