Попълване на декларация образец № 1 при самоотлъчка на работник или служител.

на .

ОТНОСНО: Попълване на декларация образец № 1 при „самоотлъчка” на работник или служител. 


В запитването поставяте следния въпрос:
Как следва да се отрази в присъствената форма и в декларация образец № 1 безпричинно отсъствие (самоотлъчка) на работник или служител?
Във връзка с така зададения казус изразяваме следното становище:

Съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата по чл. чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 10  са работили при пълното законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 за съответната професия; когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време.

Случаите, при които се признава осигурителен стаж без лицата да са работили реално, са посочени изчерпателно в чл. 9, ал. 2 и ал. 3 от КСО. Хипотезата, в която работникът или служителят без уважителни причини или без разрешение от страна на работодателя не се явява на работа, т. нар. «самоотлъчка», не е сред изброените случаи, поради което това време не се зачита за осигурителен стаж.

При подаване на данните по чл. 5, ал. 4 от КСО (декларация образец № 1) за работник или служител, който не е отработил всички работни дни в месеца поради «самоотлъчка», е необходимо да се има предвид следното:

В декларация образец № 1 «Данни за осигуреното лице» не трябва да се отразяват дните на безпричинно отсъствие от работа, тъй като не се считат за осигурителен стаж. Дните в самоотлъчка, които са дни без осигурителен стаж, не следва да се включват в съответните позиции на т. 16 «Дни в осигуряване-общо». Предвид това, че осигурителният стаж при «самоотлъчка» се прекъсва, задължително се правят записвания в т. 14 «Ден, от който осигуряването е възникнало» и в т. 15 «Ден, в който осигуряването е прекратено».

Срокът по чл.194, ал.1 КТ е преклузивен и ако не наложите наказание в друмесечен срок от откриване на нарушението, срокът ще изтече и тогава трябва да опрелелите други два конкретни дни в самоотлъчка, за които да започнете ново дисциплинарно поризводство.

С мотивирането на заповедта за дисциплинарно уволнение трябва точно да посочите:
- нарушението - описание като деяние и обстоятелствата, при които е осъществено и от субективна страна- вината на работника

Добре е да има констативни протоколи, в които е посочено кой, кога е констатирал дисциплинарното нарушение.

- нарушителя- ЕГН, длъжност, място на работа;
- наказанието, което налагате, като сте взели предвид тежестта на нарушението и дисциплинарното минало на работника
и сте се съобразили със сроковете, в които може да бъде образувано дисциплинарно производство и наложено наказание.

Декларация образец №1 следва да подаде с последен ден в осигуряване- датата, на която последно е работил този работник.Няма основание да внасяте осигуровки.

При положение, че работникът не е дал писмени обяснения, следва да приключите дисциплинарното производство без тях и да го уволните дисциплинарно.

Изпратете заповед за прекратяване трудовия договор, поради дисциплинарно уволнение и заповед за налагане на дисциплинарното наказание - две отделни заповеди.

Може да го направите с писмо с обратна разписка, на което е отбелязано какво съдържа или чрез нотариус.