Фишове за заплати при изплащане на възнагражденията по банков път. Минимална месечна работна заплата

на .

Намерете ни във фейсбук Счетоводна къща Алфа Консулт

 

I.Фишове за заплати при изплащане на възнагражденията по банков път.

Следва ли фишовете за заплата да се подписват от служителите, при изплащане на възнагражденията по банков път?

Какво е записано в Кодекса на труда:

  • В  чл. 128 от КТ е посочено, че работодателят е длъжен в установените срокове да начислява във ведомости заработените трудови възнаграждения, да ги изплаща на работниците и служителите и при поискване да им издава извлечение от ведомостите за заплати за изплатените или неизплатените трудови възнаграждения и обезщетения.

  • В  чл. 270 от КТ е посочено, че трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника или служителя, а по негово писмено искане - на негови близки или се превежда на посочена от него банкова сметка;

В закона към момента няма изрично изискване при получаването на заплатите да се осигуряват личните подписи на работниците и служителите, още повече щом става дума за превод на дължимите суми по банков път. Наложената практика е работниците и служителите да бъдат информирани писмено от работодателя за начислените трудови възнаграждения, направените удръжки и за преведената по банков път сума. С този документ работодателя уведомява лицето, че съответната сума е преведена по посочената от него банкова сметка. Подписът на работникът или служителят върху такъв фиш е ненужен, тъй като с него се удостоверява само фактът на получаването му, но не и извършеният по банков път превод на сумата.

II.Минимална месечна работна заплата

С Постановление ПМС № 316/20.12.2017 г.. минималната месечна работна заплата за страната е определена на 510 лв в сила от 01.01.2018г.

По силата на чл. 244, ал. 1 от КТ Министерският съвет има право да определя минималните размери на работната заплата. Тя се отнася за всички отрасли и дейности в страната при нормална продължителност на работното време 8 часа, 5-дневна работна седмица и при работа за пълен работен месец.


Когато лицето работи при непълно работното време или през част от работните дни в месеца, за него съответният минимален размер на работната заплата се изчислява пропорционално на отработеното време и в такива случаи е възможно договорената работна заплата да е по-малка от минималната месечна заплата за страната, което не противоречи на закона.

Със Закона за бюджета на ДОО ежегодно се определят за различните професии и дейности минимални месечни размери на осигурителния доход. Работникът трябва да бъде осигуряван върху фактически получената работна заплата, но не по-малко от минималният осигурителен доход за съответната професия и дейност.

Минималните месечни размери на осигурителния доход също се отнасят за работа при пълно работно време и през всички работни дни от месеца, тоест при непълно работно време и непълен месец тези размери трябва съответно да се изчислят пропорционално на отработените дни.

В заключение в съответствие с посочената нормативна уредба може да кажем, че месечната работна заплата трябва да е не по-малка  от минималната месечна работна заплата за страната, изчислена за фактическата продължителност на работното време и за отработените дни през месеца.

Обадете ни се:
0896 844 889

Пeнсии за осигурителен стаж и възраст- 2018г.

Становище относно прилагането на осигурителното законодателство за 2018 г.

Обезщетения по Кодекса на труда - как да изчислим?

Нови срокове в сила от 01.01.2018г.

Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПО - същност и пример.

Отразяване на получен дивидент от юридическо лице в данъчната декларация.

Признаване на разходи за командировка на собственик на ЕООД

Кое да избера - ЕООД/ООД или ЕТ?