Казуси и Статии

Покажи брой
Заглавие Автор Посещения
Данъчно третиране на приходи от дивиденти получени от дружество установено в трета страна. alfaodit.com 120
Попълване на декларация образец № 1 при самоотлъчка на работник или служител. alfaodit.com 337
Допустимо ли е ваучерите за храна да се обвържат с отработените дни през месеца? alfaodit.com 1206
Попълване на справката по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при изплатени доходи за минали периоди? alfaodit.com 1923
Закона за ограничаване на плащанията в брой при изплащане на суми в брой по договори за наем и дивиденти alfaodit.com 1389
Бланка на декларация по чл.38, ал.9, т.2 ЗСч- фирми без дейност. alfaodit.com 65272
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2019г.? alfaodit.com 45169
Дължи ли данък дивидент лице с ТЕЛК и ползва ли данъчно облекчение? desislava 1276
Задължително ли е лице упражняващо свободна професия да има касов апарат /ФУ/? alfaodit.com 2409
Възнаграждение при полагане на личен труд от собственик/съдружник. desislava 8005
Може ли да бъде разпределен дивидент в полза само на един от съдружниците/акционерите? alfaodit.com 2437
Дължими здравноосигурителни вноски за лице, за периода през който получава обезщетение за бременност и раждане, след прекратяване на срочен трудов договор. alfaodit.com 2129
Оформяне на Сметката за изплатени суми във връзка с изплащане на възнаграждения по граждански договори по банков път. alfaodit.com 5038
Следва ли обстоятелството, че лицето е пенсионер в друга държава-членка на ЕС, да се използва като основание за самоосигряване като пенсионер в България? alfaodit.com 1118
Дължат ли се здравноосигурителни вноски за периода на неплатения отпуск от лице пенсионер? alfaodit.com 2469
Дължат ли се осигурителни вноски върху средствата предоставяни на ветеринарните лекари като държавна помощ чрез Държавен фонд "Земеделие"? alfaodit.com 1083
Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност след изтичане на срока на решението на ТЕЛК. alfaodit.com 2380
Осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице за период, през който ползва отпуск поради бременност и раждане без право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване? alfaodit.com 2690
Продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит при покупката? Начислява ли се 20% ДДС? alfaodit.com 6604
ЗП и ЕООД/ООД - задължително осигуряване на земеделски стопанин и едновременно собственик на търговско дружество? alfaodit.com 3758
Попълване на данни за съставителя на годишния финансов отчет (ГФО) в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) alfaodit.com 4539
Самоосигуряващо се лице и граждански договор - Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. alfaodit.com 7209
Извършени услуги към фирми от Европейския съюз и извън него по чл.21 ал.2 - задължителна и специална регистрация по ЗДДС? alfaodit.com 3508
Получена фактура за реклама от Google, Facebook и дневници по ЗДДС? alfaodit.com 7325
Регистрирах ООД - как следва да се осигурявам? alfaodit.com 2927
Декларация образец 1 и болничен на лице, което няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж за право на парично обезщетение за временна неработоспособност? alfaodit.com 3142
Неплатен отпуск обхващащ две календарни години и признаване за трудов стаж? alfaodit.com 4049
Пенсиониране до една година по-рано от изискващата се възраст и право на обезщетение по чл. 222, ал.4? alfaodit.com 9159
Задължения при наследяване на починал ЕТ alfaodit.com 7204
Участват ли приходите от държавни помощи при формирането на облагаемия оборот по смисъла на ЗДДС на лица, упражняващи ветеринарномедицинска дейност? alfaodit.com 3281
Може ли да се сключи повторно трудов договор със срок на изпитване с един и същ работник в едно предприятие? alfaodit.com 3073
Право на платен годишен отпуск и неплатен отпуск на управител по договор за управление и контрол? alfaodit.com 4919
Регистрация по ЗДДС на физическо лице, което извършва услуги по проектиране на софтуер. alfaodit.com 3142
Дължими данъци за получено възнаграждение по договор за управление и контрол, когато получател е чуждестранно физическо лице-съдружник в българско дружество. alfaodit.com 2153
Задължения на фирма, която изкупува селскостопанска продукция по ЗДДФЛ- документиране, данъчни и осигурителни аспекти. alfaodit.com 4179
Продажба на сграда и облагаем оборот по ЗДДС? alfaodit.com 3176
Дължи ли се ДДС при закупуване на автомобил от физическо лице от ЕС? alfaodit.com 7867
Отразяване на анулирани фактури в дневник за продажбите alfaodit.com 3370
Граждански договор със самоосигуряващо се лице alfaodit.com 14336
Необходими документи за подаване на финансов отчет в Търговски регистър alfaodit.com 3589
Определяне на данъчната основа при доставка на недвижими имоти по Закона за данък върху добавената стойност alfaodit.com 5542
Продажби на недвижими имоти от физическо лице - Трябва ли да се регистрира по ЗДДС? Дължи ли данък по ЗДДФЛ? alfaodit.com 12320
Облагане на продажбите на лични вещи в Интернет от физически лица alfaodit.com 4856
Какви документи са необходими за сключване на трудов договор и Кои документи могат да бъдат обект на проверка от Инспекцията по труда? alfaodit.com 23501
Регистрация по чл. 97а от ЗДДС и извършване на услуга в рамките на ЕС? alfaodit.com 12366
Осигуряване на чужденец собственик на българско дружество alfaodit.com 7559
Осигурителни вноски при повече от едно трудово правоотношение alfaodit.com 14453
Фактура за доставка на отпадъци с нулева ставка чл. 163а, ал. 2 ЗДДС - отразяване в отчетните регистри по ЗДДС. alfaodit.com 26783
Възнаграждение за положен личен труд - формира ли оборот за регистрация по ЗДДС ? alfaodit.com 3822
Полагане на личен труд и Декларация по чл.15 ЗЗБУТ alfaodit.com 5035
Предоставени заеми от физически лица - деклариране в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ? alfaodit.com 10898
Режийни разходи при наем от физическо лице - признаване за разход за фирмата alfaodit.com 6328
Договор за управление и Договор за полагане на личен труд- неплатени суми и преобразуване по ЗКПО alfaodit.com 11699
Промени свързани с подаване на отчетните регистри по ЗДДС, регистрацията и дерегистрацията по закона в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 3257
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2017г.? alfaodit.com 12786
Данъчно третиране при отписване на несъбираеми вземания alfaodit.com 17313
Фишове за заплати при изплащане на възнагражденията по банков път. Минимална месечна работна заплата alfaodit.com 7254
Обезщетения по Кодекса на труда - как да изчислим? alfaodit.com 14854
Нови срокове в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 7876
Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПО - същност и пример. alfaodit.com 14153
Отразяване на получен дивидент от юридическо лице в данъчната декларация. alfaodit.com 11582
Признаване на разходи за командировка на собственик на ЕООД alfaodit.com 6242
Кое да избера - ЕООД/ООД или ЕТ? alfaodit.com 3172
Как да регистрирам фирма? alfaodit.com 1478