Самоосигуряващо се лице и граждански договор - Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

на .

Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛСобственик на търговско дружество се осигурява ежемесечно като самоосигуряващо се лице, но прекъсва дейността от 01.07.2018 г. След тази дата не посочва да има друга заетост освен, че ще продължи да работи без трудово правоотношение с друго дружество.За периода м.01.2018 г. – м.12.2018 г. ще получи доходи от работата без трудово правоотношение (граждански договор) по 450 лв. месечно, след намаляване с разходите за дейността, общо 5400 лв. Авансови осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице е внасял върху 510 лв. месечно, т.е. осигурителният доход за периода на дейността м.01.2018 г. – м.06.2018 г. ще бъде 3060 лв.

След 01.07.2018 г.  работи само по граждански договор с месечно възнаграждение под минималната работна заплата, което предполага, че ще попадне в хипотезата на лице осигурено здравно по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО.


1. Как трябва да се попълни Таблица 1 и Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2018 г.?
2. Как ще се отразят доходите от граждански договори, върху осигурителните вноски при попълване на справката за окончателния размер на осигурителния доход и ще има ли осигурителни вноски за довнасяне?


На основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО).
Задължението за осигуряване на посочените лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване (чл. 1, ал. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ)).

Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване за тези лица са изцяло за тяхна сметка и се внасят авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година (чл. 6, ал. 8 от КСО). В чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за 2018 г. е определен минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 510 лв.

Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд "Пенсии" и за ДЗПО и в размерите за фонд "Общо заболяване и майчинство" за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или установения от органа по приходите при условията и по реда на ДОПК облагаем доход от упражняване на трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски (чл. 6, ал. 9 от КСО).

При изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 КСО, в т.ч. собственици/съдружници в търговски дружества, осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението. Самоосигуряващите се лица внасят осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово правоотношение по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО независимо от дейността, за която са регистрирани. Сборът от доходите, върху които се дължат осигурителни вноски, не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход, определен по чл. 6, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (чл. 11, ал. 1 и 2 от НООСЛБГРЧМЛ).

Във вашият случай, като самоосигуряващо се лице по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО, упражнявало трудова дейност в периода м. 01 – м. 06.2018г. и получило доходи в размер на 2700 лв. за този период, само за работа без трудово правоотношение от друго дружество, в което не сте собственик/съдружник, следва да определите годишен осигурителен доход, върху който се довнасят осигурителни вноски.

Лицата, родени след 31.12.1959 г., които се осигуряват във фонд “Пенсии”, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване, с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б от КСО, подлежат на задължително осигуряване и за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд.
Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване се внасят върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (чл. 127, ал. 1 и чл. 157, ал. 6 от КСО).

Кръгът на самоосигуряващите се лица по смисъла на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) е по-широк от този по КСО.
В § 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на ЗЗО е дадена дефиниция на „самоосигуряващо се лице“ по смисъла на същия закон. Това е физическо лице, което плаща изцяло здравноосигурителна вноска или премия за себе си.

Видно от тази разпоредба в кръга на самоосигуряващите се по ЗЗО лица влизат освен лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, които са самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО, и други, каквито са лицата по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО – тези които не подлежат на осигуряване на друго основание по закона и са длъжни да внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка.

Здравното осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО (в т.ч. собственици/съдружници в търговски дружества) се осъществява по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО - авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определени със ЗБДОО, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т. 3 (без трудово правоотношение), през календарната година, съгласно справката към годишната данъчна декларация по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО.

За периодите, през които лицата не подлежат на задължително здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО и няма друго основание за осигуряването им е приложима разпоредбата на чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО.

Съгласно чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3 от ЗЗО, са длъжни да внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО - до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация, като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване.

В конкретния случай, като самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО, получило доходи за работа без трудово правоотношение от друго дружество, в което не сте собственик/съдружник и като лице подлежащо на осигуряване по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО, получило доходи подлежащи на данъчно облагане (от граждански договор) имате задължение да извършите годишно изравняване на осигурителния доход и на двете основания.

При определяне на годишния осигурителен доход, върху който се довнасят осигурителни вноски, самоосигуряващите се лица попълват Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход, която се състои от две таблици и указания към тях.
В Таблица 1 се определя окончателният размер на осигурителния доход за ДОО и ДЗПО в универсален пенсионен фонд. В Таблица 2 се определя окончателният размер на осигурителния доход за здравно осигуряване.
От 2016 г. са утвърдени нови образци на Таблица 1 и Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход. Обединени са колоните, в които
самоосигуряващите се вписваха реализираните си облагаеми доходи поотделно за всяка от дейностите си. Сега тези доходи се сумират, като този сбор се вписва на ред 13, в колона 5 от таблиците. В този сбор се включват и доходите получени за работа без трудово правоотношение извън дейността, за която са регистрирани самоосигуряващите се лица.

Предвид изложеното следва да попълните Справката за окончателния размер на осигурителния доход, както следва:
Таблица 1:
Колона 3 - не се попълва (като самоосигуряващо се лице не сте получили доходи и не упражнявате трудова дейност по чл.4, ал.1 и 10 и чл.4а от КСО).
В колона 4 се попълва осигурителният доход, върху който като самоосигуряващо се лице дължите авансово осигурителни вноски от м.01 до м.06.2018 г. по 510 лв. на месец, общо 3060 лв. Осигурителният доход трябва да съответства на данните за този доход, подадени с декларация образец № 1 или декларация образец № 5 по реда на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
На ред 13 от колона 5 се попълва доходът от работа без трудово правоотношение, за периода, през който упражнявате дейност като самоосигуряващо се лице по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО – 2700 лв.
Облагаемият доход в редове от 1 до 12 на колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които упражнявате трудова дейност като самоосигуряващо се лице, независимо от броя на отработените през месеца дни – от м. 01 до м.06.2018 г. по 450 лв.
В колона 6 се попълва осигурителният доход, върху който се дължат осигурителни вноски, формиран като сбор от сумите на съответните редове на колона 3 и колона 4, на р. 13 - 3060 лв.
В колона 7 се вписва осигурителният доход за месеца, върху който се дължат осигурителни вноски, образуван като сбор от сумите на съответните редове, вписани в колона 3 и колона 5, на р.13 - 2700 лв. Осигурителният доход, вписан в редовете на колона 7, не може да надвишава максималния размер на осигурителния доход за съответния месец.
Годишният осигурителен доход, върху който се внасят окончателни осигурителни вноски, се изчислява като разлика от сумите от ред 13 на колона 7 и ред 13 на колона 6 и се попълва в т. 1 под Таблица 1. Когато разликата е положителна, върху нея се довнасят осигурителни вноски, а ако е отрицателна - надвнесените осигурителни вноски се прихващат и/или възстановяват по реда на ДОПК, освен когато осигурителният доход в колона 5 е по-малък от минималния осигурителен доход по КСО.
В конкретния случай разликата от сумите от ред 13 на колона 7 и ред 13 на колона 6 е отрицателна (2700 лв. – 3060 лв.), но няма надвнесени осигурителни вноски тъй като осигурителният доход в колона 5 е по-малък от минималния осигурителен доход по КСО.
Таблица 2:
Колона 3 – не се попълва.
Колона 4 - попълва се доходът, върху който като самоосигуряващо се лице по ЗЗО дължите авансово осигурителни вноски:
- като самоосигуряващо се лице по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО от м.01 до м.06.2018 г. по 510 лв., общо – 3060 лв.;
- ако като самоосигуряващо се лице по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО от м.07 до м.12.2018г. сте избрали да внасяте върху минимален осигурителен доход - по 255 лв., общо – 1530 лв.;
Общо за годината на ред 13 – 4590 лв. (3060 лв. + 1530 лв.).
В колона 5 се вписва облагаемият доход от упражняване на дейност като самосигуряващо се лице по КСО и доходът подлежащ на годишно изравняване по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО. Ако самоосигуряващото се лице е упражнявало трудова дейност на различни основания в колона 5, на ред 13 се попълва сборът от облагаемите доходи за съответните дейности. Облагаемият доход в редове от 1 до 12 в колона 5 се определя като сумата на ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е получило доходи в качеството си на самоосигуряващо се лице, независимо от броя на отработените през месеца дни.

В конкретния случай на ред 13 на колона 5 се посочва доходът за работа без трудово правоотношение – 5400 лв. Тъй като по смисъла на ЗЗО лицето е самоосигуряващо се на две основания по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО и по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО, доходът в колона 5 се разпределя по следния начин:
- като самоосигуряващо се лице по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО от м.01 до м.06.2018 г. - 2700 лв. разделено на 6 месеца, през които упражнявате трудова дейност, е равно на 450 лв. месечно. Попълват се редове от 1 до 6 включително.
- като лице по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО от м.07 до м.12.2018 г. – 2700 лв., това е разликата между общия доход 5400 лв. и дохода, върху който се дължат здравноосигурителни вноски по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО - 2700 лв. Сумата формирана от облагаемите доходи, подлежащи на данъчно облагане се разделя на месеците, през които се осигурявате на това основание, независимо от броя на дните през месеца, в които сте лице по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО (2700 лв. : 6 месеца = 450 лв. на месец). Попълват се редове от 7 до 12 включително.

В колона 6 се попълва осигурителният доход, върху който се дължат осигурителни вноски, формиран като сбор от сумите на съответните редове на колона 3 и колона 4, на р. 13 - 4590 лв.
В колона 7 се вписва осигурителният доход за месеца, върху който се дължат осигурителни вноски, образуван като сбор от сумите на съответните редове, вписани в колона 3 и колона 5, на р. 13 - 5400 лв. Осигурителният доход, вписан в редовете на колона 7, не може да надвишава максималния размер на осигурителния доход за съответния месец.
Годишният осигурителен доход, върху който се внасят окончателни осигурителни вноски, се изчислява като разлика от сумите от ред 13 на колона 7 и ред 13 на колона 6 и се попълва в т. 1 под Таблица 2. Когато разликата е положителна, върху нея се довнасят осигурителни вноски, а ако е отрицателна - надвнесените осигурителни вноски се прихващат и/или възстановяват по реда на ДОПК, освен когато осигурителният доход в колона 5 е по-малък от минималния осигурителен доход по ЗЗО.
В конкретния случай разликата от сумите на ред 13 на колона 7 и ред 13 на колона 6 е положителна 810 лв. (5400 лв. – 4590 лв.). Това е годишният осигурителен доход, върху който следва да внесете окончателни здравноосигурителни вноски за здравно осигуряване.

Обадете ни се:
0896 844 889

Неплатен отпуск обхващащ две календарни години и признаване за трудов стаж?

Получена фактура за реклама от Google, Facebook и дневници по ЗДДС?

Пенсиониране до една година по-рано от изискващата се възраст и право на обезщетение по чл. 222, ал.4?

Задължения на фирма, която изкупува селскостопанска продукция по ЗДДФЛ- документиране, данъчни и осигурителни аспекти.

Дължи ли се ДДС при закупуване на автомобил от физическо лице от ЕС?

Регистрирах ООД - как следва да се осигурявам?