Какви документи са необходими за сключване на трудов договор и Кои документи могат да бъдат обект на проверка от Инспекцията по труда?

на .

Намерете ни във фейсбук Счетоводна къща Алфа Консулт

 

Какви документи са необходими за сключване на трудов договор и Кои документи могат да бъдат обект на проверка от Инспекцията по труда?

 

Необходими документи:

Документите, които всеки постъпващ на работа представя на бъдещият си работодател, може да разделим на две групи: задължителни (изискващи се по закон или друг нормативен акт) и допълнителни.

  1. Задължителни документи

Съгласно чл. 1 от Наредбата № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор, кандидатът за работа следва да представи в предприятието:

- Лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага;

- Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства (оригиналът се връща на лицето, а след сключване на трудов договор в трудовото досие на лицето се прилага копие от документа);

- Документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лицето кандидатства, се изисква притежаване на такъв трудов стаж (оригиналът се връща на лицето, а след сключване на трудов договор в трудовото досие на лицето се прилага копие от документа);

- Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над три месеца - оригиналът се задържа от работодателя и след сключване на трудовия договор се прилага в трудовото досие;

- Свидетелство за съдимост, когато със закон или с друг нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало - прилага се към досието в оригинал. Следва да се има предвид, че се приема за валидно свидетелство за съдимост, което е издадено преди не повече от 6 месеца;

- Разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години, или е на възраст от 16 до 18 години - оригиналът се съхранява в досието.

  1.   Допълнителни документи

Всеки работодател може да изисква допълнителни документи, ако това е предвидено или произтича от закон или друг нормативен акт

-Мотивационно писмо

-Молба за назначаване във фирмата

-Автобиография

-Препоръки от предишни работодатели

- Формуляр за кандидатстване за работа с актуална снимка- във формуляра  се събира допълнителна информация, която не е задължителна по закон или друг нормативен акт, но е необходима в процеса на управлението на персонала. Може да бъде включена информация относно: постоянния и временния адрес и актуален телефон за връзка - при необходимост от контакт в извънработно време; завършени учебни заведения преди последната образователна степен; допълнителни професионални квалификации и специализации; ползвани чужди езици.

-Копие от акт за раждане на дете – този документ е необходим за ползване на отпуск до навършване на 8 годишна възраст на детето, евентуална закрила при уволнение, издаване на удостоверения за получаване на детски надбавки, както редица други права съгласно Кодекса на труда.

Всички данни, които се предоставят от служителят, се считат за лични данни и трябва да се третират съгласно Закона за личните данни.

 

Кои документи могат да бъдат обект на проверка от Инспекцията по труда?

  1.  На контрол подлежи редът, създаден от работодателя в предприятието, за издаване, оформяне, връщане и съхраняване на трудови книжки.Трудовата книжка се съхранява у работника или служителя, като при постъпване на работа или при прекратяване на трудовото правоотношение, както и при необходимост на вписване на информация за изменение на трудовото правоотношение работникът е длъжен да я представи на работодателя си, а той, след като нанесе необходимите данни, я връща на работника. На работници или служители, които постъпват за пръв път на работа и нямат трудова книжка, работодателят следва да издаде такава за своя сметка, като я впише в дневник за издадените от него трудови книжки. Оттук произтича и задължението на всеки работодател да води пронумерован и заверен с неговия подпис и печат Дневник за издадените от него трудови книжки съгласно образеца в Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (обн., ДВ, бр. 102 от 1993 г., изм. бр. 73 от 2010 г ,изм. ДВ. бр.2 от 3 Януари 2018г.) и при поискване да го представя на контролните органи на Инспекцията по труда. Формата на Дневника за издаване на трудови книжки е регламентирана в чл. 1, ал. 5 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, като с Приложение № 1 от наредбата е утвърден образецът на формата. Дневникът се изготвя и заверява от работодателя. 

  2. Друг документ, който следва да издаде и поддържа работодател с повече от 50 работни места, е Дневник за регистриране на трудоустроените лица. Дневникът се изготвя и заверява от работодателя и се съхранява за неопределен срок. Във всяко предприятие с повече от 50 работници и служители следва да е създадена комисия по трудоустрояване в състав, определен в чл. 2 от Наредбата за трудоустрояването (обн., ДВ, бр. 7 от 1987 г., изм., бр. 78 от 2005 г., изм. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2014г.). Комисията ежегодно, но не по-късно от края на януари, определя подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с процента, определен по реда на чл. 315 КТ, като съставя Списък с места и длъжности, определени за лица с намалена работоспособност в предприятието. Списъкът на местата се съхранява в предприятието. Преписи от него се изпращат на службата по трудова медицина и при поискване - на здравния орган, който осъществява трудоустрояването.

  3. Работодателите, за които са налице обстоятелствата по чл. 159 КТ, са длъжни да отчитат в специална книга времето и продължителността на използвания отпуск от синдикални дейци (чл. 159, ал. 3 КТ) - (в предприятия със синдикална секция/секции).

  4. Работодатели, които имат надомни работници, водят документация за всеки работник или служител, който извършва надомна работа (чл. 107б, ал. 3 и ал. 4 КТ) и при поискване я предоставят на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.

Обадете ни се:
0896 844 889

Обезщетения по Кодекса на труда - как да изчислим?

Данъчно третиране при отписване на несъбираеми вземания

Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПО - същност и пример.Полагане на личен труд и Декларация по чл.15 ЗЗБУТ

Фишове за заплати при изплащане на възнагражденията по банков път. Минимална месечна работна заплата