Работна заплата и личен състав

Работна заплата и личен състав

Персоналът е най-важният актив в една организация. Затова обработката на заплати е конфиденциален и важен процес, който предполага задълбоченото познаване на нормативните актове и изисквания. Трудовото законодателството се променя и допълва многократно, което наложи голяма част от бизнеса да се възползва от професионализма на различни кантори, които предлагат ТРЗ услуги, поддържат професионална ТРЗ програма и са в постоянни контакти с НОИ, НАП и другите регулатори. 

Нашата счетоводна къща предлага следните услуги свързани с управлението на персонала:

 • Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати и фишове;
 • Консултиране и съвети при наемане на персонал;
 • Изчисляване на данъци върху доходите, социални и здравни осигуровки- рекапитулации;
 • Подаване на осигурителни декларации образец 1 и 6, уведомления по чл. 62 от КТ в ТД на НАП за сключване и прекратяване на трудови договори;
 • Подаване на болнични листове, заявления и приложения към тях в НОИ;
 • Водене на регистър на представените болнични листовe;
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, анекси и други свързани с полагане на трудово- правни отношения;
 • Изготвяне на граждански договори– сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации и други;
 • Изготвяне на заповеди за отпуск, заповеди за прекратяване на трудови договори, служебни бележки и други;
 • Попълване на Трудови и Осигурителни книжки;
 • Попълване на платежни документи за дължими данъци, осигурителни вноски и други към бюджета с възможност за on-line банкиране;
 • Подаване на справка по чл. 73 от КТ за изплатени доходи на физически лица;
 • Координиране и изготвяне на месечни работни графици;
 • Консултации и анализи във връзка с ТРЗ; Сътрудничество при проверки от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда и НАП;
 • Издаване на удостоверения на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други удостоверения, свързани с получени трудови възнаграждения; документи, необходими за пенсиониране (УП-обр.2, УП-обр.3 и други);
 • Посредничество със служба по трудова медицина;
 • Изготвяне на файл за масово плащане на работна заплата по банков път;
 • Изготвяне на правилник за формиране на работна заплата;
 • Създаване на правилник за вътрешния ред;

В лицето на Счетоводна къща „Алфа Консулт” ще намерите надежден партньор, който да следи всички ежегодни (понякога и по-чести) промени в трудовото законодателство. Не се колебайте да се свържете с нас на посочените телефони или чрез страницата ни за контакти.