Казуси и Статии

Покажи брой
Заглавие Автор Посещения
Възнаграждение при полагане на личен труд от собственик/съдружник. desislava 1291
Може ли да бъде разпределен дивидент в полза само на един от съдружниците/акционерите? alfaodit.com 720
Дължими здравноосигурителни вноски за лице, за периода през който получава обезщетение за бременност и раждане, след прекратяване на срочен трудов договор. alfaodit.com 594
Оформяне на Сметката за изплатени суми във връзка с изплащане на възнаграждения по граждански договори по банков път. alfaodit.com 1208
Следва ли обстоятелството, че лицето е пенсионер в друга държава-членка на ЕС, да се използва като основание за самоосигряване като пенсионер в България? alfaodit.com 699
Дължат ли се здравноосигурителни вноски за периода на неплатения отпуск от лице пенсионер? alfaodit.com 646
Дължат ли се осигурителни вноски върху средствата предоставяни на ветеринарните лекари като държавна помощ чрез Държавен фонд "Земеделие"? alfaodit.com 431
Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност след изтичане на срока на решението на ТЕЛК. alfaodit.com 1177
Осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице за период, през който ползва отпуск поради бременност и раждане без право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване? alfaodit.com 1333
Продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит при покупката? Начислява ли се 20% ДДС? alfaodit.com 1856
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2018г.? alfaodit.com 20402
ЗП и ЕООД/ООД - задължително осигуряване на земеделски стопанин и едновременно собственик на търговско дружество? alfaodit.com 1668
Попълване на данни за съставителя на годишния финансов отчет (ГФО) в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) alfaodit.com 3083
Самоосигуряващо се лице и граждански договор - Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. alfaodit.com 3494
Извършени услуги към фирми от Европейския съюз и извън него по чл.21 ал.2 - задължителна и специална регистрация по ЗДДС? alfaodit.com 1075
Получена фактура за реклама от Google, Facebook и дневници по ЗДДС? alfaodit.com 2922
Регистрирах ООД - как следва да се осигурявам? alfaodit.com 1909
Декларация образец 1 и болничен на лице, което няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж за право на парично обезщетение за временна неработоспособност? alfaodit.com 1392
Неплатен отпуск обхващащ две календарни години и признаване за трудов стаж? alfaodit.com 1825
Пенсиониране до една година по-рано от изискващата се възраст и право на обезщетение по чл. 222, ал.4? alfaodit.com 3981
Задължения при наследяване на починал ЕТ alfaodit.com 3149
Участват ли приходите от държавни помощи при формирането на облагаемия оборот по смисъла на ЗДДС на лица, упражняващи ветеринарномедицинска дейност? alfaodit.com 1671
Може ли да се сключи повторно трудов договор със срок на изпитване с един и същ работник в едно предприятие? alfaodit.com 1416
Право на платен годишен отпуск и неплатен отпуск на управител по договор за управление и контрол? alfaodit.com 1380
Регистрация по ЗДДС на физическо лице, което извършва услуги по проектиране на софтуер. alfaodit.com 1480
Дължими данъци за получено възнаграждение по договор за управление и контрол, когато получател е чуждестранно физическо лице-съдружник в българско дружество. alfaodit.com 1108
Задължения на фирма, която изкупува селскостопанска продукция по ЗДДФЛ- документиране, данъчни и осигурителни аспекти. alfaodit.com 2262
Продажба на сграда и облагаем оборот по ЗДДС? alfaodit.com 1508
Дължи ли се ДДС при закупуване на автомобил от физическо лице от ЕС? alfaodit.com 4462
Отразяване на анулирани фактури в дневник за продажбите alfaodit.com 2474
Граждански договор със самоосигуряващо се лице alfaodit.com 7216
Необходими документи за подаване на финансов отчет в Търговски регистър alfaodit.com 2702
Определяне на данъчната основа при доставка на недвижими имоти по Закона за данък върху добавената стойност alfaodit.com 3072
Продажби на недвижими имоти от физическо лице - Трябва ли да се регистрира по ЗДДС? Дължи ли данък по ЗДДФЛ? alfaodit.com 6097
Облагане на продажбите на лични вещи в Интернет от физически лица alfaodit.com 2658
Бланка на декларация по чл.38, ал.9, т.2 ЗСч- фирми без дейност. alfaodit.com 49624
Какви документи са необходими за сключване на трудов договор и Кои документи могат да бъдат обект на проверка от Инспекцията по труда? alfaodit.com 10465
Регистрация по чл. 97а от ЗДДС и извършване на услуга в рамките на ЕС? alfaodit.com 5001
Осигуряване на чужденец собственик на българско дружество alfaodit.com 4620
Осигурителни вноски при повече от едно трудово правоотношение alfaodit.com 7622
Фактура за доставка на отпадъци с нулева ставка чл. 163а, ал. 2 ЗДДС - отразяване в отчетните регистри по ЗДДС. alfaodit.com 14045
Възнаграждение за положен личен труд - формира ли оборот за регистрация по ЗДДС ? alfaodit.com 2455
Полагане на личен труд и Декларация по чл.15 ЗЗБУТ alfaodit.com 4108
Предоставени заеми от физически лица - деклариране в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ? alfaodit.com 5418
Режийни разходи при наем от физическо лице - признаване за разход за фирмата alfaodit.com 3618
Договор за управление и Договор за полагане на личен труд- неплатени суми и преобразуване по ЗКПО alfaodit.com 7181
Промени свързани с подаване на отчетните регистри по ЗДДС, регистрацията и дерегистрацията по закона в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 2658
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2017г.? alfaodit.com 11346
Данъчно третиране при отписване на несъбираеми вземания alfaodit.com 8113
Фишове за заплати при изплащане на възнагражденията по банков път. Минимална месечна работна заплата alfaodit.com 4048
Обезщетения по Кодекса на труда - как да изчислим? alfaodit.com 7020
Нови срокове в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 6940
Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПО - същност и пример. alfaodit.com 7590
Отразяване на получен дивидент от юридическо лице в данъчната декларация. alfaodit.com 7286
Признаване на разходи за командировка на собственик на ЕООД alfaodit.com 4051
Кое да избера - ЕООД/ООД или ЕТ? alfaodit.com 1547
Как да регистрирам фирма? alfaodit.com 837