Казуси и Статии

Покажи брой
Заглавие Автор Посещения
Оформяне на Сметката за изплатени суми във връзка с изплащане на възнаграждения по граждански договори по банков път. alfaodit.com 520
Следва ли обстоятелството, че лицето е пенсионер в друга държава-членка на ЕС, да се използва като основание за самоосигряване като пенсионер в България? alfaodit.com 604
Дължат ли се здравноосигурителни вноски за периода на неплатения отпуск от лице пенсионер? alfaodit.com 368
Дължат ли се осигурителни вноски върху средствата предоставяни на ветеринарните лекари като държавна помощ чрез Държавен фонд "Земеделие"? alfaodit.com 320
Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност след изтичане на срока на решението на ТЕЛК. alfaodit.com 880
Осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице за период, през който ползва отпуск поради бременност и раждане без право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване? alfaodit.com 1182
Продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит при покупката? Начислява ли се 20% ДДС? alfaodit.com 943
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2018г.? alfaodit.com 19225
ЗП и ЕООД/ООД - задължително осигуряване на земеделски стопанин и едновременно собственик на търговско дружество? alfaodit.com 1293
Попълване на данни за съставителя на годишния финансов отчет (ГФО) в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) alfaodit.com 2876
Самоосигуряващо се лице и граждански договор - Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. alfaodit.com 3047
Извършени услуги към фирми от Европейския съюз и извън него по чл.21 ал.2 - задължителна и специална регистрация по ЗДДС? alfaodit.com 748
Получена фактура за реклама от Google, Facebook и дневници по ЗДДС? alfaodit.com 1842
Регистрирах ООД - как следва да се осигурявам? alfaodit.com 1661
Декларация образец 1 и болничен на лице, което няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж за право на парично обезщетение за временна неработоспособност? alfaodit.com 1023
Неплатен отпуск обхващащ две календарни години и признаване за трудов стаж? alfaodit.com 1113
Пенсиониране до една година по-рано от изискващата се възраст и право на обезщетение по чл. 222, ал.4? alfaodit.com 2978
Задължения при наследяване на починал ЕТ alfaodit.com 2464
Участват ли приходите от държавни помощи при формирането на облагаемия оборот по смисъла на ЗДДС на лица, упражняващи ветеринарномедицинска дейност? alfaodit.com 1385
Може ли да се сключи повторно трудов договор със срок на изпитване с един и същ работник в едно предприятие? alfaodit.com 1168
Право на платен годишен отпуск и неплатен отпуск на управител по договор за управление и контрол? alfaodit.com 918
Регистрация по ЗДДС на физическо лице, което извършва услуги по проектиране на софтуер. alfaodit.com 1116
Дължими данъци за получено възнаграждение по договор за управление и контрол, когато получател е чуждестранно физическо лице-съдружник в българско дружество. alfaodit.com 963
Задължения на фирма, която изкупува селскостопанска продукция по ЗДДФЛ- документиране, данъчни и осигурителни аспекти. alfaodit.com 1807
Продажба на сграда и облагаем оборот по ЗДДС? alfaodit.com 1133
Дължи ли се ДДС при закупуване на автомобил от физическо лице от ЕС? alfaodit.com 3687
Отразяване на анулирани фактури в дневник за продажбите alfaodit.com 2235
Граждански договор със самоосигуряващо се лице alfaodit.com 5318
Необходими документи за подаване на финансов отчет в Търговски регистър alfaodit.com 2498
Определяне на данъчната основа при доставка на недвижими имоти по Закона за данък върху добавената стойност alfaodit.com 2328
Продажби на недвижими имоти от физическо лице - Трябва ли да се регистрира по ЗДДС? Дължи ли данък по ЗДДФЛ? alfaodit.com 4527
Облагане на продажбите на лични вещи в Интернет от физически лица alfaodit.com 2258
Бланка на декларация по чл.38, ал.9, т.2 ЗСч- фирми без дейност. alfaodit.com 48028
Какви документи са необходими за сключване на трудов договор и Кои документи могат да бъдат обект на проверка от Инспекцията по труда? alfaodit.com 7512
Регистрация по чл. 97а от ЗДДС и извършване на услуга в рамките на ЕС? alfaodit.com 3772
Осигуряване на чужденец собственик на българско дружество alfaodit.com 3778
Осигурителни вноски при повече от едно трудово правоотношение alfaodit.com 5908
Фактура за доставка на отпадъци с нулева ставка чл. 163а, ал. 2 ЗДДС - отразяване в отчетните регистри по ЗДДС. alfaodit.com 10833
Възнаграждение за положен личен труд - формира ли оборот за регистрация по ЗДДС ? alfaodit.com 2160
Полагане на личен труд и Декларация по чл.15 ЗЗБУТ alfaodit.com 3894
Предоставени заеми от физически лица - деклариране в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ? alfaodit.com 4621
Режийни разходи при наем от физическо лице - признаване за разход за фирмата alfaodit.com 3038
Договор за управление и Договор за полагане на личен труд- неплатени суми и преобразуване по ЗКПО alfaodit.com 6298
Промени свързани с подаване на отчетните регистри по ЗДДС, регистрацията и дерегистрацията по закона в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 2511
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2017г.? alfaodit.com 10521
Данъчно третиране при отписване на несъбираеми вземания alfaodit.com 6968
Фишове за заплати при изплащане на възнагражденията по банков път. Минимална месечна работна заплата alfaodit.com 3369
Обезщетения по Кодекса на труда - как да изчислим? alfaodit.com 5315
Нови срокове в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 6709
Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПО - същност и пример. alfaodit.com 7009
Отразяване на получен дивидент от юридическо лице в данъчната декларация. alfaodit.com 6311
Признаване на разходи за командировка на собственик на ЕООД alfaodit.com 3636
Кое да избера - ЕООД/ООД или ЕТ? alfaodit.com 1107
Как да регистрирам фирма? alfaodit.com 672