Неплатен отпуск обхващащ две календарни години и признаване за трудов стаж?

на .

Счетоводна къща Алфа Консулт

 

Неплатен отпуск обхващащ две календарни години и признаване за трудов стаж.

Съгласно чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда  работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск.Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в кодекса, в друг закон или в акт на Министерския съвет (чл. 160, ал. 3 КТ).

Посоченият примерен период на ползван неплатен отпуск е от 01.10.2017 до 30.09.2018 г. На основание чл. 160, ал. 3 КТ за трудов стаж се признават до 30 работни дни в една календарна година. Следователно, за всяка календарна година от горния период се признават по 30 работни дни, а именно: считано от 01.10.2017 г. - 30 работни дни (ако преди 01.10.2017 г. не е ползван друг неплатен отпуск) и считано от 01.01.2018 г. - 30 работни дни.

В чл. 349, ал. 1, т. 9 от Кодекса на труда е предвидено, че в трудовата книжка се вписва продължителността на времето, което се признава за трудов стаж, както и на времето, което не се признава за трудов стаж.

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, при прекратяване на трудовото правоотношение, продължителността на трудовия стаж, придобит от работника или служителя при работодателя към датата на прекратяване на трудовото правоотношение, се записва с цифри и думи и се подписва от главния счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с печата му. Това означава, че при прекратяване на трудовия договор на служителя, придобитият трудов стаж, вкл. зачетеният по чл. 160, ал. 3 КТ, следва да бъде изчислен и вписан в трудовата книжка.

Периодите над 30-те работни дни неплатен отпуск за всяка календарна година, които не се зачитат за трудов стаж по Кодекса на труда, също се вписват в трудовата книжка. Това вписване се прави на стр. 26-27, ако трудовата книжка е стар образец, или на стр. 24-25, когато трудовата книжка е нов образец.

Обадете ни се:
0896 844 889

Пенсиониране до една година по-рано от изискващата се възраст и право на обезщетение по чл. 222, ал.4?

Осигурителни вноски при повече от едно трудово правоотношение

Граждански договор със самоосигуряващо се лице

Какви документи са необходими за сключване на трудов договор и Кои документи могат да бъдат обект на проверка от Инспекцията по труда?

Обезщетения по Кодекса на труда - как да изчислим?