Отразяване на получен дивидент от юридическо лице в данъчната декларация.

на .

Намерете ни във фейсбук Счетоводна къща Алфа Консулт

При разпределение на дивидент от едно търговско дружество, след одобряването и приемането на годишния отчет в полза на друго търговско дружество на основание разпоредбата на чл. 194, ал. 1 от ЗКПО не се определя данък при източника, тъй като получател на дивидента е друго българско юридическо лице.

В параграф 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на ЗКПО e дадено определение за дивидент. "Дивидент" е разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в капитала на друго лице, вследствие на което намалява собственият капитал на последното, включително:

а) доходи от акции;

б) доходи от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;

в) скрито разпределение на печалба.

Не е дивидент разпределението, което съгласно счетоводното законодателство е отчетено при разпределящото лице като разход, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалбата.

Разпределението на дивидент е от компетентността на общото събрание на съдружниците. В чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ е посочено че, общото събрание приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.

На основание чл. 27 от Закона за счетоводството /ЗСч/ в сила от 01.01.2016 г. предприятията съставят годишен финансов отчет към 31 декември на отчетния период. Следва да се има предвид, че разпределение на дивидент може да се извърши след одобряването и приемането на финансовия отчет за съответната/те календарни години, т.е. предварително не може да бъде разпределяна печалба.

Предварителното разпределяне на печалба, която не е приета на общо събрание е нарушение на данъчното законодателство и би представлявало скрито разпределение на печалбата по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗКПО, поради което размерът на дивидента подлежи на облагане на основание чл. 194, ал. 1, т. 3 във връзка с § 1, т. 4, буква „в“ от ЗКПО. 

Отчетеният приход от дивиденти ще се елиминира при формирането на данъчния финансов резултат при попълване на годишната данъчна декларация, чрез посочването му в намаление по реда на чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗКПО, съгласно който приходи, отчетени в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица и от чуждестранни лица, които са местни за данъчни цели на държава членка на ЕС или Споразумение за европейско икономическо пространство (СЕИП), не се признават за целите на облагането.

След като е отчетен приход от дивидент, той е включен в счетоводния финансов резултат, отразен в сметка Печалби и загуби от текущата година, и участва в нетната печалба, останала за разпределяне между съдружниците и формирана след облагането с корпоративен данък, изчислен на база данъчна печалба, в която не участва приходът от дивиденти.

Обадете ни се:
0896 844 889

Бюджет 2018г.-какво ново влиза в сила?

Признаване на разходи за командировка на собственик на ЕООД