Полагане на личен труд и Декларация по чл.15 ЗЗБУТ

на .

Намерете ни във фейсбук Счетоводна къща Алфа Консулт

Отправихме запитване към Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", следа ли новорегистрирана фирма, започнала дейност през 2017г., в която едноличният собственик на капитала упражнява дейност по силата на договор за полагане на личен труд с определено месечно възнаграждение, да подава декларация  по чл.15 от ЗЗБУТ за 2017г.?

 

ВЪПРОС:

Следва ли фирма ЕООД, която е започнала дейност през 2017г. и към 31.12.2017г. има само работещ собственик / едноличния собственик на капитала на ЕООД/ полагащ личен труд с определено месечно възнаграждение по силата на сключен  договор по реда на Закона за задълженията и договорите за полагане на личен труд в дружеството, да подава декларация по чл.15 ЗЗБУТ? 

 

ОТГОВОР:

Уважаема/и г-жо/г-н, Съгласно указанията на министъра на труда и социалната политика във връзка с изпълнението на  Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, ако към 31.12.2017г фирмата (ЕТ и ЕООД) няма нает персонал и работещият собственик/управител не е на Договор за управление и контрол, то тогава задължение за подаване на декларация  по чл.15 от ЗЗБУТ за 2017г. не възниква.  

Деница Василева

Асистент в инспекционната дейност

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

София, бул. "Ал. Дондуков" № 3

 

Счетоводна къща Алфа Консулт

Обадете ни се:
0896 844 889

Предоставени заеми от физически лица - деклариране в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ?

Режийни разходи при наем от физическо лице - признаване за разход за фирмата

Договор за управление и Договор за полагане на личен труд- неплатени суми и преобразуване по ЗКПО

Промени свързани с подаване на отчетните регистри по ЗДДС, регистрацията и дерегистрацията по закона в сила от 01.01.2018г.