Промени свързани с подаване на отчетните регистри по ЗДДС, регистрацията и дерегистрацията по закона в сила от 01.01.2018г.

на .

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Намерете ни във фейсбук Счетоводна къща Алфа Консулт

 

В ДВ бр. 97 от 05.12.2017г са публикувани измененията в ЗДДС, които влизат в сила от 01.01.2018 г.
Част от тях са свързани с подаване на отчетните регистри по ЗДДС, регистрацията и дерегистрацията по закона.

I. Промени свързани с деклариране на данъка и подаване на отчетните регистри по Закона за данък добавена стойност

Съгласно измененията в чл.125 ЗДДС в сила от 01.01.2018г., освен в изрично предвидени в закона случаи, отпада възможността за подаването на справка-декларацията, VIES-декларацията и отчетните регистри на хартиен носител и на технически носител.
Подаването ще става по електронен път при условията и по реда на ДОПК освен в случаите на ал. 13 и чл. 126, ал. 4, 7 и 8 .
Съгласно ПЗР, лица, на които регистрацията по закона е прекратена през декември 2017 г. и не са подавали по електронен път при условията и по реда на ДОПК справка-декларация, отчетни регистри и VIES-декларация до датата на дерегистрацията им, подават същите за последния данъчен период на хартиен и на технически носител в компетентната ТД на НАП в срока по чл. 125, ал. 5.

II. Промени свързани с регистрация по Закона за данък добавена стойност

Съгласно изменението в чл. 96, ал. 1 всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно да подаде заявление за регистрация по този закон, в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот. А при положение, че оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.

В частта от Закона -  Процедура по регистрация /чл.101/, в ал. 6 на същия член, изречение второ се отменя, което се отнася за възможността за отказ на регистрация на лице, което не е предоставило в указания срок обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година и за което са налице данни, че един или няколко от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите му са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени задължения за данък върху добавената стойност над 5000 лв.Изменението е валидно за определен срок – в случая от 01.01.2018 до 31.12.2018 г.

Промяна има и при регистрацията по инициатива на органа по приходите. До момента, за да се определят данъчните задължения на лицето в случаите, когато е било длъжно, но не е подало заявление за регистрация в срок, се извършваше данъчна ревизия. С промените в чл. 102 се създава нова ал. 4, съгласно която, за определяне на данъчните задължения на лицето в случаите по чл. 96, ал. 1, когато лицето е било длъжно, но не е подало заявление за регистрация в срок, се приема, че то дължи данък за облагаемите доставки, с които надхвърля облагаемия оборот от 50 000 лв., от датата, на която е надвишен оборотът, до датата, на която е регистрирано от органа по приходите, или до датата, на която са отпаднали основанията за регистрация. За облагаемата доставка, с която се надхвърля облагаемият оборот, се дължи данък. Лицето дължи данък и за получените облагаеми доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя, и за облагаемите вътреобщностни придобивания, осъществени през този период.

III. Промени свързани с дерегистрация по Закона за данък добавена стойност.

В член 107, т.3 - 14-дневния срок е заменен с 7-дневен.
В същия член са изброени основанията за задължителна дерегистрация. Съгласно т. 4, това е прекратяването на лицето в случаите на:
а) прекратяване на юридическо лице - търговец, със или без ликвидация;
б) прекратяване на кооперацията;
в) прекратяване на юридическо лице, което не е търговец;
г) прекратяване на неперсонифицираното лице или осигурителната каса.
До момента съгласно чл. 109, ал. 1, в случаите по чл. 107, т. 3 и 4 лицето подава заявление за дерегистрация в компетентната териториална дирекция на НАП в 14-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство по чл. 107. След промените в сила от 01.01.2018г. това става само в случаите по чл. 107, т. 3 и при прекратяване на юридическо лице с ликвидация.
При процедурата за дерегистрация по инициатива на органа по приходите чл. 110, ал. 1, т. 1 се добавя, че е налице основание за задължителна дерегистрация по чл. 107, т. 1, 2 и 5 и при прекратяване на юридическо лице без ликвидация, или на неперсонифицирано дружество или на осигурителна каса.

Обадете ни се:
0896 844 889

Какви декларации подават предприятията без дейност през 2017г.?

Данъчно третиране при отписване на несъбираеми вземания

Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПО - същност и пример.

Отразяване на получен дивидент от юридическо лице в данъчната декларация.

Становище относно прилагането на осигурителното законодателство за 2018 г.

Признаване на разходи за командировка на собственик на ЕООД

Обезщетения по Кодекса на труда - как да изчислим?