Промяна на вида на осигуряването на самоосигуряващо се лице при прекъсване и възобновяване на дейност през различни календарни години.

на .

5_23-22-1298/04.08.2014 г.


НООСЛБГЛЧМЛ, чл. 1, ал. 1-4;

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Г-н В с ЕГН 6666666 е самоосигуряващо се лице, което за периода 1997-2002 г. се е осигурявало в качеството си на собственик на ЕТ. Видно от справка от информационната система на НАП, от 01.04.2002 г. до 15.04.2009 г. г-н В се е осигурявал като собственик на ЕООД за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и общо заболяване и майчинство. Лицето декларира, че прекратява трудова дейност от 16.04.2009 г.

На 03.04.2014 г. г-н В е подал декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице (Окд 5), с която e декларирал започване на трудова дейност като собственик на ЕООД, считано от 01.04.2014 г. и е изразил желание да се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и общо заболяване и майчинство.

Във връзка с описаната фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
Следва ли да се възобнови осигуряването на лицето за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и общо заболяване и майчинство?

Предвид изложената фактическата обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица е регламентиран в НООСЛБГЛЧМЛ.На основание чл. 1, ал. 1 от наредбата, задължението за осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 - 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) - еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица-членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.

Съгласно чл. 1, ал. 2, изречение първо от НООСЛБГРЧМЛ, при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

Видът на осигуряването се определя с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП, която се подава от самоосигуряващото се лице в компетентната териториална дирекция на НАП в 7- дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването. При започване и възобновяване на трудовата дейност, ако декларацията за вида на осигуряването не е подадена в 7-дневния срок, лицето подлежи на осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт (аргумент чл. 1, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ).

На основание чл. 1, ал .4 от НООСЛБГРЧМЛ, видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП до края на януари на съответната календарна година.

Цитираната разпоредба се прилага в случаите, в които осигуряването продължава от предходната календарна година. В конкретният случай, видно от справката от информационната система на НАП, г-н В е прекратил дейност от 16.04.2009 г. и е възобновил дейност от 01.04.2014 г., поради което не попада в хипотезата на чл. 1, ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ. Тъй като лицето не е извършвало дейност до 31.03.2014 г., не е налице промяна на вида на осигуряването, а възобновяване на трудова дейност, респективно възобновяване на осигуряването.

Самоосигуряващото се лице е спазило 7-мо дневния срок, регламентиран в чл. 1, ал. 3, изречение трето от НООСЛБГРЧМЛ и на 03.04.2014 г. е подало декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице Окд 5, с която декларира започване на дейност като собственик на ЕООД, считано от 01.04.2014 г. и желанието си да се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и общо заболяване и майчинство.

Неприложим е и текста на чл. 1, ал. 3, изречение второ от наредбата, тъй като не е налице прекъсване и възобновяване на трудова дейност, както и започване на друга трудова дейност през календарната година.

Предвид гореизложеното няма пречка самоосигуряващото се лице да се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и общо заболяване и майчинство, считано от 01.04.2014 г.

Попълване на декларация образец № 1 при самоотлъчка на работник или служител.

Попълване на справката по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при изплатени доходи за минали периоди?

Дължат ли се осигурителни вноски върху средствата предоставяни на ветеринарните лекари като държавна помощ чрез Държавен фонд \"Земеделие\"?

Следва ли обстоятелството, че лицето е пенсионер в друга държава-членка на ЕС, да се използва като основание за самоосигряване като пенсионер в България?