Продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит при покупката? Начислява ли се 20% ДДС?

на .

Продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит при покупката?

 

Казус:

Дружество е закупило лек автомобил от  физическо лице, като доставката е документирана с договор за покупко – продажба.  По доставката не е начислен ДДС, тъй като доставчикът е данъчно незадължено лице. Предстои продажба на това МПС. Автомобилът е напълно амортизиран и купувачът е физическо лице.

1.Трябва ли да се начисли 20% ДДС при продажбата на автомобила?

2.Ако не се начислява ДДС, то какво е основанието за неначисляване?

 

Отговор:

Съгласно чл.50, ал.1 от ЗДДС, освободена е доставката на стоки или услуги:

1. които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления данък при тяхното производство, придобиване или внос;
2. при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70. Съгласно чл.70, ал.1, т.4 от ЗДДС регистрираното лице няма право на данъчен кредит за придобиването на лек автомобил.

Ако основанието да не е упражнено правото на приспадане на данъчен кредит за съответния лек автомобил е между изброените в чл. 50 от ЗДДС, продажбата на същия има характер на освободена доставка и данък върху добавената стойност за същата не следва да се начислява, като се посочва и основанието за неначисляване /например чл.50, ал.1, т.2 от ЗДДС/.

В случай, че основанието за неупражняване на данъчен кредит е различно от посочените в чл. 50 от ЗДДС – например се дължи на липсата на данъчен документ за покупката на лекия автомобил, в който данъкът да е посочен на отделен ред (чл. 71, т.1 от ЗДДС), или когато автомобилът е закупен от нерегистрирано по ДДС лице, последващото възмездно разпореждане с него ще е предмет на облагаема доставка.

В конкретния случай липсва начислен данък при придобиването на лекия автомобил, който да подлежи на приспадане, поради което разпоредбата на чл.50 от ЗДДС е неприложима. 

При такава хипотеза, тъй като доставката не е освободена, при продажбата на лекия автомобил следва да начислите ДДС на основание чл.12 от ЗДДС с данъчна ставка 20 % съгласно чл.66, ал.1, т.1 от ЗДДС. 

Статутът на клиента купувач – физическо или юридическо лице е без значение при данъчното третиране на тази доставка.

 

Счетоводна къща Алфа Консулт

Обадете ни се:
0896 844 889

Какви декларации подават предприятията без дейност през 2018г.?

ЗП и ЕООД/ООД - задължително осигуряване на земеделски стопанин и едновременно собственик на търговско дружество?

Самоосигуряващо се лице и граждански договор - Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Продажби на недвижими имоти от физическо лице - Трябва ли да се регистрира по ЗДДС? Дължи ли данък по ЗДДФЛ?

Облагане на продажбите на лични вещи в Интернет от физически лица

Дължи ли се ДДС при закупуване на автомобил от физическо лице от ЕС?

Продажби на недвижими имоти от физическо лице - Трябва ли да се регистрира по ЗДДС? Дължи ли данък по ЗДДФЛ?