Пенсиониране до една година по-рано от изискващата се възраст и право на обезщетение по чл. 222, ал.4?

на .

Счетоводна къща Алфа Консулт

 При какви условия през 2018 г. на едно лице може да се отпусне лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) до една година по-рано от изискващата се възраст за трета категория труд и има ли право на обезщетение по чл. 222, ал.4?

Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ), при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

В ал. 4 на чл. 222 КТ (нова - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) е предвидено, че алинея 3 се прилага и когато при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Считано от 01.01.2016 г., на основание на разпоредбата на чл. 68а от КСО, лицата, които имат необходимия осигурителен стаж, могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от възрастта им за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 КСО. Пенсията, отпусната по този ред, е в намален размер с 0,4% за всеки недостигащ до възрастта за пенсиониране месец и се изплаща в намален размер пожизнено.

При действието на приетите от 01.01.2016 г. условия за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО от право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68а от КСО през 2018 г. могат да се възползват следните лица:

- Жените, които през 2018 г. навършват 61 години и 2 месеца, имат осигурителен стаж не по-малък от 35 години и 6 месеца, могат да упражнят правото си на пенсия по чл. 68а от КСО до една година, преди да навършат тази възраст;

- Мъжете, които през 2018 г. навършват 64 години и 1 месец, имат осигурителен стаж не по-малък от 38 години и 6 месеца, могат да упражнят правото си на пенсия по чл. 68а от КСО до една година, преди да навършат тази възраст;

- Жените, които през 2019 г. навършват 61 години и 4 месеца, имат осигурителен стаж не по-малък от 35 години и 8 месеца, могат да упражнят правото си на пенсия по чл. 68а от КСО до една година, преди навършването на тази възраст;

- Мъжете, които през 2019 г. навършват 64 години и 2 месеца, имат осигурителен стаж не по-малък от 38 години и 8 месеца, могат да упражнят правото си на пенсия по чл. 68а от КСО до една година, преди навършването на тази възраст.

Ако трудовото правоотношение бъде прекратено след 01.01.2016 г. и към датата на прекратяването лицето отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от КСО, ще има право на обезщетение по чл. 222, ал. 4 във връзка с ал. 3 КТ за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

Обадете ни се:
0896 844 889

Задължения при наследяване на починал ЕТ

Може ли да се сключи повторно трудов договор със срок на изпитване с един и същ работник в едно предприятие?

Облагане на продажбите на лични вещи в Интернет от физически лица

Какви документи са необходими за сключване на трудов договор и Кои документи могат да бъдат обект на проверка от Инспекцията по труда?

Предоставени заеми от физически лица - деклариране в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ?

Регистрация по ЗДДС на физическо лице, което извършва услуги по проектиране на софтуер.