Задължения на фирма, която изкупува селскостопанска продукция по ЗДДФЛ- документиране, данъчни и осигурителни аспекти.

на .

Намерете ни във фейсбук Счетоводна къща Алфа Консулт

Документиране, данъчни и осигурителни аспекти при изкупуване на селскостопанска продукция от физически лица, които не са регистрирани земеделски производители.

В запитването е представена следната информация:
Фирмата Ви изкупува селскостопанска продукция от физически лица, които са регистрирани земеделски производители и такива, които не са нерегистрирани като земеделски производители.
Задавате следните въпроси:
1. Как следва да се документират сделките с физически лица, които нямат регистрация като земеделски производители?
2. Дължат ли се осигурителни и здравни вноски върху сумите, изплащани на тези лица?
3. Разплащането извършвате в момента на доставката и издавате сметка за изплатени суми. Как следва да удържате, ако се дължат осигуровки при положение, че като еднократни разплащания са под или до минималната работна заплата, а като сума изплатена за период на лицето са над размера й?
4. Подавате ли Декларации образец 1 и 6 и с какви кодове?

По отношение на документирането и данъчните Ви задължения:

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството /ЗСч/, отразяващ вярно стопанската операция.
Независимо от обстоятелството, че фирмата изкупува селскостопанска продукция от физически лица, които не са предприятия по смисъла на ЗСч, при осъществяване на стопанска операция, по която същите са изпълнител, няма пречка да се издава първичен документ в изпълнение на един от основните принципи на ЗСч, а именно принципа за документалната обоснованост.

Законодателят не поставя изискване за наименованието на първичния документ, който се издава за осъществена стопанска операция, при която изпълнител е физическо лице, което не е регистрирано по Търговския закон. Той може да се нарича Протокол, Разписка, Сметка и др.подобни. За да е налице документална обоснованост на стопанската операция, на основание чл. 6, ал. 1 от ЗСч, първичният счетоводен документ, адресиран до други предприятия или физически лица, съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския
регистър или единен идентификационен код по Булстат или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя;
5. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.

Съгласно изискванията на чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ данъчно задължени лица, които не са задължени да издават фискална касова бележка от фискално устройство, издават документ за придобитите от тях доходи от друга стопанска дейност, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от ЗСч. На основание чл.4, т.2 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажбите, тези лица са освободени от задължението да регистрират и отчитат извършените продажби, чрез издаване на касова бележка от фискално устройство, с изключение на продажби в или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения като магазин, склад или др.подобни.

Разпоредбата на чл. 9, ал. 3 от ЗДДФЛ посочва, че в случаите, когато се придобиват доходи от стопанска дейност и платецът на дохода издава „Сметка за изплатени суми”, физическото лице не е задължено да издава документ по смисъла на ЗСч.
На основание чл.29, ал.1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:
1. с 60 на сто за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;
2. с 40 на сто за:
а/ доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или
непреработени продукти от селско стопанство /включително от продажба на
произведена декоративна растителност/, от горско стопанство /включително от
събиране на диворастящи билки, гъби и плодове/, от ловно стопанство и от
рибно стопанство;

Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗДДФЛ, лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка, а ако лицето не е самоосигуряващо се – между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски. Размерът на дължимия данък се определя, като разликата определена по горепосочения начин се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
Когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му / чл.43, ал.4 ЗДДФЛ/.

На основание чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ, ал. 4 не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социалното осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.
Съгласно чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ платецът на доходи по чл. 29 издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода. Служебните бележки, издадени от платеца на дохода се прилагат към годишната данъчна декларация предвид изискванията на чл. 50, ал. 4 от ЗДДФЛ.

Според изложеното е възможно едно лице да предава нееднократно селскостопанска продукция. В такива случаи документът, обобщаващ няколко доставки и удостоверяващ извършеното плащане е Сметката за изплатени суми, която Вие сте задължени да изготвяте на основание чл. 45 ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физически лица. Възможно е ежедневните доставки на селскостопанска продукция да документирате с двустранни Протоколи/Стокови разписки, подписани между фирмата, която ги изкупува и физическите лица, които ги предават/, а при изплащане на сумите по тях да изготвяте цитираната Сметка за изплатени суми по образец.

Съгласно чл.65, ал.12 от ЗДДФЛ данъкът, който предприятията - платци на доходи, са задължени да удържат по чл.43, ал.4, се внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, не се удържа и внася авансов данък, освен когато лицето, придобиващо дохода, писмено декларира пред предприятието или самоосигуряващото се лице - платец на дохода, че желае удържане на данък. В тези случаи удържаният данък се внася от платеца на дохода в срок до 31 януари на следващата година. Данъкът се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода /чл.66, ал.1 от ЗДДФЛ/.

На основание чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ предприятията - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, подават декларация по образец за дължимите данъци. Декларацията по чл.55, ал.1 се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци в ТД на НАП, в която подлежат на внасяне дължимите данъци, като от 01.01.2018г. подаването й е само по електронен път.

Следователно когато изплащате суми на физически лица, от които изкупувате селскостопанска продукция и с които имате сключени граждански договори, издавате образците на Сметки за изплатени суми и служебни бележки, като в тези случаи физическите лица могат да не изготвят документ по чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ. В тези случаи извършеният от Вас разход се документира със сключените договори с лицата, документа при предаване на продукцията и сметката за изплатени суми.

Когато изкупувате селскостопанска продукция от физическите лица, които са самоосигуряващи се лица по реда на Кодекса за социално осигуряване и са декларирали това обстоятелство пред Вас с писмена декларация, нямате задължение да изготвяте Сметка за изплатени суми. В тези случаи задължително следва да разполагате с декларация от лицето, че е самоосигуряващо се лице и документ, съдържащ реквизитите на чл. 6, ал. 1 от ЗСч., като документирането на посочения доход следва да се извърши от самоосигуряващото се лице, получател на дохода.

В случаи, в които в пункта за изкупуване на селскостопанска продукция се явяват физически лица, с които нямате сключени граждански договори и които не са самоосигуряващи се лица, следва да изготвяте документ, подписан от двете страни и съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от ЗСч, сметка за изплатени суми и служебна бележка за дохода и удържания данък върху него.

Предвид гореизложеното, единствено когато изплащате доход за изкупена селскостопанска продукция от физически лица, които са самоосигуряващи се, нямате задължение да издавате образците на документи Сметка за изплатени суми и служебна бележка.

В заключение следва да се отбележи, че независимо от качеството на физическите лица, на които ще изплащате възнаграждение при изкупуване на селскостопанска продукция, за дружеството Ви възниква задължение за включване на тези суми в изготвяната справка по образец за изплатени доходи на физическите лица за данъчната година на основание чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Справката се предоставя в срок до 15 Март на следващата година на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите /НАП/ по място на регистрация на платеца на дохода. Когато предприятията са изплатили през данъчната година доходи на повече от 5 физически лица, справката се представя само на електронен носител във формат и по ред, одобрени със заповед на Изпълнителния директор на НАП.

Относно приложението на КСО:
Обществените отношения, свързани с държавното обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване при старост и смърт са уредени с Кодекса за социално осигуряване (чл.1 от КСО). В същия нормативен акт се регламентират кръговете осигурени лица, обхванати от системата на социално осигуряване в Република България.

В чл.4, ал.3, т.4 от КСО е регламентиран кръга осигурени лица, които задължително се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт – това са регистрираните земеделски производители. За целите на социалното осигуряване регистрирани земеделски производители са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред (§ 1, ал. 1, т. 5 от ДР на КСО). Редът за регистрацията им като такива е регламентиран в Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.

Съгласно тези разпоредби физически лица, които нямат регистрация по смисъла на Наредба №3 - т. е. не са регистрирани земеделски производители, са извън обхвата на чл.4, ал.3 от КСО, независимо, че придобиват облагаем доход от горско стопанство, водно стопанство и растениевъдство. Обстоятелството на придобиване на този вид доходи не е определящо за идентификация на лицата като самоосигуряващи се по смисъла на чл. 5, ал. 2 от КСО.

Следователно, цитираните в запитването физически лица- нерегистрирани земеделски производители, получатели на доходи, не са осигурени лица по смисъла на КСО и върху изплащаните им възнаграждения не се дължат осигурителни вноски.

Обадете ни се:
0896 844 889

Дължи ли се ДДС при закупуване на автомобил от физическо лице от ЕС?

Осигуряване на чужденец собственик на българско дружество

Регистрация по чл. 97а от ЗДДС и извършване на услуга в рамките на ЕС?

Фактура за доставка на отпадъци с нулева ставка чл. 163а, ал. 2 ЗДДС - отразяване в отчетните регистри по ЗДДС.

Граждански договор със самоосигуряващо се лице