Дължат ли се здравноосигурителни вноски за периода на неплатения отпуск от лице пенсионер?

на .

Назначено по трудово правоотношение лице, което е пенсионер по болест е в неплатен отпуск по негово желание за срок от един месец. 
Дължи ли работодателят здравноосигурителни вноски за периода на неплатения отпуск при положение, че лицето е осигурено като пенсионер от републиканския бюджет?

Здравноосигурителните вноски за периодите на неплатен отпуск се внасят по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1, буква “б” (изм. - ДВ, бр. 49 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 02.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) от ЗЗО, който гласи следното:
"За лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице - когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя - когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете по реда на чл. 167а от Кодекса на труда или поради производствена необходимост и престой; вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнася;"

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗО пенсионерите от държавното обществено осигуряване или от професионален пенсионен фонд се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет. Здравноосигурителните вноски се определят върху размера на пенсията или сбора от пенсиите, без добавките към тях и се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.

От разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 1, буква “б” от ЗЗО следва, че за периодите на неплатен отпуск, определящо за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски по този ред е лицето да не подлежи на здравно осигуряване на някое от другите основания, предвидени в закона. Поради регламентираното в чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗО задължително и независещо от други обстоятелства здравно осигуряване за сметка на републиканския бюджет на пенсионерите, които имат отпуснати пенсии от държавното обществено осигуряване или от професионален пенсионен фонд, за периода на неплатен отпуск, ползван по желание на наетото лице, здравноосигурителни вноски не се дължат нито от работодателя, нито от лицето.

Осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице за период, през който ползва отпуск поради бременност и раждане без право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване?

ЗП и ЕООД/ООД - задължително осигуряване на земеделски стопанин и едновременно собственик на търговско дружество?

Регистрирах ООД - как следва да се осигурявам?

Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност след изтичане на срока на решението на ТЕЛК.

Извършени услуги към фирми от Европейския съюз и извън него по чл.21 ал.2 - задължителна и специална регистрация по ЗДДС?

Получена фактура за реклама от Google, Facebook и дневници по ЗДДС?