Може ли да бъде разпределен дивидент в полза само на един от съдружниците/акционерите?

на .

 

2_ 1052/ 07.07.2011 г.

ЗДДФЛ – чл.38, ал.2;
ЗДДФЛ – чл. 46, ал.3;
ЗДДФЛ – чл.65, ал.2;
ЗДДФЛ – чл.73, ал.4;
ТЗ – чл.221;
ТЗ – чл.247а.


В дружеството акционерите са двама, с различно акционерно участие. На Общото събрание на акционерите е взето решение от реализираната за 2010 година печалба да бъде разпределен дивидент само на един от акционерите. Дивидентът ще бъде изплатен на части в зависимост от финансовата възможност на дружеството.

Въпросът, който отправяте е свързан с данъчното третиране на взетото решение за начисляване и изплащане на дивидент само на един от акционерите?

С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба изразявам следното становище:
Съгласно чл.221 от Търговския закон, от компетентността на Общото събрание на акционерното дружество е да одобри годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, да вземе решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивиденти.
Разпределение на дивиденти след облагане на печалбата с корпоративен данък /нетната печалба/ следва да извършите при спазване разпоредбите на чл.247а от Търговския закон.

Решението на Общото събрание за изплащане на дивидент на един от акционерите е от значение за приложението на нормите на данъчните закони с оглед облагането с данък по чл.38 от Закона за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, срока за внасяне на данъка и задълженията за предоставяне на информация по чл.73 от ЗДДФЛ.

Съгласно текста на чл.38, ал.2 от ЗДДФЛ с окончателен данък се облагат доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местни физически лица от източник в България, като данъка се определя върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент. Размерът на данъка върху дивидента е 5 на сто, съгласно чл.46, ал.3 от ЗДДФЛ.

Предприятията платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените доходи на физически лица през данъчната година /чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ/.
Справката се предоставя в срок до 30 април на следващата година на Териториалната дирекция на НАП по място на регистрация на платеца на дохода /чл.73, ал.4 от ЗДДФЛ/.

Предвид разпоредбата на чл.65, ал.2 от ЗДДФЛ, предприятието-платец на доход от дивидент е задължено да удържа и внася данъка върху дивидента в срок до края на месеца, следващ месеца през който е взето решението за разпределяне на дивидент, независимо от това на колко части ще бъде изплатен гласувания дивидент.
При определяне на дължимия данък върху дивидента следва да се съобразите с дефинициите на понятието «дивидент», дадено в §1, т.5 от ДР на ЗДДФЛ, а именно "дивидент” е:
- доход от акции;
- доход от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;
- скрито разпределение на печалбата.

Независимо от изразеното дотук, следва да имате предвид, че съгласно чл.51 от ДОПК, в правомощията на органа по приходите е да преценява вписванията в счетоводните книги според тяхната редовност в съответствие с изискванията на ЗСч и с оглед на всички обстоятелства и събрани доказателства, в тяхната цялост, установени при последващ данъчен контрол.

 

 

Дължими здравноосигурителни вноски за лице, за периода през който получава обезщетение за бременност и раждане, след прекратяване на срочен трудов договор.

ЗП и ЕООД/ООД - задължително осигуряване на земеделски стопанин и едновременно собственик на търговско дружество?

Извършени услуги към фирми от Европейския съюз и извън него по чл.21 ал.2 - задължителна и специална регистрация по ЗДДС?

Получена фактура за реклама от Google, Facebook и дневници по ЗДДС?

Регистрирах ООД - как следва да се осигурявам?

Неплатен отпуск обхващащ две календарни години и признаване за трудов стаж?

Регистрация по ЗДДС на физическо лице, което извършва услуги по проектиране на софтуер.