Какви декларации подават предприятията без дейност през 2019г.?

на .

Намерете ни във фейсбук Счетоводна къща Алфа Консулт 

Целта на тази статия е да обобщим какви декларации са задължени да подават предприятията, които през 2019г. не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

I.НАП – годишна данъчна декларация от предприятия, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството не се подава.

Съгласно разпоредбата на чл. Чл.92 (4) ЗКПО- Годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

чл.92 (4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството. Годишна данъчна декларация се подава, когато за данъчния период, през който не е осъществявана дейност по смисъла на Закона за счетоводството, възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, както и когато данъчно задължено лице желае да декларира други данни и обстоятелства, предвидени в образеца на декларацията.

II.Агенция по Вписванията към Търговски регистър - предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период, подават декларация в АВ в срок до 31.03.2020г.

С § 39 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн. ДВ бр. 96 от 06.12.2019 г.) беше прието изменение в чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството. Съгласно цитираната разпоредба, задължението за публикуване на годишен финансов отчет, консолидиран годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността по глава седма от Закона за счетоводството в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел не се прилага за предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период. Това обстоятелство се декларира еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, с декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите. Декларацията се публикува в срок до 31 март на следващата година.

Съгласно § 40 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, предвиденият облекчен ред за еднократно подаване на декларация за неосъществяване на дейност се прилага за отчетни периоди, започващи на и след 01.01.2019 г.

По силата на приетите изменения, освободени от задължение да подават ежегодно декларация за липса на дейност по смисъла на т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството са предприятията, които не са осъществявали дейност през 2019 г. или всяка следваща финансова година и са декларирали това обстоятелство в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с декларация по образец в срок до 31.03.2020 г., съответно до 31.03. на годината, следваща финансовата година, през която предприятието не е осъществявало дейност.

При започване осъществяването на дейност от предприятието по смисъла на Закона за счетоводството, за него възниква задължението за изготвяне и обявяване по надлежния ред на годишен финансов отчет за съответния период, през който то е осъществявало дейност и е генерирало приходи от нея.

ВАЖНО!  Декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч се представя за обявяване със заявление по образец съгласно приложение № Г3.  Следва да се има предвид, че със Заповед №ЗМФ-1263 от 30.12.2019 г. на министъра на финансите е утвърден образец на деклрация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството. Образецът на деклрация е обнародван в Държавен вестник бр.2 от 7 януари 2020 г. (стр. 150) 

Образецът на декларацията може да изтеглите от тук  : Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството

 

Заявители по образец съгласно приложение № Г3 могат да бъдат лицата, представляващи търговеца или ЮЛНЦ:

- адвокат

- прокурист и

- друго лице в предвидените от закона случаи (синдик, ликвидатор).

Съставителите на ГФО не могат да бъдат заявители по заявление образец Г3, тъй като не се обявява ГФО, а декларация, в която представляващия декларира, че дружеството не е осъществявало дейност през отчетния период.

 

ВАЖНО! В Закона за счетоводството има дефиниция на „предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период“ (т.30 от §1 на Допълнителните разпоредби на ЗС).

Необходимо е да са изпълнени едновременно следните условия:

а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;

б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;

г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

 

Счетоводна къща Алфа Консулт

Обадете ни се:
0896 844 889

ЗП и ЕООД/ООД - задължително осигуряване на земеделски стопанин и едновременно собственик на търговско дружество?

Попълване на данни за съставителя на годишния финансов отчет (ГФО) в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Самоосигуряващо се лице и граждански договор - Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Извършени услуги към фирми от Европейския съюз и извън него по чл.21 ал.2 - задължителна и специална регистрация по ЗДДС?

Получена фактура за реклама от Google, Facebook и дневници по ЗДДС?

Регистрирах ООД - как следва да се осигурявам?