Режийни разходи при наем от физическо лице - признаване за разход за фирмата

на .

Намерете ни във фейсбук Счетоводна къща Алфа Консулт

 

 Свали от тук => ПРОТОКОЛ за признаване на режийни разходи по договор за наем

Обичайно при сключен договор за наем на недвижим имот – сграда или част от нея, се предвижда, консумативните разходи, каквито са тези за ток и вода съгласно показанията на монтираните контролно-измервателни уреди, да се заплащат на дружествата – доставчици на тези услуги от наемодателя или от негово име. Наемодателят обичайно е собственик на сградата или част от нея и е абонат на тези дружества – доставчици, като на негово име се водят съответните партиди.

Съгласно чл. 232  от Закона за задълженията и договорите Наемателят е длъжен да си служи с вещта за определеното в договора ползуване, а при липса на такова - съгласно предназначението и. Той е длъжен да плаща наемната цена и разходите, свързани с ползуването на вещта.

По отношение на документирането на възникналите отношения между физическото лице – наемодател и предприятието – наемател и, за да бъде данъчно признат разход, стойността на употребените консумативни разходи от наемателите, трябва да се документира с първичен счетоводен документ (без значение наименованието му), издаден от физическото лице, по реда на чл. 6, ал.1  от Закона за счетоводство. Съгласно ал. 1 на чл. 6 от цитирания закон - първичният счетоводен документ, съдържа най-малко следната информация:

  1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
  2. дата на издаване;
  3. наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя;
  4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция;

Предвид разпоредбите на чл. 10 от Закона за корпоративното подоходно облагане, спазването на изискванията на чл. 6 от ЗСч относно попълването на реквизитите и верността на отразената в документа информация е необходимо условие за признаването на счетоводни разходи за данъчни цели в предприятията наематели.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗКПО счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция.

В тази връзка при заплащане на разходите за ел. енергия, топлоенергия, вода, СОТ (в случай, че е инсталиран за сметка на наемодателя –физическо лице) от физическото лице-наемодател за ползвания от дружеството имот, следва да се извърши надлежно документиране на стопанската операция с първичен счетоводен документ, реквизитите на който са посочени по –горе.

При наличието на договор и първичен документ за разхода са налице основанията за отчитане на разходите за консумативите по използване на наетото помещение като разходи за външни услуги. 

Счетоводна къща Алфа Консулт

Обадете ни се:
0896 844 889

Договор за управление и Договор за полагане на личен труд- неплатени суми и преобразуване по ЗКПО

Промени свързани с подаване на отчетните регистри по ЗДДС, регистрацията и дерегистрацията по закона в сила от 01.01.2018г.

Какви декларации подават предприятията без дейност през 2017г.?

Данъчно третиране при отписване на несъбираеми вземания

Таблица за размера на осигурителните вноски за 2018г.

Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПО - същност и пример.