Какви декларации подават предприятията без дейност през 2017г.?

на .

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Намерете ни във фейсбук Счетоводна къща Алфа Консулт 

 

Решихме да обобщим какви декларации са задължени да подават предприятията, които през 2017г.  не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

I.НАП годишна данъчна декларация от предприятия, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството не се подава.

Съгласно разпоредбата на чл. Чл.92 (4) ЗКПО- Годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

Чл.92 (4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

 

II.Агенция по Вписванията към Търговски регистър - предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период, подават декларация в АВ в срок до 31.03.2018г.

Съгласно ал. 9 на чл. 38 от Закона за счетоводството (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) е предвидено, че задължения в ал. 1 до 8 не се прилагат за :

  • бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; и
  • предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат.

III. НСИ - Декларация от предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство (ЗСч) през 2017 година, в срок до 30 април 2018 година.

Декларацията се попълва от предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство (ЗСч) през 2017 година. Предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч и нямат задължение за подаване на ГОД, подават в НСИ декларация, с която да декларират икономическа неактивност за 2017 г., в срок до 30 април 2018 година.

ВАЖНО!

Считано от 01.01.2017г. в Закона за счетоводството има дефиниция на „предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период“ (т.30 от §1 на Допълнителните разпоредби на ЗС).

Необходимо е да са изпълнени едновременно следните условия:
а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

 

Счетоводна къща Алфа Консулт

Харесайте нашата страница във Фейсбук: https://www.facebook.com/AlfaConsultKyustendil/

Обадете ни се:
0896 844 889

Данъчно третиране при отписване на несъбираеми вземания

Таблица за размера на осигурителните вноски за 2018г.

Пeнсии за осигурителен стаж и възраст- 2018г.

Становище относно прилагането на осигурителното законодателство за 2018 г.

Обезщетения по Кодекса на труда - как да изчислим?

Отразяване на получен дивидент от юридическо лице в данъчната декларация.

Фишове за заплати при изплащане на възнагражденията по банков път. Минимална месечна работна заплата