Извършени услуги към фирми от Европейския съюз и извън него по чл.21 ал.2 - задължителна и специална регистрация по ЗДДС?

на .

Дружеството извършва ремонтни дейности на машини и съоръжения в държави извън Европейския съюз и в Европейския съюз.
Тези приходи от извършени услуги извън България ще се вземат ли като оборот за задължителна регистрация по ЗДДС на дружеството?

Съгласно разпоредбата на чл. 96, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.

По смисъла на чл. 96, ал. 2 от ЗДДС, облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.

Предвид горните текстове, за целите на определянето на облагаемия оборот за задължителна регистрация по ЗДДС, следва да се включат облагаемите доставки – чл. 96, ал. 2, т. 1 от ЗДДС.

Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.

В случай, че се осъществяват доставки на услуги и клиентите са данъчно задължени лица, необходимо е да се съобрази текста на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС при определянето на мястото на изпълнение на доставката. Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.

Във връзка с посочените разпоредби, когато българското дружество е доставчик на услуга, а получател е чуждестранна фирма – данъчно задължено лице (чл. 21, ал. 2 от ЗДДС), същата не се включва при определянето на облагаемия оборот, доколкото е с място на изпълнение извън територията на страната.

Следва да имате предвид, че когато българско дружество, нерегистирано по ЗДДС е доставчик на услуги и има клиенти – данъчно задължени лица установени извън територията на страната, следва да се съобрази задължителната регистрация по чл. 97а от ЗДДС.

Съгласно чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС, на регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка. Задължение за подаване на заявление за регистрация по този закон възниква не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие). Лице, което е регистрирано на основание на този член и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96, 97, 98 и 99 или за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1, 2 и 3, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.

Когато услугите са с място на изпълнение в трета страна /извън ЕС/, тогава тези услуги не участват и в специалната регистрация по чл. 97а от ЗДДС.

Обадете ни се:
0896 844 889

Пенсиониране до една година по-рано от изискващата се възраст и право на обезщетение по чл. 222, ал.4?

Граждански договор със самоосигуряващо се лице

Определяне на данъчната основа при доставка на недвижими имоти по Закона за данък върху добавената стойност

Възнаграждение за положен личен труд - формира ли оборот за регистрация по ЗДДС ?

Обезщетения по Кодекса на труда - как да изчислим?

Получена фактура за реклама от Google, Facebook и дневници по ЗДДС?

Регистрирах ООД - как следва да се осигурявам?