Може ли да се сключи повторно трудов договор със срок на изпитване с един и същ работник в едно предприятие?

Написана от alfaodit.com на .

Може ли да се сключи повторно трудов договор със срок на изпитване с един и същ работник в едно предприятие?


За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж (чл. 70, ал. 5 КТ). Няма пречка работодателят да сключи втори последователен трудов договор за изпитване, щом той е за друга работа.

Трудов договор със срок за изпитване съгласно чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) се сключва, когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява. В този случай окончателното приемане на работа може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца.

Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него. От тази законова разпоредба става ясно, че целта на изпитването е да се проверят качествата на работника или служителя да изпълнява конкретна работа, точно определена в трудовия му договор, респективно да се прецени дали той ще може да я изпълнява. Поради това законът не допуска повторно сключване на трудов договор за изпитване за една и съща работа с един и същ работник или служител. В противен случай това би било заобикаляне на закона с цел да се използват по-облекчените условия за прекратяване на такъв договор - без предизвестие, във всеки един момент до изтичане на срока за изпитване.

Изпитването се уговаря с оглед вида на работата, а не с оглед на страните по договора. Поради това няма пречка с един и същ работник или служител да се сключат последователно два или повече договора за изпитване, стига всеки един от тях да е за различна работа. Противното би означавало, че ако един работодател веднъж е проверявал даден работник или служител за определена работа и той се окаже негоден за нея, той няма право да го подложи на изпитване за друг вид работа, а трябва да го назначи направо с окончателен трудов договор за тази работа или да го уволни.

Трудовият договор е допустим за всички видове работа, тъй като и най-неквалифицираният труд изисква определен минимум годност за изпълнението му - физическа, професионална и др.

През време на изпитването страните имат всички права и задължения както при окончателен трудов договор.В срока на изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или поради други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът.

Трудовият договор се смята за окончателно сключен, ако не бъде прекратен от страната, в чиято полза е уговорено изпитването, до изтичане срока на изпитване.

Обадете ни се:
0896 844 889

Право на платен годишен отпуск и неплатен отпуск на управител по договор за управление и контрол?

Как да регистрирам фирма?

Данъчно третиране при отписване на несъбираеми вземания

Договор за управление и Договор за полагане на личен труд- неплатени суми и преобразуване по ЗКПО

Режийни разходи при наем от физическо лице - признаване за разход за фирмата