Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПО - същност и пример.

на .

Харесайте ни във фейсбук Счетоводна къща Алфа Консулт

 
Пренасянето на данъчните загуби в следващите данъчни периоди е регламентирано в глава единадесета „Пренасяне на данъчна загуба” от ЗКПО (чл. 70 - чл. 74).

 Данъчно задължените лица, които формират данъчна основа по реда на част втора от ЗКПО, имат право да пренасят данъчната загуба. Упражняването на това право е по избор на лицето. Когато данъчно задълженото лице е избрало да пренася данъчната загуба, тя задължително се пренася последователно до изчерпването й през следващите 5 години след реализирането й.

 Правото на избор се упражнява чрез приспадане на данъчната загуба през първата година след реализирането на данъчната загуба, през която лицето е формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Т.е. данъчно задълженото лице избира дали да упражни правото да пренесе данъчната загуба, но моментът на приспадане не е по избор, а е точно определения в изречение първо на чл. 70, ал. 2 от ЗКПО. Ако лицето не пренесе данъчната загуба в този момент, то губи правото си на приспадане на данъчната загуба.

Редът за приспадане е регламентиран в чл. 71 от ЗКПО. Данъчната загуба се приспада при определяне на данъчния финансов резултат в размера на положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Когато данъчната загуба е по-малка от положителния данъчен финансов резултат преди приспадането ѝ, приспада се пълният ѝ размер. Съгласно чл. 72 от ЗКПО за нововъзникналите данъчни загуби се прилагат разпоредбите на тази глава, като се спазва поредността на възникването им. За всяка от нововъзникналите данъчни загуби 5-годишният срок започва да тече от годината, следваща годината на възникването им.     

 Пример:                         

Показатели Разглеждани варианти
първи втори трети
1 Година на реализиране на данъчната загуба 2014 г. 2014 г. 2014 г.
2 Реализиран данъчен финансов резултат през 2015 г., преди пренасяне на данъчната загуба Данъчна печалба Данъчна загуба Данъчна загуба
3 Реализиран данъчен финансов резултат през 2016 г., преди пренасяне на данъчната загуба Данъчна печалба Данъчна печалба Данъчна загуба
4 Реализиран данъчен финансов резултат през 2017 г., преди пренасяне на данъчната загуба Данъчна печалба Данъчна печалба Данъчна печалба
5 Първа година след реализирането на данъчната загуба, през която ДЗЛ формира положителен данъчен финансов резултат преди пренасяне на данъчната загуба 2015 г. 2016 г. 2017 г.

За да може да упражни законовото си право за пренасяне на данъчната загуба, реализирана 2014 г., лицето трябва да започне приспадането на тази данъчна загуба, съгласно изискванията на чл. 70, ал. 2, през първата година след реализирането на данъчната загуба, през която година е формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба, която година при посочените по-горе :

- първият вариант е 2015 г.;
- вторият вариант е 2016 г., защото през 2015 г. ДЗЛ реализира също данъчна загуба;
- при третият вариант е 2017 г., защото през 2015 г. и 2016 г. ДЗЛ реализира също данъчна загуба.

Съгласно чл. 7 от ЗКПО образците на декларации и на други документи по този закон се утвърждават със заповед на министъра на финансите и се обнародват в „Държавен вестник“. В утвърдената форма на ГДД по чл. 92, образец 1010, от няколко години вече не фигурира справка за пренасяне на данъчни загуби. Тази справка е част от помощните справки, попълването на които не е задължително. При необходимост същите могат да се ползват за целите на попълване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, за улеснение при определяне на суми, с които се преобразува счетоводния финансов резултат. Помощните справки, в т. ч. и за пренасяне на данъчни загуби, не се подават заедно с годишната данъчна декларация и може да се съхраняват от лицето. Помощните справки могат да бъдат намерени на интернет страницата на НАП тукПомощни справки

Обадете ни се:
0896 844 889

Отразяване на получен дивидент от юридическо лице в данъчната декларация.

Признаване на разходи за командировка на собственик на ЕООД