Казуси и Статии

Покажи брой
Заглавие Автор Посещения
Прилагане на осигурителното и данъчно законодателство по отношение на адвокат, който е съдружник в адвокатско дружество. alfaodit.com 120
Подлежи ли на осигуряване лице, по договор за възлагане на управлението, в който не е договорено възнаграждение? alfaodit.com 366
Промяна на вида на осигуряването на самоосигуряващо се лице при прекъсване и възобновяване на дейност през различни календарни години. alfaodit.com 482
Данъчно третиране на приходи от дивиденти получени от дружество установено в трета страна. alfaodit.com 494
Попълване на декларация образец № 1 при самоотлъчка на работник или служител. alfaodit.com 2010
Допустимо ли е ваучерите за храна да се обвържат с отработените дни през месеца? alfaodit.com 5241
Попълване на справката по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при изплатени доходи за минали периоди? alfaodit.com 8574
Закона за ограничаване на плащанията в брой при изплащане на суми в брой по договори за наем и дивиденти alfaodit.com 2241
Бланка на декларация по чл.38, ал.9, т.2 ЗСч- фирми без дейност. alfaodit.com 72174
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2019г.? alfaodit.com 49465
Дължи ли данък дивидент лице с ТЕЛК и ползва ли данъчно облекчение? desislava 1918
Задължително ли е лице упражняващо свободна професия да има касов апарат /ФУ/? alfaodit.com 3767
Възнаграждение при полагане на личен труд от собственик/съдружник. desislava 12762
Може ли да бъде разпределен дивидент в полза само на един от съдружниците/акционерите? alfaodit.com 3685
Дължими здравноосигурителни вноски за лице, за периода през който получава обезщетение за бременност и раждане, след прекратяване на срочен трудов договор. alfaodit.com 3759
Оформяне на Сметката за изплатени суми във връзка с изплащане на възнаграждения по граждански договори по банков път. alfaodit.com 7111
Следва ли обстоятелството, че лицето е пенсионер в друга държава-членка на ЕС, да се използва като основание за самоосигряване като пенсионер в България? alfaodit.com 1458
Дължат ли се здравноосигурителни вноски за периода на неплатения отпуск от лице пенсионер? alfaodit.com 3971
Дължат ли се осигурителни вноски върху средствата предоставяни на ветеринарните лекари като държавна помощ чрез Държавен фонд "Земеделие"? alfaodit.com 1618
Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност след изтичане на срока на решението на ТЕЛК. alfaodit.com 2921
Осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице за период, през който ползва отпуск поради бременност и раждане без право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване? alfaodit.com 3582
Продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит при покупката? Начислява ли се 20% ДДС? alfaodit.com 10661
ЗП и ЕООД/ООД - задължително осигуряване на земеделски стопанин и едновременно собственик на търговско дружество? alfaodit.com 5190
Попълване на данни за съставителя на годишния финансов отчет (ГФО) в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) alfaodit.com 5569
Самоосигуряващо се лице и граждански договор - Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. alfaodit.com 9852
Извършени услуги към фирми от Европейския съюз и извън него по чл.21 ал.2 - задължителна и специална регистрация по ЗДДС? alfaodit.com 5908
Получена фактура за реклама от Google, Facebook и дневници по ЗДДС? alfaodit.com 10334
Регистрирах ООД - как следва да се осигурявам? alfaodit.com 3530
Декларация образец 1 и болничен на лице, което няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж за право на парично обезщетение за временна неработоспособност? alfaodit.com 4490
Неплатен отпуск обхващащ две календарни години и признаване за трудов стаж? alfaodit.com 5039
Пенсиониране до една година по-рано от изискващата се възраст и право на обезщетение по чл. 222, ал.4? alfaodit.com 13312
Задължения при наследяване на починал ЕТ alfaodit.com 10325
Участват ли приходите от държавни помощи при формирането на облагаемия оборот по смисъла на ЗДДС на лица, упражняващи ветеринарномедицинска дейност? alfaodit.com 4285
Може ли да се сключи повторно трудов договор със срок на изпитване с един и същ работник в едно предприятие? alfaodit.com 4302
Право на платен годишен отпуск и неплатен отпуск на управител по договор за управление и контрол? alfaodit.com 6787
Регистрация по ЗДДС на физическо лице, което извършва услуги по проектиране на софтуер. alfaodit.com 3901
Дължими данъци за получено възнаграждение по договор за управление и контрол, когато получател е чуждестранно физическо лице-съдружник в българско дружество. alfaodit.com 2768
Задължения на фирма, която изкупува селскостопанска продукция по ЗДДФЛ- документиране, данъчни и осигурителни аспекти. alfaodit.com 5299
Продажба на сграда и облагаем оборот по ЗДДС? alfaodit.com 4152
Дължи ли се ДДС при закупуване на автомобил от физическо лице от ЕС? alfaodit.com 10687
Отразяване на анулирани фактури в дневник за продажбите alfaodit.com 3881
Граждански договор със самоосигуряващо се лице alfaodit.com 19095
Необходими документи за подаване на финансов отчет в Търговски регистър alfaodit.com 4026
Определяне на данъчната основа при доставка на недвижими имоти по Закона за данък върху добавената стойност alfaodit.com 6921
Продажби на недвижими имоти от физическо лице - Трябва ли да се регистрира по ЗДДС? Дължи ли данък по ЗДДФЛ? alfaodit.com 16655
Облагане на продажбите на лични вещи в Интернет от физически лица alfaodit.com 5848
Какви документи са необходими за сключване на трудов договор и Кои документи могат да бъдат обект на проверка от Инспекцията по труда? alfaodit.com 34134
Регистрация по чл. 97а от ЗДДС и извършване на услуга в рамките на ЕС? alfaodit.com 17163
Осигуряване на чужденец собственик на българско дружество alfaodit.com 9402
Осигурителни вноски при повече от едно трудово правоотношение alfaodit.com 19278
Фактура за доставка на отпадъци с нулева ставка чл. 163а, ал. 2 ЗДДС - отразяване в отчетните регистри по ЗДДС. alfaodit.com 37109
Възнаграждение за положен личен труд - формира ли оборот за регистрация по ЗДДС ? alfaodit.com 4363
Полагане на личен труд и Декларация по чл.15 ЗЗБУТ alfaodit.com 5609
Предоставени заеми от физически лица - деклариране в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ? alfaodit.com 16052
Режийни разходи при наем от физическо лице - признаване за разход за фирмата alfaodit.com 8185
Договор за управление и Договор за полагане на личен труд- неплатени суми и преобразуване по ЗКПО alfaodit.com 13708
Промени свързани с подаване на отчетните регистри по ЗДДС, регистрацията и дерегистрацията по закона в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 3536
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2017г.? alfaodit.com 13171
Данъчно третиране при отписване на несъбираеми вземания alfaodit.com 24267
Фишове за заплати при изплащане на възнагражденията по банков път. Минимална месечна работна заплата alfaodit.com 9097
Обезщетения по Кодекса на труда - как да изчислим? alfaodit.com 19714
Нови срокове в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 8219
Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПО - същност и пример. alfaodit.com 19226
Отразяване на получен дивидент от юридическо лице в данъчната декларация. alfaodit.com 14192
Признаване на разходи за командировка на собственик на ЕООД alfaodit.com 7523
Кое да избера - ЕООД/ООД или ЕТ? alfaodit.com 4102
Как да регистрирам фирма? alfaodit.com 1776