Дължат ли се осигурителни вноски върху средствата предоставяни на ветеринарните лекари като държавна помощ чрез Държавен фонд "Земеделие"?

на .

Ветеринарен лекар – свободна професия и самоосигуряващо се лице има сключен граждански договор с ОДБХ за изпълнение мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози (НППНКЛБЖЗ).

Тази дейност  се заплаща от ДФ „Земеделие“. В чл. 2, ал. 1 от договора е посочено, че изплащането на средствата за изпълнение на мерките по НППНКЛБЖЗ се извършва съгласно Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерките по програмата. ДФ „Земеделие“ предоставя държавната помощ по ал. 1 при условията на Закона за държавните помощи (чл. 46г, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)).

Интересувате се дали изплатените суми по тази схема представляват осигурителен доход и следва ли да се вземат предвид при определяне на окончателния размер на осигурителния Ви доход, съответно дължат ли се осигурителни вноски за този доход?

              Самоосигуряващите се лица, в т.ч. упражняващите свободна професия, определят окончателен размер на месечния си осигурителен доход въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), като този доход не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход (чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).   На основание чл. 3, ал. 3, т. 3 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ) годишният осигурителен доход се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност от самоосигуряващите се лица през предходната година, като разлика между декларирания в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ или установения от органа по приходите при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) облагаем доход от упражняване на трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски.

При определяне на годишния осигурителен доход се вземат предвид: -за самоосигуряващите се лица, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност - облагаемият доход по чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, получен от упражняване на трудовата дейност; при определяне на годишния осигурителен доход не се включват сумите, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет.

Условията и редът за възлагане изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози са регламентирани в Раздел II от Закона за ветеринарномедицинската дейност. В чл. 46и от ЗВД е указано, че Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) изготвя програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози с национално значение, която се одобрява по реда на чл. 46з, ал. 2. Разходите за изпълнението на програмите по чл. 46з, 46и и чл. 118, ал. 1, включително за вземане и транспортиране на пробите, необходими за изследванията, се предоставят като държавна помощ чрез Държавен фонд "Земеделие" с изключение на разходите за закупуване на инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства, необходими за лабораторните изследвания, които са за сметка на акредитираните лаборатории. Държавен фонд "Земеделие" предоставя държавната помощ по ал. 1 при условията на Закона за държавните помощи (чл. 46г, ал. 1 и 2 от ЗВД). Посочвате, че в чл. 2, ал. 1 от договора е предвидено, че изплащането на средствата за изпълнение на мерките по НППНКЛБЖЗ се извършва съгласно Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнението на мерките по програмата.

С оглед гореизложеното средствата, които ДФ „Земеделие“ Ви изплаща по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнението на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, не представляват осигурителен доход по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и не следва да се вземат предвид при определяне на окончателния размер на осигурителния Ви доход като самоосигуряващо се лице. В случай че получавате възнаграждения за изпълнение на дейности извън мерките по НППНКЛБЖЗ, средствата за които се осигуряват от други източници, тези доходи ще вземат участие при годишното изравняване на осигурителния Ви доход по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО.