Фактура за доставка на отпадъци с нулева ставка чл. 163а, ал. 2 ЗДДС - отразяване в отчетните регистри по ЗДДС.

на .

Намерете ни във фейсбук Счетоводна къща Алфа Консулт

 Фирма регистрирана по ЗДДС е получател на доставка на отпадъци с нулева ставка чл. 163а, ал. 2 ЗДДС. В кои колони следва да се отрази фактурата и протокола в дневник за покупки и дневник за продажби?

Схемата на т.нар. "обратно начисляване" на ДДС се прилага за следните отпадъци и услуги посочени в част I на Приложение № 2 към глава деветнадесета „а“:

  1. Битови отпадъци. Съгласно § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), това са "отпадъци от домакинствата" и "подобни на отпадъците от домакинствата".
  2. Производствени отпадъци. Съгласно § 1, т. 32 от ДР на ЗУО това са отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица.
  3. Строителни отпадъци. Съгласно § 1, т. 39 от ДР на ЗУО това са отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/EО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква "а)" от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци и следващите му изменения.
  4. Опасни отпадъци. Съгласно § 1, т. 12 от ДР на ЗУО това са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства, посочени в приложение № 3.
  5. Отпадъци от черни и цветни метали. Съгласно § 1, т. 19 от ДР на ЗУО това са технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер с изключение на опасните отпадъци.
  6. Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер. Съгласно § 1, т. 20 от ДР на ЗУО това са отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления.
  7. Услуги по добив, обработка или преработка на отпадъци по т. 1 - 6. Определение на понятията добив, обработка и преработка на отпадъците се съдържат в § 1, т. 46 – 48 от ДР на ЗДДС.

Принципът на т.нар. "обратно начисляване" на ДДС при доставка на горецитираните отпадъци и услуги изисква данъкът да се дължи от получателя по доставката, когато той е регистрирано по закона лице и то независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено по закона лице (чл. 82, ал. 5 от ЗДДС).

Когато доставчикът е данъчно задължено лице (какъвто е разглежданият случай), данъкът се начислява с протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС за всяка доставка поотделно.

Протоколът се издава в 15 - дневен срок от датата, на която данъкът за доставката е станал изискуем. Това означава, че протоколът по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС трябва да се издаде в 15 - дневен срок от датата на възникване на данъчното събитие за доставката.

Издаденият протокол, с който получателят сам е начислил данъка, се отразява в дневника за продажбите за данъчния период, през който е издаден.

На основание чл. 97а, ал. 1, б.“а“ от ППЗДДС, доставките на стоки и/или по част І на приложение № 2 от закона, описани в приложение № 2 от закона, се посочват в колона 8а "Доставка по чл. 163а от ЗДДС"  на отчетните регистри по чл. 124 от закона с код "01".

Съгласно чл. 97а, ал. 4 на ППЗДДС, регистрираното лице, което е получател по доставките, отразява издадените протоколи по чл. 117 или чл. 163б, ал. 1, т. 2 от закона, като задължително посочва:

а) данъчната основа в колони 9 и 14, съответно данъка в колони 10 и 15 на дневник за продажбите;

б) данъчната основа в колона 9, 10 или 12 и начисления данък в колони 11 или 13 на дневника за покупките.

Ако за получателя по доставката не възниква право на приспадане на данъчен кредит, протоколът по чл. 117 от ЗДДС следва да намери отражение в колона 9 на дневника на покупки.

Ако за получателя по доставката възниква право на приспадане на данъчен кредит, протоколът по чл. 117 от ЗДДС следва да намери отражение в колони 10 или 12 на дневника на покупки - за данъчната основа и колони 11 или 13 - за ддс с право на пълен или частичен данъчен кредит.

Получената фактура следва да се отрази в дневника за покупките, като се попълват само данните в колони от 1 до 8а, предвид ал. 5 на чл. 97а от ППЗДДС

Съгласно § 1, т. 46 от ДР на ЗДДС, добив на отпадъци е всяка дейност, в резултат от която се образуват отпадъци.

Съгласно § 1, т. 47 от ДР на ЗДДС ,обработка на отпадъци,  е всяка дейност по събиране, съхранение, сортиране и механична обработка на отпадъци без изменение на химическия им състав. 

Съгласно § 1, т. 48 от ДР на ЗДДС, преработка на отпадъцие всяка дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти.

Обадете ни се:
0896 844 889

Възнаграждение за положен личен труд - формира ли оборот за регистрация по ЗДДС ?

Предоставени заеми от физически лица - деклариране в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ?

Промени свързани с подаване на отчетните регистри по ЗДДС, регистрацията и дерегистрацията по закона в сила от 01.01.2018г.

Договор за управление и Договор за полагане на личен труд- неплатени суми и преобразуване по ЗКПО

Какви декларации подават предприятията без дейност през 2017г.?

Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПО - същност и пример.

Обезщетения по Кодекса на труда - как да изчислим?