Право на платен годишен отпуск и неплатен отпуск на управител по договор за управление и контрол?

на .

 Има ли право на платен годишен отпуск и неплатен отпуск управител по договор за управление и контрол?

  Договорът за управление и контрол на търговско дружество не е трудов договор по смисъла на Кодекса на труда. Такъв договор не поражда трудови правоотношения, поради което за него не се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда, включително относно правото на платен годишен отпуск, на неплатени отпуски и пр.

   Правото да ползва платен годишен отпуск, неговият размер, редът за изчисляване на възнаграждението за времето на този отпуск, редът за ползване, за отлагане и за парично обезщетяване на неизползваните дни платен отпуск – всички тези въпроси следва да се уговорят между страните по договора за управление на търговското дружество. В същия договор трябва да се определи и редът за ползване на неплатените отпуски.

   Изпълнителите по договори за управление на търговски дружества се осигуряват по реда на Кодекса за социално осигуряване. Поради това такива лица ползват предвидените в КСО права на осигурените лица, включително правото на отпуски и обезщетения за временна неработоспособност.

 

Обадете ни се:
0896 844 889

Възнаграждение за положен личен труд - формира ли оборот за регистрация по ЗДДС ?

Регистрация по чл. 97а от ЗДДС и извършване на услуга в рамките на ЕС?

Обезщетения по Кодекса на труда - как да изчислим?

Дължими данъци за получено възнаграждение по договор за управление и контрол, когато получател е чуждестранно физическо лице-съдружник в българско дружество.