Получена фактура за реклама от Google, Facebook и дневници по ЗДДС?

на .

Счетоводна къща Алфа Консулт

Дружеството Ви е производител на стоки в България и реализира продукцията си предимно в Европейския съюз. Същото получава фактури за направена реклама във връзка с реализацията от Гугъл, Фейсбук и други интернет доставчици. 

Във връзка с изложеното поставяте въпроса :

1.Следва ли и в кои случаи съставените протоколи по чл.117 от ЗДДС да бъдат включвани и в дневниците за покупки?

2. Следва ли фактурата да се опише в дневниците?

Първи въпрос:

Съгласно изложеното, дружеството Ви е получател по доставки с предмет услуги по смисъла на чл.9 от ЗДДС.
Видно от чл.21, ал.2 на ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.

Следователно, получените от Вашето дружество рекламни услуги са с място на изпълнение на територията на страната във връзка с чл.21, ал.2 от ЗДДС.

Съгласно чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката на услуга е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката, когато получателят е данъчно задължено лице по чл.3, ал.1, 5 и 6 от ЗДДС.

Разпоредбата на чл.3, ал.1 от ЗДДС регламентира, че данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност.

Според §1, т.11 от ДР на ЗДДС "лице, установено на територията на страната" е лице, което е със седалище или адрес на управление на територията на страната или има постоянен обект на територията на страната.

От посочените разпоредби е видно, че за да се определи получателя на услугата като лице платец на данъка, следва да са изпълнени едновременно следните условия:
1.получателят на услугата е данъчно задължено лице по чл.3, ал.1, 5 и 6 от ЗДДС,
2.доставчикът на услугата е данъчно задължено лице, което не е установено в страната,
3.услугата е с място на изпълнение на територията на страната,
4.услугата е предмет на облагаема доставка.

Ако за описаните в запитването Ви доставки са изпълнени визираните в чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС условия, дължимият за предоставените услуги данък следва да бъде начислен по реда на чл.86, ал.1 от ЗДДС.

На основание чл.117, ал.1, т.1 от закона се издава протокол, с който се начислява данъка по реда на чл.86 от ЗДДС с данъчна ставка 20%.

На основание чл. 69, ал. 1 от ЗДДС регистрирано лице има право да приспадне изискуемият от него данък като платец по Глава осма от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от него облагаеми доставки.

Съгласно чл. 71, т. 2 от ЗДДС, за да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит в случаите когато данъкът е изискуем от лицето като платец по глава осма, то лицето следва да е издало протокол по чл. 117 от ЗДДС и да е спазило изискванията на чл. 86 от ЗДДС.

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗДДС, регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право. Предвид разпоредбата на чл. 68, ал. 2 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем, или в един от следващите 12 данъчни периода като същото се упражнява по реда на чл. 72, ал. 2 от ЗДДС.

При положение, че дружеството Ви е получател по извършените от чуждестранните лица рекламни услуги и ще използва същите за извършване на облагаеми доставки, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗДДС ще възникне право на приспадане на данъчен кредит.

В този случай издаденият по чл.117 от ЗДДС протокол за начислен данък следва да се отрази в дневника за продажби на дружеството - колона 14 "ДО на получените доставки по чл.82, ал.2-5 ЗДДС " и колона 15 "Начислен ДДС за доставки по колона 14", респ. в клетка 12 и 22 на СД по ЗДДС, както и в дневника за покупки - колона 10 "ДО на получени доставки по чл.82, ал.2-5 ЗДДС" и колона 11 "ДДС с право на пълен данъчен кредит", респ. в клетка 31 и 41 на СД по ЗДДС за данъчния период, през който е издаден документа.

Bтopи въпpoc:

Cлeдвa дa имaтe пpeдвид, чe cъглacнo чл. 124, aл. 2 oт ЗДДC, peгиcтpиpaнoтo лицe e длъжнo дa oтpaзи издaдeнитe oт нeгo или oт нeгoвo имe дaнъчни дoĸyмeнти, ĸaĸтo и oтчeтитe зa извъpшeнитe пpoдaжби пo чл. 119 в днeвниĸa зa пpoдaжбитe зa дaнъчния пepиoд, пpeз ĸoйтo ca издaдeни.
Cъглacнo чл. 124, aл. 4 oт ЗДДC, peгиcтpиpaнoтo лицe e длъжнo дa oтpaзи пoлyчeнитe oт нeгo дaнъчни дoĸyмeнти в днeвниĸa зa пoĸyпĸи нaй-ĸъcнo дo двaнaдeceтия дaнъчeн пepиoд, cлeдвaщ дaнъчния пepиoд, пpeз ĸoйтo ca издaдeни, нo нe пo-ĸъcнo oт пocлeдния дaнъчeн пepиoд пo чл. 72, aл. 1 oт зaĸoнa.

Πpeдвид paзпopeдбaтa нa чл. 112, aл. 1 oт зaĸoнa, дaнъчeн дoĸyмeнт e фaĸтypaтa, извecтиeтo ĸъм фaĸтypa и пpoтoĸoлът, издaдeни cъглacнo изиcĸвaниятa нa тoзи зaĸoн. B тoзи cмиcъл, гopнитe нopми oпpeдeлят дaнъчнитe дoĸyмeнти и нe възниĸвa зaдължeниe зa пocoчвaнe нa пoлyчeн дoĸyмeнт - фaĸтypa, издaдeнa oт дocтaвчиĸ – чyждecтpaннo лицe.Обадете ни се:
0896 844 889

Регистрирах ООД - как следва да се осигурявам?

Може ли да се сключи повторно трудов договор със срок на изпитване с един и същ работник в едно предприятие?

Неплатен отпуск обхващащ две календарни години и признаване за трудов стаж?

Пенсиониране до една година по-рано от изискващата се възраст и право на обезщетение по чл. 222, ал.4?

Отразяване на анулирани фактури в дневник за продажбите