Дължи ли данък дивидент лице с ТЕЛК и ползва ли данъчно облекчение?

на .

При реализирана печалба на дружеството искате да разпределите дивидент. 

1. При условие, че сте пенсионер по инвалидност, следва ли да плащате данък дивидент?

Относно прилагане  на ЗДДФЛ:

На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Последните са регламентирани в чл. 13 от ЗДДФЛ. Визираните в запитването доходи не са включени в обхвата на необлагаемите, поради което във връзка с получаване на същите е необходимо да се има предвид следното:

Доходите от дивиденти подлежат на облагане с окончателен данък по силата на чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ. Ставката на данъка е 5% /чл. 46, ал. 3 от ЗДДФЛ/.
Когато дивидент се разпределя от местно юридическо лице в полза на физическо лице, дружеството се явява задължено лице за начисляване, удържане и внасяне на данъка в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през който е взето решението за разпределяне на дивидент (чл. 65, ал. 2 ЗДДФЛ).

Дружеството е задължено да подаде декларация по реда на чл. 55 от закона.

Предприятията-платци на доходи, подават декларация само по електронен път.
Срокът за подаване е срока за внасяне на данъка или декларацията следва да се поде до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решение за разпределяне на дивидент.

Предвиденото данъчно облекчение за намалена работоспособност по реда на чл. 18 от ЗДДФЛ не обхваща доходите, облагаеми с окончателни данъци. Същото се прилага единствено за доходите по глава пета от закона, които се облагат върху общата годишна данъчна основа.

Следователно, независимо от обстоятелството, че имате Решение на ТЕЛК и сте пенсионер по инвалидност, ще се дължи данък дивидент. 

 

 

Пенсиониране до една година по-рано от изискващата се възраст и право на обезщетение по чл. 222, ал.4?

Задължително ли е лице упражняващо свободна професия да има касов апарат /ФУ/?

Възнаграждение при полагане на личен труд от собственик/съдружник.

Граждански договор със самоосигуряващо се лице

Възнаграждение за положен личен труд - формира ли оборот за регистрация по ЗДДС ?