Граждански договор със самоосигуряващо се лице

на .

Съгласно чл. 11 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, когато самоосигуряващото се лице получава възнаграждение за работа без трудово правоотношение, осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението.

Платецът на дохода за работата без трудово правоотношение, която извършва самоосигуряващото се лице не попълва и Сметка за изплатени суми, защото лицето трябва да попълни декларация, че е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Съгласно чл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ, когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му.

Съгласно алинея 5 на чл. 43, алинея 4 не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.

Съгласно чл. 43, ал. 6 от ЗДДФЛ, когато платецът на дохода от стопанска дейност не е предприятие или самоосигуряващо се лице, както и когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се и е декларирало това обстоятелство пред платеца на дохода, размерът на данъка се определя и данъкът се внася от лицето, придобило дохода.

При условие, че предприятието изплаща доход на самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО, изрично потвърдило това обстоятелство писмено с декларация по реда на чл. 43, ал. 5 ЗДДФЛ, предприятието - платец на дохода:

- не изготвя Сметка за изплатени суми по реда на чл. 45, ал. 4 ЗДДФЛ;

- не удържа авансов данък, а изплаща брутния доход на лицето (чл. 43, ал. 5 ЗДДФЛ).

Ще припомним, че по смисъла на КСО статут на самоосигуряващи се лица имат: лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите, както и собствениците или съдружниците в търговски или в неперсонифицирани дружества, и едноличните търговци.

Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001), се подава от физически лица, когато те са задължени да определят и внасят данък за придобитите доходи.

Декларацията се подава в случай, че едновременно са налице следните обстоятелства:

- физическото лице е придобило някои от следните видове доходи:

*наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;

*друга стопанска дейност (напр. извънтрудови правоотношения);

*упражняване на свободна професия и др. за които облагаемия доход се формира по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ;

*доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ;

- физическото лице дължи данък за придобитите доходи и то само трябва да определи и внесе дължимия данък за тези доходи.

Примери:

1. Физическо лице получава месечно наем от друго физическо лице – в този случай лицето само е задължено да определя и внася дължимия авансово данък и съответно има задължението да подава декларацията за дължими данъци (образец 4001).

2. Физическо лице, упражняващо свободна професия (напр. като адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител, лекар, стоматолог и т.н.) и съответно регистрирано като самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО. В този случай лицето също е задължено само да определя и внася дължимия от него авансов данък за придобитите през годината доходи и съответно е задължено да декларира дължимите данъци с подаването на новата декларация (образец 4001).

3. Физическо лице е съдружник в търговско дружество и в тази връзка е самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО. Лицето получава възнаграждение по извънтрудово правоотношение от друго дружество, като е декларирало пред платеца, че е самоосигуряващо се лице. В този случай платецът не следва да удържа авансово данък, а задължението за определяне и внасяне на данъка е на физическото лице, като то е задължено и да декларира дължимия данък с подаването на декларация образец 4001.4. Местно физическо лице е получило дивидент от компания в чужбина и съответно дължи окончателен данък, като при това само е задължено да определи неговия размер и да го внесе, както и да подаде Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци, а именно:

1. За дължимия авансово данък за доходите от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, както и за дължимия авансово данък за доходите от друга стопанска дейност (упражняване на свободна професия, извънтрудови правоотношения и т.н.) – декларацията се подава в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като за четвърто тримесечие не се внася авансово данък и съответно декларация не се подава. Следователно, за изброените видове доход, декларацията за дължими данъци (обр. 4001) се подава, както следва:

- за дължимия авансово данък за доходи, придобити през първото тримесечие на годината – в срок до 30 април на съответната година;

- за дължимия авансово данък за доходи, придобити през второто тримесечие – в срок до 31 юли на съответната година.; и

- за дължимия авансово данък за доходи, придобити през трето тримесечие – в срок до 31 октомври на съответната година.

2. За дължимите окончателни данъци по глава шеста от ЗДДФЛ, в случай, че задължението за определяне и внасяне е на физическото лице – придобило доходите декларацията за дължими данъци (обрaзец 4001) се подава, както следва:

- за дължимия окончателен данък за доходи, придобити през първото тримесечие на годината – в срок до 30 април;

- за дължимия окончателен данък за доходи, придобити през второто тримесечие – в срок до 31 юли;

- за дължимия окончателен данък за доходи, придобити през трето тримесечие – в срок до 31 октомври;- за дължимия окончателен данък за доходи, придобити през четвъртото тримесечие – в срок до 31 януари на следващата година.

Възложителят на работата, която е извършило самоосигуряващото се лице, няма и задължение да удържа и внася  осигурителни вноски по договора. Задължението е на лицето придобило дохода.

 

Обадете ни се:
0896 844 889

Необходими документи за подаване на финансов отчет в Търговски регистър

Определяне на данъчната основа при доставка на недвижими имоти по Закона за данък върху добавената стойност

Продажби на недвижими имоти от физическо лице - Трябва ли да се регистрира по ЗДДС? Дължи ли данък по ЗДДФЛ?