Регистрация по ЗДДС на физическо лице, което извършва услуги по проектиране на софтуер.

на .

Физическо лице извършва услуги по проектиране на софтуер за АРМ процесори, софтуер за микроконтролери, софтуер за Андроид устройства. Софтуерите са по поръчка на клиенти и са негова собственост.

Поставяте следният въпрос: Подлежи ли на регистрация по ЗДДС физическото лице, регистрирано като свободна професия, при извършването на услуги на фирми от Европейския съюз, регистрирани по ДДС в съответната страна и на фирми извън Европейския съюз?

Физическото лице, което осъществява услуги е данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС. Относно определянето на задължението за регистрация по ЗДДС е важно правилно определяне на мястото на изпълнение на доставката на услуга.

Съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.

При доставка на услуги /проектиране на софтуер/ за данъчно задължени лица /фирми с валидни ДДС номера в държави членки на ЕС или фирми от трети държави/, данъчно задълженото лице осъществява доставки по чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение държавата, в която е установен получателя по доставката.

Относно регистрацията по ЗДДС при доставка на услуги, следва да се съобразите с разпоредбата на чл.97а, ал.2 от ЗДДС. На регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

Предвид този текст, възниква задължение за регистрация за доставчикът на услуги, когато получател е лице с валиден ДДС номер в държава членка. Задължението за подаване на заявление за регистрация по този закон възниква не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем /авансово плащане или данъчно събитие/.

По смисъла на чл.97а, ал.5 от ЗДДС, лице, което е регистрирано на основание на този член и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96, 97, 98 и 99 или за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1, 2 и 3, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.

Обадете ни се:
0896 844 889

Дължими данъци за получено възнаграждение по договор за управление и контрол, когато получател е чуждестранно физическо лице-съдружник в българско дружество.

Фактура за доставка на отпадъци с нулева ставка чл. 163а, ал. 2 ЗДДС - отразяване в отчетните регистри по ЗДДС.

Признаване на разходи за командировка на собственик на ЕООД

Осигуряване на чужденец собственик на българско дружество