Дължи ли се ДДС при закупуване на автомобил от физическо лице от ЕС?

на .

Фирма, регистрирана по ЗДДС, закупува автомобил от физическо лице във Германия с цел същият автомобил да се използва за стопанската дейност на фирмата в България. Следва ли покупката да се третира като вътреобщностно придобиване и да се състави протокол по чл. 117, ал. 2 за начисляване на ДДС?


В този случай не става въпрос за вътреобщностно придобиване на стоки, тъй като не е изпълнено едно от условията на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС - доставчикът не е регистриран по ДДС в Германия.

Покупката би могла да бъде третирана като ВОП само ако автомобилът отговаря на дефиницията за нови "превозни средства". Съгласно § 1, т. 17, б. "в" от ДР на ЗДДС нови са моторните превозни средства с обем на двигателя над 48 куб. см или с мощност над 7,2 киловата, предназначени за превоз на пътници или товари, за които е налице едно от следните условия:
- към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от 6 месеца, считано от датата на първата им регистрация, или
- към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от 6000 км.

Член 13, ал. 2 от закона определя покупката на такива автомобили като вътреобщностно придобиване независимо дали доставчикът е данъчно задължено лице за целите на ДДС в другата държава членка.

Следователно, ако автомобилът, макар и закупен от физическо лице без регистрация по ДДС  Германия, отговаря на едно от условията по § 1, т. 17, б. "в" от ДР на закона и същият се транспортира до България, за неговото придобиване следва да се състави протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС за начисляване на ДДС.

В противен случай ДДС не се начислява, защото покупката на автомобил, който не е нов по смисъла на закона, от нерегистрирано по ДДС лице в друга държава членка не е ВОП и в ЗДДС няма разпоредба, задължаваща получателя по тази доставка да си самоначисли данък.

Във връзка със закупуването на транспортно средство  за улеснение на нашите читатели ще направим следното обобщение на възможните хипотези:

1. Ако автомобилът е нов, независимо от кой е купен, било то фирма или физическо лице в страна от ЕС, за Вас ще има ВОП и ще трябва да начислите ДДС с протокол по чл. 117 от ЗДДС;
2. Ако автомобилът е стар и е закупен от физическо лице, нерегистрирано по ДДС в страна от ЕС, тогава не се начислява данък с протокол;
3. Ако автомобилът е стар и е закупен от дилър, който прилага схемата на маржа, това трябва да е записано във фактурата. Тогава за Вас няма да има ВОП и не се начислява ДДС с протокол;
4. Ако автомобилът е стар и е закупен от фирма регистрирана по ДДС в страна от ЕС, която не прилага маржа, тогава за Вас ще има ВОП и ще трябва да се начисли ДДС с протокол по чл. 117 от ЗДДС;


При наличие на ВОП и начисляване на ДДС протоколът се включва задължително в дневник продажби в колони 13 и 15 . В дневник покупки протоколът ще влезе в съответната колона – с или без право на данъчен кредит като това се съобразява с условията на чл. 70 и чл.71 от ЗДДС. Самата  фактура не е нужно да влиза в дневник покупки, тъй като данъчният документ е протоколът по чл. 117.

Обадете ни се:
0896 844 889

Отразяване на анулирани фактури в дневник за продажбите

Граждански договор със самоосигуряващо се лице

Определяне на данъчната основа при доставка на недвижими имоти по Закона за данък върху добавената стойност

Осигуряване на чужденец собственик на българско дружество

Фактура за доставка на отпадъци с нулева ставка чл. 163а, ал. 2 ЗДДС - отразяване в отчетните регистри по ЗДДС.