Казуси и Статии

Покажи брой
Заглавие Автор Посещения
Попълване на декларация образец № 1 при самоотлъчка на работник или служител. alfaodit.com 157
Допустимо ли е ваучерите за храна да се обвържат с отработените дни през месеца? alfaodit.com 337
Попълване на справката по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при изплатени доходи за минали периоди? alfaodit.com 120
Закона за ограничаване на плащанията в брой при изплащане на суми в брой по договори за наем и дивиденти alfaodit.com 1070
Бланка на декларация по чл.38, ал.9, т.2 ЗСч- фирми без дейност. alfaodit.com 64342
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2019г.? alfaodit.com 44128
Дължи ли данък дивидент лице с ТЕЛК и ползва ли данъчно облекчение? desislava 1073
Задължително ли е лице упражняващо свободна професия да има касов апарат /ФУ/? alfaodit.com 1845
Възнаграждение при полагане на личен труд от собственик/съдружник. desislava 6379
Може ли да бъде разпределен дивидент в полза само на един от съдружниците/акционерите? alfaodit.com 2053
Дължими здравноосигурителни вноски за лице, за периода през който получава обезщетение за бременност и раждане, след прекратяване на срочен трудов договор. alfaodit.com 1673
Оформяне на Сметката за изплатени суми във връзка с изплащане на възнаграждения по граждански договори по банков път. alfaodit.com 4155
Следва ли обстоятелството, че лицето е пенсионер в друга държава-членка на ЕС, да се използва като основание за самоосигряване като пенсионер в България? alfaodit.com 1030
Дължат ли се здравноосигурителни вноски за периода на неплатения отпуск от лице пенсионер? alfaodit.com 2087
Дължат ли се осигурителни вноски върху средствата предоставяни на ветеринарните лекари като държавна помощ чрез Държавен фонд "Земеделие"? alfaodit.com 981
Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност след изтичане на срока на решението на ТЕЛК. alfaodit.com 2170
Осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице за период, през който ползва отпуск поради бременност и раждане без право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване? alfaodit.com 2416
Продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит при покупката? Начислява ли се 20% ДДС? alfaodit.com 5523
ЗП и ЕООД/ООД - задължително осигуряване на земеделски стопанин и едновременно собственик на търговско дружество? alfaodit.com 3318
Попълване на данни за съставителя на годишния финансов отчет (ГФО) в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) alfaodit.com 4325
Самоосигуряващо се лице и граждански договор - Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. alfaodit.com 6834
Извършени услуги към фирми от Европейския съюз и извън него по чл.21 ал.2 - задължителна и специална регистрация по ЗДДС? alfaodit.com 2654
Получена фактура за реклама от Google, Facebook и дневници по ЗДДС? alfaodit.com 6466
Регистрирах ООД - как следва да се осигурявам? alfaodit.com 2737
Декларация образец 1 и болничен на лице, което няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж за право на парично обезщетение за временна неработоспособност? alfaodit.com 2737
Неплатен отпуск обхващащ две календарни години и признаване за трудов стаж? alfaodit.com 3739
Пенсиониране до една година по-рано от изискващата се възраст и право на обезщетение по чл. 222, ал.4? alfaodit.com 8182
Задължения при наследяване на починал ЕТ alfaodit.com 5915
Участват ли приходите от държавни помощи при формирането на облагаемия оборот по смисъла на ЗДДС на лица, упражняващи ветеринарномедицинска дейност? alfaodit.com 2663
Може ли да се сключи повторно трудов договор със срок на изпитване с един и същ работник в едно предприятие? alfaodit.com 2705
Право на платен годишен отпуск и неплатен отпуск на управител по договор за управление и контрол? alfaodit.com 4079
Регистрация по ЗДДС на физическо лице, което извършва услуги по проектиране на софтуер. alfaodit.com 2745
Дължими данъци за получено възнаграждение по договор за управление и контрол, когато получател е чуждестранно физическо лице-съдружник в българско дружество. alfaodit.com 1910
Задължения на фирма, която изкупува селскостопанска продукция по ЗДДФЛ- документиране, данъчни и осигурителни аспекти. alfaodit.com 3828
Продажба на сграда и облагаем оборот по ЗДДС? alfaodit.com 2821
Дължи ли се ДДС при закупуване на автомобил от физическо лице от ЕС? alfaodit.com 7063
Отразяване на анулирани фактури в дневник за продажбите alfaodit.com 3196
Граждански договор със самоосигуряващо се лице alfaodit.com 12902
Необходими документи за подаване на финансов отчет в Търговски регистър alfaodit.com 3453
Определяне на данъчната основа при доставка на недвижими имоти по Закона за данък върху добавената стойност alfaodit.com 5084
Продажби на недвижими имоти от физическо лице - Трябва ли да се регистрира по ЗДДС? Дължи ли данък по ЗДДФЛ? alfaodit.com 11226
Облагане на продажбите на лични вещи в Интернет от физически лица alfaodit.com 4479
Какви документи са необходими за сключване на трудов договор и Кои документи могат да бъдат обект на проверка от Инспекцията по труда? alfaodit.com 20542
Регистрация по чл. 97а от ЗДДС и извършване на услуга в рамките на ЕС? alfaodit.com 10869
Осигуряване на чужденец собственик на българско дружество alfaodit.com 6978
Осигурителни вноски при повече от едно трудово правоотношение alfaodit.com 13036
Фактура за доставка на отпадъци с нулева ставка чл. 163а, ал. 2 ЗДДС - отразяване в отчетните регистри по ЗДДС. alfaodit.com 24053
Възнаграждение за положен личен труд - формира ли оборот за регистрация по ЗДДС ? alfaodit.com 3601
Полагане на личен труд и Декларация по чл.15 ЗЗБУТ alfaodit.com 4883
Предоставени заеми от физически лица - деклариране в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ? alfaodit.com 9746
Режийни разходи при наем от физическо лице - признаване за разход за фирмата alfaodit.com 5806
Договор за управление и Договор за полагане на личен труд- неплатени суми и преобразуване по ЗКПО alfaodit.com 10878
Промени свързани с подаване на отчетните регистри по ЗДДС, регистрацията и дерегистрацията по закона в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 3176
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2017г.? alfaodit.com 12632
Данъчно третиране при отписване на несъбираеми вземания alfaodit.com 15441
Фишове за заплати при изплащане на възнагражденията по банков път. Минимална месечна работна заплата alfaodit.com 6656
Обезщетения по Кодекса на труда - как да изчислим? alfaodit.com 13491
Нови срокове в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 7725
Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПО - същност и пример. alfaodit.com 13228
Отразяване на получен дивидент от юридическо лице в данъчната декларация. alfaodit.com 10714
Признаване на разходи за командировка на собственик на ЕООД alfaodit.com 5814
Кое да избера - ЕООД/ООД или ЕТ? alfaodit.com 2884
Как да регистрирам фирма? alfaodit.com 1356