Публикуване на Годишни финансови отчети

Публикуване на Годишни финансови отчети

Счетоводна къща „Алфа Консулт” предлага на своите клиенти услугата по изготвяне на всички необходими документи и публикуване на годишните финансови отчети на Вашето дружество в Търговски регистър към Агенция по вписванията.

            Съгласно Закона за счетоводството, юридическите лица са задължени да публикуват годишния си финансов отчет в Търговския регистър в следните срокове:

 а) за всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър – в срок до 30.06. на следващата година /чл. 38,ал.1, т.1 от Закона за счетоводството/;

б) останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет – в срок до 30.06. на следващата година /чл. 38,ал.1, т.3 от Закона за счетоводството/;

НОВО: Съгласно ал. 9 на чл. 38 от Закона за счетоводството (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) е предвидено, че задължения в ал. 1 до 8 не се прилагат за :

  • бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; и
  • предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат.

Санкциите за непубликуване на отчетите са от 200 до 3000 лева за длъжностни лица и от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период за юридически лица.

Неподалите в срок се санкционират от НАП или АДФИ /съгл. чл. 74 и чл. 78 от Закона за счетоводството/.

Публикувайте при нас Вашият годишен финансов отчет!