Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност след изтичане на срока на решението на ТЕЛК.

на .

Налице ли е законова възможност за ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност след изтичане на срока на решението на ТЕЛК?

  1. Пенсионер  притежавате решение на ТЕЛК с 90% намалена работоспособност със срок на валидност 2 г., който изтича на 01.05.2018 г.:
    Счита ли се притежаваното решение като пожизнено и трябва ли за целите на ползване на данъчното облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ да се издаде друго решение?

 

Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7 920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.

Съгласно пар.10а, ал. 3 от ПЗР на ЗДДФЛ в сила от 01.01.2012 г., лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.

Видно от представеното решение на ТЕЛК, същото е валидно до 01.05.2018 г. Предвид, че сте навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от КСО на 23.09.2017 г., в срока на решението, Вие ще може да ползвате право на данъчно облекчение по чл.18 от закона не само за 2018 г., но и за следващите данъчни години, ако няма промяна в така действащия към момента данъчен закон.

Счетоводна къща Алфа Консулт

Обадете ни се:
0896 844 889

Попълване на данни за съставителя на годишния финансов отчет (ГФО) в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит при покупката? Начислява ли се 20% ДДС?

Осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице за период, през който ползва отпуск поради бременност и раждане без право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване?

Режийни разходи при наем от физическо лице - признаване за разход за фирмата

Договор за управление и Договор за полагане на личен труд- неплатени суми и преобразуване по ЗКПО

Необходими документи за подаване на финансов отчет в Търговски регистър