Необходими документи за подаване на финансов отчет в Търговски регистър

на .

 

Необходими документи за подаване на финансов отчет 

  1. Заявление за обявяване на годишни финансови отчети, образец Г2 – може да се изтегли от интернет страницата на Търговския регистър 
  2. Годишен финансов отчет
  3. Протокол от решение на управляващия орган (протокол от общото събрание на съдружниците, респ. протокол от решение на едноличния собственик на капитала) за приемане на годишния отчет. За едноличните търговци (ЕТ) не се изисква такова решение.
  4. Декларация по чл. 13 ал.4 от ЗТР (Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове). Декларацията трябва да е подписана от заявителя.
  5. Документ за внесена държавна такса. Към настоящия момент държавната такса за публикуване на ГФО е 40 лева за подаване на заявления на хартиен носител в офисите на Агенция по вписванията. По електронен път таксата е 20 лв.

 

При подаване на документи от заявител и съставител

Ако документите се подават от заявител, който е и съставител на годишните финансови отчети (счетоводител със съответния ценз, изготвил и подписал отчета), към горепосочените документи се прибавя още:

 

  • Нотариално заверено пълномощно от представляващия предприятието. 

 

При подаване на документи от пълномощник

Когато документите не се подават от заявител, а от пълномощник, изпълняващ ролята на приносител, към документите се представя още:
  • Декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТР
  • Изрично писмено пълномощно от заявителя към приносителя за подаване на Заявление за обявяване на годишни финансови отчети, образец Г2. Не е необходимо пълномощното  да е нотариално заверено.
Важна особеност в този случай е, че Заявление Г2  трябва да е с нотариална заверка на подписа.

Подаване на документи

Изпращането на Годишен финансов отчет и останалите документи по пощата е недопустимо поради изискването самоличността на подателя да се провери.При подаване на заявления по електронен път се ползва 50% намаление от държавната такса. За целта обаче, търговецът трябва да притежава квалифициран електронен подпис.По електронен път могат да публикуват годишни отчети и съставителите (счетоводителят, изготвил и подписал годишният отчет), както и адвокати, като за целта те трябва да са изрично упълномощени и да притежават електронен подпис.

 

Глоби и санкции за неизпълнение

Съгласно Закона за счетоводството, глобите са:

- за отговорните длъжностни лица – от 500 до 2000 лева;

- за юридическото лице или едноличен търговец - от 500 до 3000 лева.

За повторно нарушение санкцията е в двоен размер.

Санкциите съгласно Закона за търговския регистър (ЗТР) са следните:

- за отговорните длъжностни лица – от 100 до 500 лева;

- за юридическото лице или едноличен търговец - от 500 до 1000 лева.

 

Обадете ни се:
0896 844 889