Оформяне на Сметката за изплатени суми във връзка с изплащане на възнаграждения по граждански договори по банков път.

на .

Изх.№ М-50-00-14
Дата: 09.06.2012 год.
ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 4;
ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 4;
ЗДДФЛ, чл. 64, ал. 3;
ЗДДФЛ, чл. 64, ал. 4.

Относно: Оформяне на Сметката за изплатени суми във връзка с изплащане на възнаграждения по граждански договори по банков път.

Относно изплащане на възнаграждения по граждански договори по банков път и попълване на Сметка за изплатени суми, поставяте следните въпроси:

1. Възможно ли е декларацията под т. 5 да бъде оформена като отделен документ, който лицето попълва преди да започне изчисляването но хонорара за съответния месец?

2. Какви документи следва да се разпечатват и съхраняват при изплащане по банков път на хонорари по граждански договори /в случай, че декларацията може да бъде оформена като отделен документ/?
3. Допустимо ли е при писмено съгласие от страна на лицето, служебна бележка за изплатените суми за периода януари-декември да се издава сумарно за годината в края на месец декември?
4. Какво налага попълването на номер и дата на служебната бележка, ако се разпечатва Сметката за изплатени суми и се попълва нейния номер и дата в служебната бележка?

С оглед относимите разпоредби, изразяваме следното становище:
На основание чл. 64, ал. 3 и 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), образците на сметката за изплатени суми и на служебната бележка се утвърждават със заповед на министъра на финансите и се обнародват в „Държавен вестник”. Актуалните за 2012 г. образци са утвърдени със Заповед № ЗМФ-1714 от 28.12.2011 г. (обн. ДВ, бр. 1 от 03.01.2012 г.). От указаното в утвърденият формуляр е видно, че физическото лице, придобило дохода следва да попълни информацията в редове 4 и 5, с цел коректно определяне на дължимия авансов данък от платеца на доходите, когато последният е предприятие или самоосигуряващо се лице. С такава цел, също от физическото лице, придобиващо дохода, се попълва и информацията в карето под ред 5 на сметката за изплатени суми. Без наличието на тази информация платецът на доходите не би могъл да определи точно размера на сумите за данък и осигурителни вноски, които следва да удържи при изплащане на възнаграждението, в качеството си на задължено лице. Ето защо предоставянето й е необходимо и се изисква чрез попълване на данните в утвърдения образец.

От друга страна, когато платецът ползва програмен продукт за попълване на формулярите по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ технически е невъзможно информацията на посочените места да се вписва от физическото лице. Ето защо, честа практика е данните да се събират от платеца предварително, включително чрез писмена декларация на физическото лице – придобиващо дохода. Считам, че тази практика не е в ущърб на данъчно задължените лица, доколкото предоставя необходимата информация за попълването на образците и подпомага изпълнението на основната им цел - коректно определяне на дължимия авансов данък по чл. 43 и 44 от ЗДДФЛ.

Издаването на образците на сметка за изплатени суми и на служебна бележка не е обвързано с начина на плащане. В този смисъл, независимо дали плащането е в брой или по банков път – платецът е длъжен да издава въпросните формуляри. Това задължение е регламентирано в разпоредбата на чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, според която предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от друга стопанска дейност или от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, облагаемият доход за които се формира по реда на чл. 29 и 31 от ЗДДФЛ, издава за изплатените доходи и удържания авансово данък (по реда на чл. 43 и 44 от ЗДДФЛ), сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода.

Видно е обаче, че в разпоредбата на чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ не е визирана конкретна дата (срок) за издаването на формулярите и доколкото то е обвързано със задължението на платеца за авансово облагане на доходите, може да се приеме, че това е датата на изплащането им. Независимо от това, при многократни или периодични плащания е допустимо да се издава една служебна бележка за данъчната година, в която платецът сумира изплатения на лицето облагаем доход и удържания авансово данък и която следва да се приложи към годишната данъчна декларация от физическото лице на основание чл. 50, ал. 4 от ЗДДФЛ.

Независимо какъв подход ще възприеме платецът на доходите – издаване на формулярите при всяко плащане или еднократно за годината, основното им предназначение (да удостоверяват размера на изплатения облагаем доход и удържания данък) ще бъде изпълнено.

Както вече беше пояснено образците на сметка за изплатени суми и на служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ се утвърждават със заповед на министъра на финансите и се обнародват в „Държавен вестник”. Става въпрос за унифицирани бланки, които се ползват от всички предприятия и самоосигуряващи се лица – платци на доходи по чл. 29 и чл. 44 от ЗДДФЛ. В тази връзка, коректно е платците да попълват всички реквизити, предвидени във въпросните образци.

 

Дължат ли се осигурителни вноски върху средствата предоставяни на ветеринарните лекари като държавна помощ чрез Държавен фонд \"Земеделие\"?

Следва ли обстоятелството, че лицето е пенсионер в друга държава-членка на ЕС, да се използва като основание за самоосигряване като пенсионер в България?

Дължат ли се здравноосигурителни вноски за периода на неплатения отпуск от лице пенсионер?

Граждански договор със самоосигуряващо се лице

Осигурителни вноски при повече от едно трудово правоотношение

Възнаграждение за положен личен труд - формира ли оборот за регистрация по ЗДДС ?