Казуси и Статии

Покажи брой
Заглавие Автор Посещения
Прилагане на осигурителното и данъчно законодателство по отношение на адвокат, който е съдружник в адвокатско дружество. alfaodit.com 1425
Подлежи ли на осигуряване лице, по договор за възлагане на управлението, в който не е договорено възнаграждение? alfaodit.com 1702
Промяна на вида на осигуряването на самоосигуряващо се лице при прекъсване и възобновяване на дейност през различни календарни години. alfaodit.com 1951
Данъчно третиране на приходи от дивиденти получени от дружество установено в трета страна. alfaodit.com 1072
Попълване на декларация образец № 1 при самоотлъчка на работник или служител. alfaodit.com 5643
Допустимо ли е ваучерите за храна да се обвържат с отработените дни през месеца? alfaodit.com 26177
Попълване на справката по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при изплатени доходи за минали периоди? alfaodit.com 13378
Закона за ограничаване на плащанията в брой при изплащане на суми в брой по договори за наем и дивиденти alfaodit.com 3517
Бланка на декларация по чл.38, ал.9, т.2 ЗСч- фирми без дейност. alfaodit.com 80526
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2019г.? alfaodit.com 51253
Дължи ли данък дивидент лице с ТЕЛК и ползва ли данъчно облекчение? desislava 2871
Задължително ли е лице упражняващо свободна професия да има касов апарат /ФУ/? alfaodit.com 7947
Възнаграждение при полагане на личен труд от собственик/съдружник. desislava 19039
Може ли да бъде разпределен дивидент в полза само на един от съдружниците/акционерите? alfaodit.com 5888
Дължими здравноосигурителни вноски за лице, за периода през който получава обезщетение за бременност и раждане, след прекратяване на срочен трудов договор. alfaodit.com 6066
Оформяне на Сметката за изплатени суми във връзка с изплащане на възнаграждения по граждански договори по банков път. alfaodit.com 9830
Следва ли обстоятелството, че лицето е пенсионер в друга държава-членка на ЕС, да се използва като основание за самоосигряване като пенсионер в България? alfaodit.com 2042
Дължат ли се здравноосигурителни вноски за периода на неплатения отпуск от лице пенсионер? alfaodit.com 5591
Дължат ли се осигурителни вноски върху средствата предоставяни на ветеринарните лекари като държавна помощ чрез Държавен фонд "Земеделие"? alfaodit.com 2563
Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност след изтичане на срока на решението на ТЕЛК. alfaodit.com 6037
Осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице за период, през който ползва отпуск поради бременност и раждане без право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване? alfaodit.com 4776
Продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит при покупката? Начислява ли се 20% ДДС? alfaodit.com 24503
ЗП и ЕООД/ООД - задължително осигуряване на земеделски стопанин и едновременно собственик на търговско дружество? alfaodit.com 7180
Попълване на данни за съставителя на годишния финансов отчет (ГФО) в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) alfaodit.com 7070
Самоосигуряващо се лице и граждански договор - Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. alfaodit.com 12324
Извършени услуги към фирми от Европейския съюз и извън него по чл.21 ал.2 - задължителна и специална регистрация по ЗДДС? alfaodit.com 8450
Получена фактура за реклама от Google, Facebook и дневници по ЗДДС? alfaodit.com 15800
Регистрирах ООД - как следва да се осигурявам? alfaodit.com 4972
Декларация образец 1 и болничен на лице, което няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж за право на парично обезщетение за временна неработоспособност? alfaodit.com 7459
Неплатен отпуск обхващащ две календарни години и признаване за трудов стаж? alfaodit.com 6816
Пенсиониране до една година по-рано от изискващата се възраст и право на обезщетение по чл. 222, ал.4? alfaodit.com 22283
Задължения при наследяване на починал ЕТ alfaodit.com 15203
Участват ли приходите от държавни помощи при формирането на облагаемия оборот по смисъла на ЗДДС на лица, упражняващи ветеринарномедицинска дейност? alfaodit.com 5495
Може ли да се сключи повторно трудов договор със срок на изпитване с един и същ работник в едно предприятие? alfaodit.com 7073
Право на платен годишен отпуск и неплатен отпуск на управител по договор за управление и контрол? alfaodit.com 10170
Регистрация по ЗДДС на физическо лице, което извършва услуги по проектиране на софтуер. alfaodit.com 4930
Дължими данъци за получено възнаграждение по договор за управление и контрол, когато получател е чуждестранно физическо лице-съдружник в българско дружество. alfaodit.com 3792
Задължения на фирма, която изкупува селскостопанска продукция по ЗДДФЛ- документиране, данъчни и осигурителни аспекти. alfaodit.com 7316
Продажба на сграда и облагаем оборот по ЗДДС? alfaodit.com 6354
Дължи ли се ДДС при закупуване на автомобил от физическо лице от ЕС? alfaodit.com 17549
Отразяване на анулирани фактури в дневник за продажбите alfaodit.com 4686
Граждански договор със самоосигуряващо се лице alfaodit.com 31259
Необходими документи за подаване на финансов отчет в Търговски регистър alfaodit.com 5011
Определяне на данъчната основа при доставка на недвижими имоти по Закона за данък върху добавената стойност alfaodit.com 8703
Продажби на недвижими имоти от физическо лице - Трябва ли да се регистрира по ЗДДС? Дължи ли данък по ЗДДФЛ? alfaodit.com 24720
Облагане на продажбите на лични вещи в Интернет от физически лица alfaodit.com 6676
Какви документи са необходими за сключване на трудов договор и Кои документи могат да бъдат обект на проверка от Инспекцията по труда? alfaodit.com 69254
Регистрация по чл. 97а от ЗДДС и извършване на услуга в рамките на ЕС? alfaodit.com 24133
Осигуряване на чужденец собственик на българско дружество alfaodit.com 13895
Осигурителни вноски при повече от едно трудово правоотношение alfaodit.com 32696
Фактура за доставка на отпадъци с нулева ставка чл. 163а, ал. 2 ЗДДС - отразяване в отчетните регистри по ЗДДС. alfaodit.com 57661
Възнаграждение за положен личен труд - формира ли оборот за регистрация по ЗДДС ? alfaodit.com 5485
Полагане на личен труд и Декларация по чл.15 ЗЗБУТ alfaodit.com 6550
Предоставени заеми от физически лица - деклариране в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ? alfaodit.com 25491
Режийни разходи при наем от физическо лице - признаване за разход за фирмата alfaodit.com 12521
Договор за управление и Договор за полагане на личен труд- неплатени суми и преобразуване по ЗКПО alfaodit.com 17263
Промени свързани с подаване на отчетните регистри по ЗДДС, регистрацията и дерегистрацията по закона в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 3945
Какви декларации подават предприятията без дейност през 2017г.? alfaodit.com 13835
Данъчно третиране при отписване на несъбираеми вземания alfaodit.com 34052
Фишове за заплати при изплащане на възнагражденията по банков път. Минимална месечна работна заплата alfaodit.com 13187
Обезщетения по Кодекса на труда - как да изчислим? alfaodit.com 29824
Нови срокове в сила от 01.01.2018г. alfaodit.com 8770
Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПО - същност и пример. alfaodit.com 27741
Отразяване на получен дивидент от юридическо лице в данъчната декларация. alfaodit.com 20385
Признаване на разходи за командировка на собственик на ЕООД alfaodit.com 10247
Кое да избера - ЕООД/ООД или ЕТ? alfaodit.com 6030
Как да регистрирам фирма? alfaodit.com 2179