Кое да избера - ЕООД/ООД или ЕТ?

на .

Преди да пристъпите към регистриране на нова фирма, трябва внимателно да изберете най-подходящата за нуждите Ви правна форма за търговска дейност.

Ще Ви представим накратко предимствата и недостатъците на ЕООД/ООД и ЕТ :
Регистрация на Едноличен търговец (ЕТ)

Предимства:

# За откриването на ЕТ не е необходим капитал. Това предимство до някъде се обезсмисля, тъй като от края на 2009 година ЕООД или ООД може да се регистрира само с 2 лева начален капитал.
# Държавните такси и таксите за услугата са по-ниски в сравнение с тези при регистрация на ЕООД или ООД.
# Процедурата по заличаване на ЕТ е по-лесна и бърза.
# При много от търговските дейности /фризьорски услуги, козметични услуги, авторемонтни услуги и др./, когато се извършват от ЕТ, се плаща патентен данък, чийто размер зависи от вида патентна дейност, местонахождението на обекта, както и за определени дейности от неговата квадратура. В определени случаи патентният данък може да е много изгоден – например при ниски разходи и по-висок оборот, който обаче не надвишава 50000 лв. (над който търговеца трябва да се облага по общия ред).

Недостатъци:
# Собственика отговаря с цялото си лично имущество за задълженията на фирмата. Т.е. при искове на кредитори, задълженията се покриват освен от собствеността и активите на фирмата и от лично имущество, ако фирменият капитал се окаже недостатъчен.
# На края на всяка календарна година собственика на ЕТ изравнява и довнася осигуровки. Т.е. плаща освен 15% данък и осигурителни вноски върху реализираната печалба (до размера на максималния осигурителен доход, определен на годишна база);
# Облагане с патентен данък в повечето случаи е по-неизгодно, в сравнение с плоския данък, който се плаща върху печалбата на ЕООД или ООД.
# Ако ЕТ не се осигурява на патент, а по общия ред на ЗДДФЛ, плаща 15% данък за реализираната печалба.

Регистрация на ЕООД или ООД

Предимства:

# ООД и ЕООД са капиталово дружество, което значи че отговаря за задълженията си до размера на капитала, а не с личното имущество на съдружниците;
# Минималният изискуем капитал вече е в размер на 2 лв., което значи, че не са ви необходими много налични средства;
# Може да се регистрира от няколко съдружници, във всеки един момент може да се увеличи капитала на дружеството и да се продадат дялове като се привличат още съдружници.
# Какъвто и вид търговска дейност да извършвате, когато е с фирма под формата на ЕООД или ООД, плащате 10% плосък данък върху печалбата;
# Собствениците на ООД или ЕООД не довнасят осигуровки.

Недостатъци:

# Държавните такси и таксите за услугата са доста по-високи, отколкото за регистрация на ЕТ. Освен това се плащат допълнително банкови такси за откриване на набирателна сметка за капитала.
# ЕООД или ООД се заличават с ликвидация, като процедурата трае поне 6 месеца;

Важно е преди да се регистрира фирма, внимателно да се планира обема и естеството на дейността, както и да се анализират нейните правни, данъчни, осигурителни и счетоводни аспекти. Затова е препоръчително консултацията със счетоводител и юрист да предшества регистрацията на фирмата, с оглед избиране на най-подходящата правна форма.

Обадете ни се:
0896 844 889

Цени за Регистрации на фирми и Административни услуги

Регистрации на фирми