Възнаграждение за положен личен труд - формира ли оборот за регистрация по ЗДДС ?

на .

Намерете ни във фейсбук Счетоводна къща Алфа Консулт

 

Един от въпросите, които възникват при начисляване и изплащане на възнаграждение за положен личен труд на съдружници в ООД във връзка с реализацията на икономическата дейност на  дружеството е формира ли личният труд облагаем оборот за регистрация по ЗДДС в качеството им на физически лица?

С промените в ЗДДФЛ (обн. бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери, извън случаите по чл. 37, ал. 1 бяха приравнени на трудови.

В резултат на това приравняване и съгласно чл. 3, ал. 3, т. 1 от ЗДДС дейността, извършвана от физически лица по силата на трудови или приравнени на тях взаимоотношение не е независима икономическа дейност за целите на закона.

Следователно дейностите и услугите, извършвани с личен труд от съдружниците в дружествата, на които са собственици или съсобственици, не представляват независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС и следователно не водят до формиране на облагаем оборот за задължителната им регистрация по ДДС.

Обадете ни се:
0896 844 889

Безработните дължат месечно по 20,40 лв. за здравни вноски

Полагане на личен труд и Декларация по чл.15 ЗЗБУТ

Предоставени заеми от физически лица - деклариране в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ?

Договор за управление и Договор за полагане на личен труд- неплатени суми и преобразуване по ЗКПО

Какви декларации подават предприятията без дейност през 2017г.?

Данъчно третиране при отписване на несъбираеми вземания