Данъчно третиране на приходи от дивиденти получени от дружество установено в трета страна.

на .

Mестно търговско дружество е създало дъщерно дружество в Република Македония със 100 % участие в него. При приключване на финансовата година македонското дружество разпределя дивиденти в полза на българското дружество, които са обложени в Македония.

Следва ли дивидентите, получени от българското дружество да се облагат и ако следва - каква данъчна ставка ще се приложи?


Съгласно чл.27, ал.1, т.1 от ЗКПО не се признават за данъчни цели счетоводните приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица. Аналогично е данъчното третиране и на начислените счетоводни приходи в резултат на разпределение на дивиденти  и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

 
По отношение на счетоводните приходи от дивиденти, начислени от дружества извън горепосочените (местни юридически лица и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство) ЗКПО не съдържа специални разпоредби. Следователно счетоводните приходи в резултат на разпределение на дивиденти от македонското дружество / трета страна/  са признати за данъчни цели и с тях не се преобразува (намалява) счетоводният финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат.