Задължително ли е лице упражняващо свободна професия да има касов апарат /ФУ/?

на .

 

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

 В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи Ваше писмо с вх. № 94-00-149/ 21.06.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка:Регистрирана сте в Агенцията по вписванията като лице, упражняващо свободна професия – масажист. Ползва се под наем помещение – студио за масажи. Дейността се осъществява с личен труд и се плаща патентен данък на общината.Съгласно разпоредбите на чл. 4, т. 8 от Наредба №Н-18/2006 г., лицата упражняващи свободна професия не са длъжни да регистрират извършените продажби в търговски обекти чрез фискални устройства.Съгласно определението на §1, т. 29 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ за „лица, упражняващи свободна професия“ е необходимо едновременното изпълнение на следните условия:

  • Осъществяване за своя сметка на професионална дейност,
  • Да няма регистрация като едноличен търговец,
  • Самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Поставен е следният въпрос:Задължително ли е лицето да има касов апарат /ФУ/ или е достатъчно да се издават първични счетоводни документи, като ръчни касови бележки и/или фактури за отчитане на приходите от дейността?

           Предвид изложената фактическа обстановка, изразявам следното становище:            Съгласно чл. 4, т. 8 от Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006 г./, не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ/ИАСУТД лице, което извършва дейност на лица, упражняващи свободна професия. 

           Съгласно §1, т. 7 от ДР на Наредба № Н-18/2006 г., "лица, упражняващи свободна професия" са тези по смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.   

         Както е посочено и в писменото запитване, в §1, т. 29 от ДР на ЗДДФЛ е посочено, кои са лица, упражняващи свободна професия, а именно: "лица, упражняващи свободна професия" са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;б) не са регистрирани като еднолични търговци;в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.   

        За целите на Наредба № Н-18/2006г. следва да се има предвид, че само ако лицето отговаря кумулативно на горепосочените нормативни критерии / осъществява за своя сметка професионална дейност; не е регистрирано като едноличен търговец и е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване /, може да се счита, че е лице, упражняващо свободна професия по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ във връзка с § 1, т. 29 от ДР на ЗДДФЛ. Само в този случай, същото ще бъде освободено от задължението да регистрира и отчита продажбите чрез фискално устройство, като на основание чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ следва да се издават документи за придобитите доходи.

 

 

Възнаграждение при полагане на личен труд от собственик/съдружник.

Следва ли обстоятелството, че лицето е пенсионер в друга държава-членка на ЕС, да се използва като основание за самоосигряване като пенсионер в България?

Възнаграждение за положен личен труд - формира ли оборот за регистрация по ЗДДС ?

Регистрация по чл. 97а от ЗДДС и извършване на услуга в рамките на ЕС?