Попълване на справката по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при изплатени доходи за минали периоди?

на .

 

Изх. № 26-Л-24
Дата: 09.03.2020 год.
ЗДДФЛ, чл. 73, ал. 6

ОТНОСНО: Попълване на справката по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и предоставяне на данни с декларация обр. 1 по Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), постъпило с вх. № 26-Л-24 от 03.02.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството Ви се занимава със софтуерна дейност и имате клиенти бюджетни предприятия. В едно от бюджетните предприятия в месец януари 2020 г. се изплащат възнаграждения, отнасящи се за месеци октомври и ноември 2018 г. и месеците май, юни, юли, август, септември и октомври 2019 г. Тези доходи се изплащат със закъснение, поради това че са по проекти от европейски фондове и средствата са дошли със закъснение. Бюджетното предприятие не подава декларация обр. 6. По предписание на НАП тези доходи трябва да се отразят с корекции в Декларация обр. 1 към съответните месеци и години и да се начислят осигуровките към тези месеци. Тези начисления, включително дължимите осигурителни вноски и данък се отразяват във фишовете за месец януари 2020 г., когато е изплатен доходът. До този момент също е имало изплащане за стар период, но се е отнасяло за същата година и тогава няма проблем. Според Вас сега има проблем, тъй като се коригират доходи и данък към 2018 г. и 2019 г. При изготвянето на файла по чл. 73, ал. 6 за 2019 г. ще се получи разминаване между начисления данък в Декларация обр. 1 за 2019 г. и удържания данък за същата година, защото същият ще бъде удържан през 2020 г.


Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Как следва да се процедира в тези случаи, за да са попълнени коректно съответните данни?


Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:

1. Относно данните, които трябва да се попълват от работодателите в Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ
На основание чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ работодателите изготвят справка по образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. В справката се включва и информацията, свързана с определянето на годишната данъчна основа и годишния данък по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ за лицата, на които към 31 декември на данъчната година работодателят е работодател по основното трудово правоотношение. Съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ авансовият данък се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец. В конкретния случай в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2019 г. следва да се посочат данни само за изплатените доходи по трудови правоотношения на служителите за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г., и съответно за удържаните за тези доходи данък и задължителни осигурителни вноски. Доходите, които са изплатени през 2020 г., както и удържаните за тях данък и осигурителни вноски ще се включат в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за същата година (2020 г.), независимо от факта, че са начислени за месеци от предходни години (2018 и 2019 г.).
Следва да имате предвид, че информацията, която се изисква със справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, е за целите на годишното облагане на физическите лица, което се базира на придобития през годината доход. Според общия принцип на чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ, доколкото не е предвидено друго доходите от трудови правоотношения се смятат за придобити на датата на:
 плащането - при плащане в брой;
 заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека - при безналично плащане;
 получаването на престацията - за непаричен доход.


Идентична е информацията, която се съдържа в бланките на служебните бележки по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, които от началото на 2019 г. се издават само при поискване от съответния работник или служител и вече не се прилагат към годишната данъчна декларация. До 2018 г., включително, изплатеният облагаем доход, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски за съответната година се удостоверяваха пред НАП с издадените по реда на чл. 45 от ЗДДФЛ служебни бележки, които задължително трябваше да се прилагат към годишната данъчна декларация. Тези документи вече не се прилагат към декларацията, тъй като информацията, която се съдържа в тях, постъпва в НАП със справките по чл. 73, ал. 1 и 6 от ЗДДФЛ.

2. Относно данните, които трябва да се попълват в декларация обр. 1


В съответствие с указанията за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“, приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба Н-13, в т. 31 „Начислен месечен облагаем доход“ следва да се посочи начисленият за съответния месец облагаем доход, а в т. 31а размерът на начисления от работодателя авансов данък по чл. 42, ал. 4 от ЗДДФЛ. В тази връзка обръщам внимание, че авансовият данък за доходите от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечна данъчна основа. В общия случай месечната данъчна основа се определя като облагаемият доход по чл. 24 от ЗДДФЛ, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване или за задължително осигуряване в чужбина. На основание чл. 42, ал. 3 от ЗДДФЛ месечната данъчна основа се намалява с месечните размери на данъчното облекчение за намалена работоспособност и данъчното облекчение по чл. 19, ал. 2 от ЗДДФЛ, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение. Съгласно чл. 42, ал. 4 от ЗДДФЛ размерът на дължимия авансово данък за доходите по трудови правоотношения се определя като месечната данъчна основа, определена по реда на чл. 42, ал. 3 от ЗДДФЛ, се умножи по данъчна ставка 10 на сто, а за доходите, придобити като морско лице - по данъчна ставка 1 на сто.
Следователно в декларация обр. 1 се предоставят данни за начислен облагаем доход за съответния месец (месеца, през който е положен трудът), като в случая това са месеци от предходни години (2018 г. и 2019 г.), както и за начисления за този доход данък по чл. 42, ал. 4 от ЗДДФЛ, независимо че в съответствие с нормата на чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ същият е удържан през 2020 г.


Предвид изложеното по-горе е видно, че информацията, която се предоставя в НАП на основание чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ със специалния образец на справка, е различна от тази, която се декларира с декларация обр. 1 и съответно данните в тях не могат да бъдат съпоставяни.

 

Дължат ли се осигурителни вноски върху средствата предоставяни на ветеринарните лекари като държавна помощ чрез Държавен фонд \"Земеделие\"?

Следва ли обстоятелството, че лицето е пенсионер в друга държава-членка на ЕС, да се използва като основание за самоосигряване като пенсионер в България?

Какви документи са необходими за сключване на трудов договор и Кои документи могат да бъдат обект на проверка от Инспекцията по труда?

Регистрирах ООД - как следва да се осигурявам?

Закона за ограничаване на плащанията в брой при изплащане на суми в брой по договори за наем и дивиденти