Годишно приключване

Годишно приключване

Всяко юридическо лице (фирма) има задължение до 31 март на следващата година да изготви годишните си финансови отчети, отчети към НСИ и годишна данъчна декларация, както и да предостави тази информация на съответните институции.

Счетоводна къща „Алфа Консулт” Ви предлага услугата Годишно счетоводно приключване, която покрива всички законови изисквания от гледна точка на Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за статистиката.

Услугата включва:

  • Обработване и осчетоводяване на всички първични счетоводни документи за годината и изготвяне на необходимите справки;
  • Изготвяне и представяне на Годишни Финансови Отчети;
  • Изготвяне и подаване на Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и чл.50 ЗДДФЛ;
  • Изготвяне и подаване на Годишни статистически отчети в НСИ;
  • Изготвяне на документи във връзка с плащането на данъци;
  • Изготвяне на отчети и необходимите документи за одит;
  • Независим финансов одит на годишни финансови отчети и изготвяне на одиторски доклади съгласно професионалните изисквания на одиторските стандарти от дипломиран одитор;

Счетоводна къща „Алфа Консулт” работи в тясно сътрудничество с доказани дипломирани юристи и одитори за по-пълното и комплексно обслужване на клиентите си.

Не се колебайте да се свържете с нас на посочените телефони или чрез контактната ни форма, за да получите повече информация.

Ще се радваме да бъдем Ваши партньори и да изградим дългогодишно сътрудничество!