Осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице за период, през който ползва отпуск поради бременност и раждане без право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване?

на .

Какви осигурителни вноски дължи самоосигуряващо се лице за период, през който ползва отпуск за бременност и раждане без право на обезщетение по Кодекса  за социално осигуряване?

 

Целта на настоящата публикация е да разгледаме моментът, при който самоосигуряващо се лице ползва отпуск поради бременност и раждане, но без право на обезщетение по КСО.

Въпросите, които възникват са:

1. Как следва да се извършва осигуряването на лицето за периода, през който ползва отпуск поради бременност и раждане без право на парично обезщетение за това?

2. В какъв размер следва да е здравноосигурителната вноска на лицето и върху какъв осигурителен доход се изчислява за периода на отпуск поради бременност и раждане?

3. Къде следва да се посочат дните от периода на отпуск поради бременност и раждане, за които лицето няма право да получава обезщетение по КСО – в т. 16.3 или в т. 16.4 на декларация образец № 1?

Съгласно разпоредбите на чл.4, ал.3, т.2 от КСО, задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества .

Задължението за осигуряване за тези лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
По свое желание тези лица могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл.4, ал.4 от КСО).

Здравното осигуряване на самоосигурпващите се лица, които упражняват трудова дейност се извършва по реда на чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО.

В случаите, когато самоосигуряващите се лица, които са осигурени и във фонд „Общо заболяване и майчинство“ са във временна неработоспособност поради бременност и раждане, следва да се има предвид, че съгласно чл.9, ал.2, т.5 от КСО, за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето, през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, през които не са имали право на парично обезщетение.

Подобна разпоредба, съгласно която осигурителни вноски не се внасят за тези периоди се съдържа и в чл.3, ал.3 от НООСЛБГРЧМЛ.

За периодитепо чл. 9, ал. 2, т. 5 от КСО осигурените лица не следва да подават декларация за прекъсване на дейността си (чл.1, ал.2, изр.2 от НООСЛБГРЧМЛ).

За тези периоди се дължат здравноосигурителни вноски съгласно разпоредбите на чл.40, ал.1, т.5 от ЗЗО върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година в размер, равен на дължимата от работодателя част от вноската, която за 2019 г. е 4,8 %. Минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2019г. е 560лв.

Изводът, който можем да направим, е че ако лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство, и не извършва никаква трудова дейност като самоосигуряващо се лице на каквото и да е основание за времето, през което е в отпуск поради бременност и раждане, то този период се зачита за осигурителен стаж без да се внасят осигурителни вноски за ДОО, независимо от обстоятелството, че лицето няма право на парично обезщетение по КСО.

Същото дължи вноски за здравно осигуряване по реда на чл.40, ал.1, т.5 от ЗЗО. В тази връзка, при подаване на данни с декларация образец № 1 дните в отпуск поради бременност и раждане на лицето,според указанията за попълване на декларацията, следва да се посочат в т. 16.3., в която се попълват и дните без право на обезщетение по КСО, а именно: дните в отпуск за бременност и раждане и/или в отпускпо чл. 164б от Кодекса на труда при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст и при настаняване на дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Счетоводна къща Алфа Консулт.

Обадете ни се:
0896 844 889

Продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит при покупката? Начислява ли се 20% ДДС?

Какви декларации подават предприятията без дейност през 2018г.?

Самоосигуряващо се лице и граждански договор - Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Пенсиониране до една година по-рано от изискващата се възраст и право на обезщетение по чл. 222, ал.4?

Регистрация по ЗДДС на физическо лице, което извършва услуги по проектиране на софтуер.