Казуси и Статии

Покажи брой
Заглавие Автор Посещения
Дължи ли данък дивидент лице с ТЕЛК и ползва ли данъчно облекчение? desislava 186
Задължително ли е лице упражняващо свободна професия да има касов апарат /ФУ/? alfaodit.com 260
Възнаграждение при полагане на личен труд от собственик/съдружник. desislava 1891
Може ли да бъде разпределен дивидент в полза само на един от съдружниците/акционерите? alfaodit.com 929
Дължими здравноосигурителни вноски за лице, за периода през който получава обезщетение за бременност и раждане, след прекратяване на срочен трудов договор. alfaodit.com 763
Оформяне на Сметката за изплатени суми във връзка с изплащане на възнаграждения по граждански договори по банков път. alfaodit.com 1937
Следва ли обстоятелството, че лицето е пенсионер в друга държава-членка на ЕС, да се използва като основание за самоосигряване като пенсионер в България? alfaodit.com 777
Дължат ли се здравноосигурителни вноски за периода на неплатения отпуск от лице пенсионер? alfaodit.com 844
Дължат ли се осигурителни вноски върху средствата предоставяни на ветеринарните лекари като държавна помощ чрез Държавен фонд "Земеделие"? alfaodit.com 515
Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност след изтичане на срока на решението на ТЕЛК. alfaodit.com 1449
Осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице за период, през който ползва отпуск поради бременност и раждане без право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване? alfaodit.com 1563
Продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит при покупката? Начислява ли се 20% ДДС? alfaodit.com 2497
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2018г.? alfaodit.com 22603
ЗП и ЕООД/ООД - задължително осигуряване на земеделски стопанин и едновременно собственик на търговско дружество? alfaodit.com 1940
Попълване на данни за съставителя на годишния финансов отчет (ГФО) в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) alfaodit.com 3291
Самоосигуряващо се лице и граждански договор - Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. alfaodit.com 3827
Извършени услуги към фирми от Европейския съюз и извън него по чл.21 ал.2 - задължителна и специална регистрация по ЗДДС? alfaodit.com 1325
Получена фактура за реклама от Google, Facebook и дневници по ЗДДС? alfaodit.com 3592
Регистрирах ООД - как следва да се осигурявам? alfaodit.com 2071
Декларация образец 1 и болничен на лице, което няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж за право на парично обезщетение за временна неработоспособност? alfaodit.com 1666
Неплатен отпуск обхващащ две календарни години и признаване за трудов стаж? alfaodit.com 2252
Пенсиониране до една година по-рано от изискващата се възраст и право на обезщетение по чл. 222, ал.4? alfaodit.com 4730
Задължения при наследяване на починал ЕТ alfaodit.com 3702
Участват ли приходите от държавни помощи при формирането на облагаемия оборот по смисъла на ЗДДС на лица, упражняващи ветеринарномедицинска дейност? alfaodit.com 1854
Може ли да се сключи повторно трудов договор със срок на изпитване с един и същ работник в едно предприятие? alfaodit.com 1610
Право на платен годишен отпуск и неплатен отпуск на управител по договор за управление и контрол? alfaodit.com 1727
Регистрация по ЗДДС на физическо лице, което извършва услуги по проектиране на софтуер. alfaodit.com 1709
Дължими данъци за получено възнаграждение по договор за управление и контрол, когато получател е чуждестранно физическо лице-съдружник в българско дружество. alfaodit.com 1245
Задължения на фирма, която изкупува селскостопанска продукция по ЗДДФЛ- документиране, данъчни и осигурителни аспекти. alfaodit.com 2484
Продажба на сграда и облагаем оборот по ЗДДС? alfaodit.com 1746
Дължи ли се ДДС при закупуване на автомобил от физическо лице от ЕС? alfaodit.com 5018
Отразяване на анулирани фактури в дневник за продажбите alfaodit.com 2626
Граждански договор със самоосигуряващо се лице alfaodit.com 8429
Необходими документи за подаване на финансов отчет в Търговски регистър alfaodit.com 2869
Определяне на данъчната основа при доставка на недвижими имоти по Закона за данък върху добавената стойност alfaodit.com 3542
Продажби на недвижими имоти от физическо лице - Трябва ли да се регистрира по ЗДДС? Дължи ли данък по ЗДДФЛ? alfaodit.com 7266
Облагане на продажбите на лични вещи в Интернет от физически лица alfaodit.com 2933
Бланка на декларация по чл.38, ал.9, т.2 ЗСч- фирми без дейност. alfaodit.com 52900
Какви документи са необходими за сключване на трудов договор и Кои документи могат да бъдат обект на проверка от Инспекцията по труда? alfaodit.com 12024
Регистрация по чл. 97а от ЗДДС и извършване на услуга в рамките на ЕС? alfaodit.com 5775
Осигуряване на чужденец собственик на българско дружество alfaodit.com 5143
Осигурителни вноски при повече от едно трудово правоотношение alfaodit.com 8817
Фактура за доставка на отпадъци с нулева ставка чл. 163а, ал. 2 ЗДДС - отразяване в отчетните регистри по ЗДДС. alfaodit.com 15836
Възнаграждение за положен личен труд - формира ли оборот за регистрация по ЗДДС ? alfaodit.com 2660
Полагане на личен труд и Декларация по чл.15 ЗЗБУТ alfaodit.com 4268
Предоставени заеми от физически лица - деклариране в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ? alfaodit.com 6112
Режийни разходи при наем от физическо лице - признаване за разход за фирмата alfaodit.com 4038
Договор за управление и Договор за полагане на личен труд- неплатени суми и преобразуване по ЗКПО alfaodit.com 7926
Промени свързани с подаване на отчетните регистри по ЗДДС, регистрацията и дерегистрацията по закона в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 2799
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2017г.? alfaodit.com 11770
Данъчно третиране при отписване на несъбираеми вземания alfaodit.com 9714
Фишове за заплати при изплащане на възнагражденията по банков път. Минимална месечна работна заплата alfaodit.com 4583
Обезщетения по Кодекса на труда - как да изчислим? alfaodit.com 8086
Нови срокове в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 7125
Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПО - същност и пример. alfaodit.com 8388
Отразяване на получен дивидент от юридическо лице в данъчната декларация. alfaodit.com 7965
Признаване на разходи за командировка на собственик на ЕООД alfaodit.com 4411
Кое да избера - ЕООД/ООД или ЕТ? alfaodit.com 1882
Как да регистрирам фирма? alfaodit.com 968