Казуси и Статии

Покажи брой
Заглавие Автор Посещения
Прилагане на осигурителното и данъчно законодателство по отношение на адвокат, който е съдружник в адвокатско дружество. alfaodit.com 983
Подлежи ли на осигуряване лице, по договор за възлагане на управлението, в който не е договорено възнаграждение? alfaodit.com 1581
Промяна на вида на осигуряването на самоосигуряващо се лице при прекъсване и възобновяване на дейност през различни календарни години. alfaodit.com 1750
Данъчно третиране на приходи от дивиденти получени от дружество установено в трета страна. alfaodit.com 991
Попълване на декларация образец № 1 при самоотлъчка на работник или служител. alfaodit.com 5231
Допустимо ли е ваучерите за храна да се обвържат с отработените дни през месеца? alfaodit.com 24070
Попълване на справката по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при изплатени доходи за минали периоди? alfaodit.com 12938
Закона за ограничаване на плащанията в брой при изплащане на суми в брой по договори за наем и дивиденти alfaodit.com 3394
Бланка на декларация по чл.38, ал.9, т.2 ЗСч- фирми без дейност. alfaodit.com 79886
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2019г.? alfaodit.com 51080
Дължи ли данък дивидент лице с ТЕЛК и ползва ли данъчно облекчение? desislava 2738
Задължително ли е лице упражняващо свободна професия да има касов апарат /ФУ/? alfaodit.com 7106
Възнаграждение при полагане на личен труд от собственик/съдружник. desislava 18030
Може ли да бъде разпределен дивидент в полза само на един от съдружниците/акционерите? alfaodit.com 5566
Дължими здравноосигурителни вноски за лице, за периода през който получава обезщетение за бременност и раждане, след прекратяване на срочен трудов договор. alfaodit.com 5883
Оформяне на Сметката за изплатени суми във връзка с изплащане на възнаграждения по граждански договори по банков път. alfaodit.com 9531
Следва ли обстоятелството, че лицето е пенсионер в друга държава-членка на ЕС, да се използва като основание за самоосигряване като пенсионер в България? alfaodit.com 1941
Дължат ли се здравноосигурителни вноски за периода на неплатения отпуск от лице пенсионер? alfaodit.com 5413
Дължат ли се осигурителни вноски върху средствата предоставяни на ветеринарните лекари като държавна помощ чрез Държавен фонд "Земеделие"? alfaodit.com 2466
Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност след изтичане на срока на решението на ТЕЛК. alfaodit.com 5815
Осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице за период, през който ползва отпуск поради бременност и раждане без право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване? alfaodit.com 4660
Продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит при покупката? Начислява ли се 20% ДДС? alfaodit.com 21445
ЗП и ЕООД/ООД - задължително осигуряване на земеделски стопанин и едновременно собственик на търговско дружество? alfaodit.com 6993
Попълване на данни за съставителя на годишния финансов отчет (ГФО) в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) alfaodit.com 6853
Самоосигуряващо се лице и граждански договор - Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. alfaodit.com 11874
Извършени услуги към фирми от Европейския съюз и извън него по чл.21 ал.2 - задължителна и специална регистрация по ЗДДС? alfaodit.com 8212
Получена фактура за реклама от Google, Facebook и дневници по ЗДДС? alfaodit.com 15063
Регистрирах ООД - как следва да се осигурявам? alfaodit.com 4757
Декларация образец 1 и болничен на лице, което няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж за право на парично обезщетение за временна неработоспособност? alfaodit.com 7141
Неплатен отпуск обхващащ две календарни години и признаване за трудов стаж? alfaodit.com 6609
Пенсиониране до една година по-рано от изискващата се възраст и право на обезщетение по чл. 222, ал.4? alfaodit.com 20959
Задължения при наследяване на починал ЕТ alfaodit.com 14545
Участват ли приходите от държавни помощи при формирането на облагаемия оборот по смисъла на ЗДДС на лица, упражняващи ветеринарномедицинска дейност? alfaodit.com 5387
Може ли да се сключи повторно трудов договор със срок на изпитване с един и същ работник в едно предприятие? alfaodit.com 6666
Право на платен годишен отпуск и неплатен отпуск на управител по договор за управление и контрол? alfaodit.com 9814
Регистрация по ЗДДС на физическо лице, което извършва услуги по проектиране на софтуер. alfaodit.com 4823
Дължими данъци за получено възнаграждение по договор за управление и контрол, когато получател е чуждестранно физическо лице-съдружник в българско дружество. alfaodit.com 3660
Задължения на фирма, която изкупува селскостопанска продукция по ЗДДФЛ- документиране, данъчни и осигурителни аспекти. alfaodit.com 7118
Продажба на сграда и облагаем оборот по ЗДДС? alfaodit.com 6042
Дължи ли се ДДС при закупуване на автомобил от физическо лице от ЕС? alfaodit.com 16485
Отразяване на анулирани фактури в дневник за продажбите alfaodit.com 4604
Граждански договор със самоосигуряващо се лице alfaodit.com 29244
Необходими документи за подаване на финансов отчет в Търговски регистър alfaodit.com 4900
Определяне на данъчната основа при доставка на недвижими имоти по Закона за данък върху добавената стойност alfaodit.com 8517
Продажби на недвижими имоти от физическо лице - Трябва ли да се регистрира по ЗДДС? Дължи ли данък по ЗДДФЛ? alfaodit.com 23513
Облагане на продажбите на лични вещи в Интернет от физически лица alfaodit.com 6578
Какви документи са необходими за сключване на трудов договор и Кои документи могат да бъдат обект на проверка от Инспекцията по труда? alfaodit.com 63689
Регистрация по чл. 97а от ЗДДС и извършване на услуга в рамките на ЕС? alfaodit.com 23357
Осигуряване на чужденец собственик на българско дружество alfaodit.com 13307
Осигурителни вноски при повече от едно трудово правоотношение alfaodit.com 30097
Фактура за доставка на отпадъци с нулева ставка чл. 163а, ал. 2 ЗДДС - отразяване в отчетните регистри по ЗДДС. alfaodit.com 54255
Възнаграждение за положен личен труд - формира ли оборот за регистрация по ЗДДС ? alfaodit.com 5318
Полагане на личен труд и Декларация по чл.15 ЗЗБУТ alfaodit.com 6403
Предоставени заеми от физически лица - деклариране в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ? alfaodit.com 22893
Режийни разходи при наем от физическо лице - признаване за разход за фирмата alfaodit.com 11876
Договор за управление и Договор за полагане на личен труд- неплатени суми и преобразуване по ЗКПО alfaodit.com 16647
Промени свързани с подаване на отчетните регистри по ЗДДС, регистрацията и дерегистрацията по закона в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 3877
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2017г.? alfaodit.com 13677
Данъчно третиране при отписване на несъбираеми вземания alfaodit.com 32417
Фишове за заплати при изплащане на възнагражденията по банков път. Минимална месечна работна заплата alfaodit.com 12679
Обезщетения по Кодекса на труда - как да изчислим? alfaodit.com 28076
Нови срокове в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 8694
Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПО - същност и пример. alfaodit.com 26546
Отразяване на получен дивидент от юридическо лице в данъчната декларация. alfaodit.com 19323
Признаване на разходи за командировка на собственик на ЕООД alfaodit.com 9932
Кое да избера - ЕООД/ООД или ЕТ? alfaodit.com 5695
Как да регистрирам фирма? alfaodit.com 2121