Определяне на данъчната основа при доставка на недвижими имоти по Закона за данък върху добавената стойност

на .

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА НА ДОСТАВКИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ.

 

Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗДДС, данъчна основа по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена.

Елементи с които данъчната основа се увеличава и намалява:
Съгласно чл. 26, ал. 2 от закона, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Тази стойност винаги се изразява в лева и стотинки, независимо дали доставката се заплаща в пари, заместващи парите платежни средства или в насрещно прехвърлени вещни права върху стока (съответно предоставена услуга).

Съгласно чл. 26, ал. 6, когато стойностите, необходими за изчисляване на данъчната основа, са определени в чуждестранна валута, данъчната основа се определя на базата на левовата равностойност на тази валута по курса, обявен от БНБ към датата, на която данъкът за доставката е станал изискуем, Левовата равностойност на валутата може да бъде определена по последния обменен курс, публикуван от Европейската централна банка към момента, в който данъкът става изискуем.

Конвертирането между валути, различни от еврото, се извършва, като се използва обменният курс на всяка от тези валути към еврото, а съгласно ал. 7, когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги (плащането се извършва изцяло или частично в стоки или услуги), данъчната основа на доставката е пазарната цена на предоставяната стока или услуга, изчислена към датата, датата на възникване на данъчното събитие.

Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер. Да разясним този момент:
В практиката се разграничават няколко вида лихви и неустойки и за да се определи дали съответната сума следва да се включи в данъчната основа е необходимо да се извърши преценка относно характера на лихвата.

Неустойката, според чл. 92 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ обезпечава изпълнението на задължението и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението. Неустойките се начисляват при неизпълнение, частично изпълнение или некачествено изпълнение. По своята правна същност могат да бъдат разделени на такива с обезщетителен /компенсаторен/ или със санкционен характер. С обезщетителен характер са тези, които обезщетяват страната по договора, която е претърпяла увреждане, вследствие неизпълнение на задълженията от другата страна.

Съгласно чл. 84 от ППЗДДС за документирането на неустойките с обезщетителен характер не се издава данъчен документ, а същите се документират с издаване на документ, удостоверяващ плащането им.
Видно от изложената нормативна уредба, неустойките са елемент на данъчната основа само, когато са получени от доставчика и нямат обезщетителен характер. По същия начин следва да се подходи и при лихва със санкционен характер.

Един от принципите при сключването на договори е свободата на договаряне, съгласно чл. 9 от ЗЗД. Текстът на тази разпоредба гласи, че страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави.

Данъчната основа по доставката на недвижим имот ще се формира предвид договореното възнаграждение и следва да се увеличи с неустойки и лихви със санкционен характер, като върху така определената данъчна основа да се приложи и ставката от 20%.
Съгласно ал. 3 на същия член, данъчната основа по ал. 2 се увеличава с:
1. Всички други данъци и такси, в т.ч. акциз, когато такива са дължими за доставката;
2. Всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката;
3. Съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисиона, опаковане, транспорт, застраховка и други, пряко свързани с доставката;
4. Стойността на обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери, ако не подлежат на връщане или ако получателят не е данъчно задължено лице; ако тези опаковъчни материали или контейнери бъдат върнати от получателя, данъчната основа се намалява със стойността им при връщането.

В случая с доставката на недвижими имоти от значение е  т. 1 от ал. 3:
Предвид противоречива практика на българските съдилища (Решение 14408 от 12.02.2014 г. по адм. д. № 5481/2014 по описа на ВАС и други, посочени в запитването), възникваха съмнения относно правилността на начина на определяне на данъчната основа чрез включването в нея на дължимите данъци и такси в случаите, в които те са заплатени от получателя.
Съгласно чл. 15 от ППЗДДС данъците и таксите по ЗМДТ се включват в данъчната основа на доставките, за които те са дължими.
Според новата му редакция, в сила от 29.01.2016 г., данъчната основа по чл. 26 и 27 от закона се увеличава с дължимите за доставката данъци и такси, когато са налице едновременно следните условия:
- платени са от името и за сметка на доставчика;
- поискани са от доставчика.
Изменението на чл. 15 от ППЗДДС, не променя тълкуването на чл. 26 и 27 от ЗДДС, а има за цел да изясни по безспорен начин прилагането на съответните норми на ЗДДС, като хармонизира приложението им в унисон с тълкуването на СЕС, дадено в Решението от 28 юли 2011 по дело С-106/10 г.,

Предвид цитираните разпоредби, данъчната основа на доставката на недвижимия имот се увеличава с платените от името и за сметка на доставчика данъци и такси, дължими във връзка с тази доставка, когато са поискани (фактурирани) от доставчика на получателя.
При условие, че дружество в качеството му на доставчик е платило дължимите за доставката данъци и такси от свое име и за своя сметка, и не е поискал същите да бъдат възстановени от купувача следва да се приеме, че не възникват основания за прилагане на чл. 15, т. 1 от ППЗДДС. При наличие на посочените обстоятелства доставчика не би следвало да включва в данъчната основа на доставката данъците и таксите, свързани с прехвърляне на недвижимия имот, които са платени от негово име и за негова сметка, ако не са поискани за възстановяване от купувача.

Други моменти, свързани с определяне на данъчната основа:
Независимо, че още от 01.01.2012 г. бе направена промяна в чл. 27, ал. 1 от ЗДДС, предвид която отпада регулацията на данъчната основа на доставките на урегулирани поземлени имоти и нови сгради или части от тях и прилежащия им терен, се задават и до сега въпроси: подлежат ли на сравнение двете данъчни основи:
- цената без ДДС, договорена между страните и
- себестойността или цената на придобиване?
Трябва ли да се избере по-високата от тях?

Считано от 01.01.2012 г. данъчната основа на доставките, свързани с прехвърляне на собственост върху сгради, независимо дали са нови или стари сгради, се определя по общия ред на ЗДДС, при прилагане на чл. 26 от с.з.
Съгласно чл. 27, ал. 3 данъчната основа е пазарната цена при следните доставки:
1. В сила от 01.01.2012 г., данъчната основа е пазарната цена при доставка между свързани лица, когато данъчната основа, определена по реда на чл. 26, е:
а) по-ниска от пазарната цена, доставката е облагаема и получателят няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81;
б) по-ниска от пазарната цена, доставката е освободена и доставчикът няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81;
в) по-висока от пазарната цена, доставката е облагаема и доставчикът няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81.

Обадете ни се:
0896 844 889

Облагане на продажбите на лични вещи в Интернет от физически лица

Регистрация по чл. 97а от ЗДДС и извършване на услуга в рамките на ЕС?

Продажби на недвижими имоти от физическо лице - Трябва ли да се регистрира по ЗДДС? Дължи ли данък по ЗДДФЛ?

Осигурителни вноски при повече от едно трудово правоотношение

Фактура за доставка на отпадъци с нулева ставка чл. 163а, ал. 2 ЗДДС - отразяване в отчетните регистри по ЗДДС.